Programma 2019-2024
ONZE SPEERPUNTEN

Betaalbaar wonen

Ontdek hier de visie van Vlam over betaalbaar wonen in Zemst.

Veiligheid

Lees hier hoe Vlam de veiligheid in Zemst wil verbeteren.

Leefbaarheid

Ontdek hier hoe Vlam de leefbaarheid in Zemst wil aanpakken

Landelijkheid

Lees hier hoe Vlam de leefbaarheid in Zemst wil optimaliseren

BETAALBAAR WONEN

“Samen gaan we voor een Zemst waar je je ‘thuis’ voelt. Een Zemst voor jong en oud, families en alleenstaanden en waar ook plaats is voor alternatieve woonvormen.”

Vlam wil een consequent woningbeleid gericht op betaalbaar wonen, met specifieke aandacht voor jonge mensen, hulpbehoevenden, senioren en alleenstaanden met duidelijke regels om misbruiken te voorkomen.

Gemeentelijke bouwgronden moeten worden voorbehouden voor mensen die hier al jarenlang wonen of gewoond hebben. Deze mensen alsook hun ouders en vaak ook grootouders hebben immers de gemeentekas mee gespekt. De gemeente kan stedenbouwkundige regelgeving (verordeningen) zodanig opmaken dat er op voornoemde gronden enkel alternatieve woonvormen kunnen gebouwd worden zoals co-housing, zorgwoningen, kangoeroewoningen of modulaire woningen (zoals skilpod woningen). Deze laatste zijn woningen die in een productie-atelier gebouwd worden en dan naar de plek van bestemming worden gebracht. Deze huizen kunnen tijdelijk gehuurd worden en na gebruik terugkeren naar de producent. Het spreekt voor zich dat het in de bestaande omgeving moet passen. De gemeente kan zelf alternatieve woningen laten bouwen en ze verhuren aan betaalbare prijzen aan Zemstenaren. Het is een feit dat een woning gebouwd door een projectontwikkelaar, heel wat duurder is dan een woning gebouwd in eigen (gemeente)beheer. Bij deze werkwijze kan eventueel geopteerd worden voor een PPS formule (Publiek, Private Samenwerking).

Senioren moeten langer in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen als ze dit willen. Bestaande premies en zorgdiensten moeten automatisch bekend gemaakt worden aan hulpbehoevenden.

Bijkomend kan het renoveren van gemeentewoningen maar ook van private woningen, extra wooneenheden creëren zonder dat er open ruimte of binnengebieden moeten aangesneden worden. In bepaalde gevallen kan ook afbreken van oude vervallen woningen en weer opbouwen van een alternatieve woonvorm tot goede oplossingen leiden. De gemeente kan dergelijke projecten nog beter ondersteunen. Vandaag worden er enkel kleine premies uitgereikt voor bepaalde gevallen van renovatie. De gemeente kan nog meer doen door onder andere groepsaankopen te organiseren van allerlei bouwmaterialen en energiezuinige toepassingen. Dit draagt ongetwijfeld bij tot het betaalbaarder maken van een eigen woning voor de beoogde doelgroepen binnen Zemst. Ook hier moet duidelijke regelgeving opgesteld worden om misbruik te voorkomen.

Het huidige bestuur schermt steeds dat de druk van de buursteden Mechelen en Vilvoorde zo hoog is dat Zemst moet blijven bijbouwen. De druk zal er blijven ook wanneer Zemst helemaal zal volgebouwd zijn! En dan? Bouwen met extra woonlagen? Vlam is van mening dat dit nog vlugger tot een stadsgevoel en dito uitzicht zal leiden! Extra bouwlagen leidt tot zon- en lichtverlies van de onmiddellijke buren wat vaak uitmondt in burenruzies.

De hogere overheid kondigde zelf reeds aan dat er een betonstop moet komen om nog verdere overstromingen en open ruimten verlies tegen te gaan! Alleen moet volgens Vlam de gemeente Zemst niet wachten tot 2040! In onze gemeente is de bevolkingsdichtheid al van begin jaren 2000 een stuk hoger dan het gemiddelde binnen Vlaanderen voor een vergelijkbare verbindingsgemeente!

