Het is algemeen geweten dat de kerkgebouwen niet veel meer gebruikt worden. In de vorige legislatuur heeft Vlam al mee een aanzet gegeven om dit bespreekbaar te stellen met het doel een intensiever gebruik te bekomen. Vlam en sp.a namen in de vorige bestuursperiode het initiatief om een werkgroep samen te stellen bestaande uit een afvaardiging van alle politieke fracties en andere actoren. Helaas er was onvoldoende politieke wil aanwezig om dit een kans te geven en het dossier belandde in de ijskast. Alle kerken in Zemst zijn mooi gerestaureerd en worden nog gebruikt voor kerkelijke diensten zoals dopen, eerste en plechtige communies, huwelijken en uitvaartdiensten. Het zou zonde zijn deze gebouwen die mee beeldvormend zijn voor onze dorpskernen, niet optimaal te kunnen gebruiken. Voor Vlam is het een evidentie dat dit moet gebeuren met het nodige respect, want dat is de basis om tot resultaten te komen. 

Er zijn alvast op korte termijn, heel wat nevenbestemmingen mogelijk zonder grote aanpassingswerken. Denken we maar aan studeren in stilte tijdens de examenperioden, inrichtingen van kleinere vergaderzaaltjes, tentoonstellingen, lezingen, poëzievoordrachten, concerten van fanfare en harmonie (gebeurt reeds langer) enz.

Greta Lauwers is als schepen bevoegd voor kerkfabrieken en erediensten. Zij heeft al heel wat studiedagen en infosessies bijgewoond en prachtige realisaties gezien van neven- en herbestemmingen, die op basis van noden en in samenspraak werden gerealiseerd. In tegenstelling tot wat de vorige legislatuur werd beweerd staat men vanuit de kerkbesturen wel open om nieuwe nevenbestemmingen te bespreken. Zij heeft er dan ook goede hoop op dat weldra de eerste kunnen gerealiseerd worden.

Per politieke fractie, vertegenwoordigd in de gemeenteraad, iemand afvaardigen in de werkgroep “herbestemming Zemstse kerken”?

Op de gemeenteraad van donderdag 25 februari ging het er hevig aan toe. Onderwerp was het agendapunt “werkgroep rond herbestemming van de Zemstse kerken” ingediend door de voltallige Zemstse oppositie. Oppositiepartijen sp.a en Vlam vragen reeds geruime tijd naar een participatie van elke politieke partij in de werkgroep, die zich buigt over de toekomst van de Zemstse kerken. De meerderheid n-va en cd&v waren hier niet voor te vinden. Op de gemeenteraad van 25 februari werd door de voltallige oppositie een punt aan de agenda van de gemeenteraad toegevoegd teneinde een afvaardiging van elke politieke fractie in de voornoemde werkgroep te bekomen. Tim Borteel (sp.a) verwees naar de conceptnota van Minister Bourgeois enerzijds en anderzijds naar het feit dat de werkgroep een nieuwe impuls moet krijgen. Cd&v repliceerde dat de werkgroep inderdaad niet meer bijeenkomt maar dat de kerkfabrieken zich momenteel zouden buigen over een kerkenplan dat hopelijk spoedig zal klaar zijn. Burgemeester Coopman vond dat een afvaardiging van politiekers in een werkgroep zou leiden tot een politiek gehakketak. Greta Lauwers lichtte toe dat de werkgroep aanvullend kan zijn aan een kerkenplan en voegde eraan toe dat er vandaag al een afvaardiging van de meerderheidspartijen in de werkgroep zit. Ze benadrukte dat ook de oppositie verkozenen van het volk zijn en dat eindelijk de oude politieke cultuur van de meerderheid beter zou stoppen. Pittig detail bij de stemming stemde maar liefst 1/3 van de verkozen n-va mandatarissen mee met de oppositie en waren ook zij duidelijk de mening toegedaan dat een participatie van elke politieke partij democratisch is. De oppositie haalde het op 1 stem na net niet.

Beslissing van de gemeenteraad van 25 februari 2016:
Met 11 stemmen voor (Greta Lauwers, Linda De Coster, Tim Borteel, Jason Valgaerts, Bruno Lesage, Sanne Verlinden, Werner Keersmaekers, Patrick Van Den Bosch, Ilse Van de Velde, Marc De Fraeye, Karin Schelfout), 12 stemmen tegen (Bart Coopman, Veerle Geerinckx, Koen Vandermeiren, Dirk Van Roey, Jan Verdoodt, Piet Van Grunderbeek, Kathleen Goovaerts, Alex Heyvaert, Tom Dehaene, Karin Andries, Ann Coppens, Pascale Bladt), 1 onthouding (Danny Usewils)
Het voorstel van de VLAM-fractie, ingediend namens de voltallige oppositie, om per politieke fractie, vertegenwoordigd in de gemeenteraad, iemand af te vaardigen in de werkgroep ‘Herbestemming Zemstse kerken’, wordt verworpen.