De bestaande sociale woningbouw (Providentia) is dringend aan renovatie toe en vaak te groot. In woningen met meerdere slaapkamers wonen nu vaak alleenstaanden waarvan de kinderen al lang het huis uit zijn. In vele woningen en appartementen in Providentia-wijken staat schimmel op de muren, komen muursteentjes of plinten los en staat er zelfs water in putten waar nutsleidingen of nutskranen zich bevinden! Verluchting in badkamers is dicht geschilderd en dus allerminst veilig. In meerdere van deze woningen sluiten ramen en deuren onvoldoende! Door de bestaande sociale woningen te renoveren en beter af te stemmen op de doelgroep kunnen meer mensen aan een betaalbare woning worden geholpen. Vandaag staan ook meerdere woningen/appartementen leeg en toch bouwt Providentia nieuwe in onze gemeente. Hierdoor wordt open ruimte aangesneden om wegenis aan te leggen en vervolgens vol te bouwen.

VEILIGHEID

“Samen gaan we voor een ‘veilige’ gemeente, voorkomen is beter dan genezen!”

Voor Vlam blijft veiligheid een heel belangrijk thema. We ijveren al jaren voor veiligheid op allerlei vlakken o.a. verkeersveiligheid, terugdringen van criminaliteit a.h.v. slimme camera’s, sensibiliseren en weerbaar maken van jongeren in de lagere school tegen verslavingsproblematieken (MEGA-project), …

In onze gemeente is nog heel wat te doen op het vlak van verkeersveiligheid en mobiliteit in het algemeen. Deze twee zaken zijn immers nauw met elkaar verbonden. Mensen blijven sensibiliseren om meer de fiets te gebruiken of te voet te gaan blijft belangrijk maar het fietsgebruik moet dan ook op een aanvaardbaar veilige manier kunnen. Ook de voetgangers moeten zich op een veilige manier kunnen begeven in onze straten en op de Zemstse wegen. Er dient dan ook een grondig uitgewerkt gemeentelijk mobiliteitsplan opgesteld te worden waarbij inspraak van Zemstenaren belangrijk is. Zij zijn de gebruikers van de Zemstse wegen en kunnen dan ook uit ervaring knelpunten beter duiden. Dit mobiliteitsplan moet aansluiten op fietswegen op provinciaal niveau. Een mobiliteitsplan dient uiteraard ook afgestemd te worden met de buurgemeenten. Veel sluipverkeer komt immers van buurgemeenten. Ook moet nog meer ingezet worden op snelheidscontroles want die gebeuren vandaag te weinig.

Er moet echt een totaalvisie op korte en middellange termijn ontwikkeld worden op het vlak van verkeersafwikkeling in onze gemeente. Een visie die vooreerst vertaald wordt in een masterplan dat uiteindelijk ook daadwerkelijk in realisaties wordt omgezet. Vandaag bestaat er een te beknopt mobiliteitsplan maar een degelijke uitvoering ervan blijft uit.  Bovendien moeten contradicties weggewerkt worden. Men kan als gemeente niet zeggen dat men veiligere oversteekplaatsen wil voor de zwakke weggebruikers als men daarin niet wil investeren wegens “te duur”. Vlam blijft voorstander om de fietsautostrade niet langsheen de Zenne maar naast de spoorwegberm te laten lopen. Op deze manier worden alle gevaarlijke oversteekplaatsen Brusselsesteenweg Eppegem, Damstraat Weerde, Stationslaan en Heidestraat Zemst vermeden. In het fietsactieplan van de gemeente Zemst staat bovendien dat de fietsroutes ononderbroken moeten doorlopen van in Vilvoorde tot Mechelen. Intussen wil Vlam het pad langs elke zijde van de Zenne benutten zodat het ene kan dienen voor voetgangers en joggers en het andere voor fietsverkeer. Het zou ook veiliger fietsen zijn wat nu niet kan gezegd worden gezien de toch wel smalle fietsautostrade langsheen 1 zijde van de Zenne gebruikt wordt door zowel fietsers, voetgangers als joggers. Voor Vlam mag veiligheid geen prijs kennen.

Nog steeds worden onze wegen geteisterd door veel vrachtwagens die niet eens in de dorpskernen moeten zijn. Spoorwegbruggen in Damstraat en Vredelaan en Gulderij worden nog steeds stuk gereden omdat de vrachtwagens vaak te hoog zijn en niet onder de bruggen door kunnen. Dergelijk zwaar verkeer is niet alleen gevaarlijk maar rijdt ook de gemeentewegen stuk. Vlam ijvert al decennia dat de in Zemst gevestigde transportbedrijven zouden terecht kunnen op de Hoge Buizen op uiteraard veilig afgespannen en bewaakte terreinen. Op die manier wordt het vrachtvervoer met een heel groot percentage automatisch teruggedrongen.

Vlam richtte eind jaren ’90 reeds burgerwachten op in een aantal woonwijken nadat vooral in nieuwe woonwijken (verkavelingen) een grote plaag van wooninbraken en dito diefstallen gebeurden. Gsm was toen nog geen alledaags iets. Via de gemeenteraad bekwam Vlam dat er paaltjes werden gezet om vluchtwegen te blokkeren. In Weerde en Elewijt staan die paaltjes er nog en in Weerde getuigt een waarschuwingsbord van destijds nog steeds dat dieven niet gewenst zijn. Vandaag bestaan de burgerwachten niet meer maar werden er buurtinformatie netwerken of kortom BIN’s in ’t leven geroepen. Deze zijn uitgegroeid toe een goedwerkend instrument. Toch kan dit netwerk nog geoptimaliseerd worden en zelfs voor andere doeleinden gebruikt worden zoals om vermiste personen helpen op te sporen.

Vlam heeft eveneens aandacht voor veiligheid met betrekking tot gezondheid . Zo willen we een doordachter vergunningsbeleid bij wegenwerken maar ook bij het bouwen of verbouwen van woningen. Vergunningen worden afgeleverd met meestal onvoldoende voorwaarden voor de omwonenden of de weggebruikers om de veiligheid te garanderen. Vaak wordt er geen of onvoldoende wegsignalisatie aangebracht of worden werktijden waarbinnen machines mogen gebruikt worden niet gerespecteerd waardoor de nachtrust van omwonenden wordt verstoord. Bij nieuwbouw- of verbouwingswerken wordt gegarandeerd het voet- en/of fietspad beschadigd en niet of slecht hersteld door de desbetreffende aannemer. Dit alles leidt tot onnodige frustraties en stress bij heel wat mensen. De controle op het naleven van de afgeleverde vergunningen moet vanuit de gemeente strikter gebeuren. Er dienen in de vergunningen sancties bepaald te worden waarop de gemeente kan terugvallen bij niet naleven van de voorwaarden in een vergunning.

In onze gemeente zijn nog heel wat gebouwen waarin asbest vervat zit wat de veiligheid van de gezondheid in het gedrang kan brengen. Vlam wil meteen werk maken van een asbestafbouwplan en niet wachten tot 2040. Zelfs zware hagel of storm kan schade aan asbestdaken toebrengen waarbij de kankerverwekkende vezels kunnen vrijkomen. Als gemeente moet men hier het voortouw nemen en de Zemstenaren hierbij helpen op het vlak van informatie en organiseren van dergelijke afbouwprojecten.

LANDELIJKHEID

“Samen gaan we ervoor om het landelijk karakter van Zemst als groene long in haar omgeving te behouden!”

Vlam ijvert al decennia om de open ruimte maximaal te bewaren in plaats van grotere gebieden te verkavelen. De hogere overheid kondigde een betonstop aan tegen 2040. Er werd de laatste 15 jaar gigantisch veel verkaveld. Wanneer dit tempo wordt gehandhaafd (en het ziet er zo naar uit!) dan is Zemst tegen 2040 al lang geen gemeente meer maar een stad! In Vlaanderen verdwijnt dagelijks wel 6 ha open ruimte!! Vlam wil hierin verandering brengen.

Wij gaan al van bij het ontstaan van Vlam in tegen het ontwerpen van veel te brede rooilijnen met onteigeningsplannen tot gevolg. Brede rooilijnen leiden tot brede straten waarbij systematisch goed onderhouden voortuinen onnodig verdwijnen. In een landelijke gemeente mogen best smalle straten blijven want brede straten nodigen bovendien uit tot sluipverkeer en hard rijden.

De schaarse open ruimte zou beter moeten benut worden om de bedreigde bijenpopulatie opnieuw mogelijkheden te geven. Open ruimte en bermen zouden moeten bezaaid worden met bijenvriendelijke bloemen. De gemeente kan imkers aanmoedigen bijenkasten te plaatsen in open ruimten. De gemeente kan eveneens initiatieven nemen om de imkerij weer meer leven in teblazen door info-momenten te organiseren en er voldoende publiciteit rond te maken. Zemst kan trachten de imkerij te promoten via de scholen.

Landbouw hoort thuis in een landelijke gemeente. Landelijkheid betekent ook aandacht hebben voor de landbouwers. Mede dankzij landbouw blijft onze gemeente net landelijk. Mooie gewassen op de velden en het oogsten ervan alsook runderen, paarden en schapen in de wei maken dat het fijn fietsen of wandelen is langsheen onze wegen. Voor kinderen is het een leerrijke ervaring langsheen dergelijke wegen en draagt bovendien bij tot hun ontwikkeling. Toch moet er aandacht zijn voor het uitoefenen van dit beroep. Hoe langer hoe meer zijn de wegen minder aangepast om de grotere landbouwvoertuigen en machines nog toe te laten hun gronden te bereiken om ze te bewerken of er hun dieren naartoe te brengen.

Bij landelijkheid horen open grachten en lokale waterlopen. De grachten dienen veel beter onderhouden te worden om het hemelwater dat erin terecht komt vlotter te kunnen laten wegstromen. Slecht onderhouden grachten nodigen bovendien uit tot zwerfvuil en ongedierte.

De Zenne blijft nog altijd een heikel punt op bepaalde plekken onder andere in Weerde. Bij hevige regenval is de Zenne hier al meermaals uit haar oevers getreden maar een verhoging van de dijken laat op zich wachten sinds vele jaren.

Wie landelijkheid zegt denkt meteen ook aan bossen. Zemst heeft haast geen bossen meer waar kinderen nog kunnen spelen. Door de juiste bomen en struiken aan te planten wordt bovendien de luchtkwaliteit verbeterd. De ligging tussen drukkere steden, een autostrade die Zemst doormidden snijdt, drukke gewestwegen en luchtverkeer zorgen voor de nodige last en luchtvervuiling. Het is duidelijk dat er dringend bos moet bijkomen, zeker langsheen drukke verkeersassen.

LEEFBAARHEID

Leefbaarheid

“Samen gaan we voor een warm Zemst waar het aangenaam leven, leren, werken en ontspannen is!”

Vlam staat voor een transparant beleid waarin leefbaarheid een van de centrale begrippen is. Zo willen we de burgers dichterbij het gemeentebeleid betrekken. We ijverden voor online streaming van de openbare zittingen van de gemeenteraad zodat iedereen, ook van thuis uit, kan volgen hoe beslissingen tot stand komen. De huidige meerderheid was hier uiteraard nooit voorstander van. We pleiten ook voor een digitaal platform waar bewoners ideeën kunnen posten én feedback krijgen om de betrokkenheid te vergroten. Daarnaast stellen we periodieke consultatieronden voor waarbij het gemeentebestuur naar deelkernen gaat en de mensen de mogelijkheid geeft ideeën naar voor te brengen en bekommernissen te uiten.

Lokale economie moet dringend de nodige ondersteuning krijgen op het vlak van parkeergelegenheid. In onze gemeente werden de laatste jaren actief grote winkelketens aangetrokken waardoor er niet alleen extra mobiliteitsproblemen gecreëerd werdenmaar ook heel wat kleinhandel niet heeft kunnen overleven. Parking werd voor de lokale handelaars alsmaar geringer. Wanneer klanten niet in de onmiddellijke buurt van een winkel kunnen parkeren dan rijden ze noodgedwongen verder. De gemeente heeft nooit wat ondernomen om dit probleem te verhelpen. Vlam formuleerde voorstellen om het parkeren te bevorderen voor de lokale middenstand. We lieten op de gemeenteraad onder andere een punt stemmen om tijdelijk parkeren (maximum 2 uur) in het centrum van elke deelgemeente mogelijk te maken. Zo kunnen klanten vlot van de ene winkel naar de andere gaan. Helaas werd ons voorstel door de huidige meerderheid weggestemd.

Vlam wil een gemeentelijk alternatief voor de belbus. De belbus werd vooral gebruikt door senioren die geen auto hebben en voor wie fietsen niet meer kan én bovendien veel te ver van openbaar vervoer wonen. Er kan een dienst georganiseerd worden met vrijwilligers zodat iedereen hierop beroep kan doen en waarbij de vergoeding bepaald wordt volgens inkomen.

Alle onderwijs in onze gemeente kan beter ondersteund worden door bijvoorbeeld busvervoer te organiseren voor schoolactiviteiten van alle scholen in Zemst. Parkeergelegenheid in de onmiddellijke omgeving van de school is een must, maar de veiligheid van fietsers en voetganger moet gegarandeerd blijven. In het gemeentelijk onderwijs kan de communicatie tussenschool en ouders veel beter. Facebook en website dienen optimaal gebruikt te worden. Enkel papiertjes meegeven met de kinderen is echt niet meer van deze tijd.

Qua infrastructuur moet er dringend een oplossing komen voor het zwembad in Hofstade dat met sluiten bedreigd is volgens een rapport van een expert. Een nieuwbouw of renovatie zal een grote investering met zich brengen, maar zal verantwoord zijn. Immers honderden schoolkinderen, een aantal zwemclubs en heel wat inwoners van onze gemeente die gaan zwemmen of revalideren na een ongeval zijn hiermee gebaat. Voor Vlam is het noodzakelijk dat er minsten nog twee deskundigen van verschillende bedrijven een bijkomend rapport opmaken om te zien of de visie van de eerste expert wel de beste en juiste is en of er daadwerkelijk al dan niet kan gerenoveerd worden. Vlam vindt dat de Zemstse bevolking zich zo wie zo moet kunnen uitspreken over het al dan niet investeren in een zwembad.

Kerken moeten een nevenbestemming krijgen waarbij het nodige respect dient bewaard te blijven. In vele steden en gemeenten zijn mooie voorbeelden van nevenbestemmingen maar in Zemst wil het huidige bestuur er geen werk van maken. Een nevenbestemming is geen ontwijding of herbestemming!

Op het vlak van dierenwelzijn is er nog heel wat werk aan de winkel, wat zich niet beperkt tot een dierenasiel voor honden en katten. Zo moet er controle komen op huisdieren om te zien of ze wettelijk in orde zijn. Er moet strenger opgetreden worden tegen eigenaars die hun dieren mishandelen en verwaarlozen. Vanuit de gemeente kan er gesensibiliseerd worden om mensen te behoeden een huisdier bij broodfokkers te kopen. Een gemeente kan hiervoor perfect initiatief nemen om de nodige handtekeningen te verzamelen om wetsvoorstellen in te dienen.

Zwerfvuil blijft toenemen. De gemeente kan nog meer inzetten om dit te bestrijden. Aan de hand van camera’s kan de sluikstorter beter opgespoord en beboet worden. Propere straten en grachten maken het leven aangenamer en leefbaarder.