Instellen onderzoek naar het ophogen van gronden in de Waversebaan te Elewijt en het stallen van vrachtwagens op deze site.

Vlam voegt een agendapunt “Het instellen van een onderzoek naar het ophogen van gronden in de Waversebaan te Elewijt en het stallen van vrachtwagens op deze site. Een onmiddellijk herstel te bevelen en de eigenaar van de vrachtwagens aan te manen zijn vrachtwagens buiten een woonstraat op een daartoe wettelijk geschikte locatie te stallen.” toe ter stemming aan de gemeenteraad van 18 mei 2017.

Motivatie:

In de Waversebaan t.h.v. handelszaken werden heel recent achterliggende gronden opgehoogd om naar verluidt vrachtwagens te stallen. Blijkbaar werd geen vergunning afgeleverd voor deze werken. Ook worden er sinds geruime tijd heel wat vrachtwagens gestald. Dit hoort absoluut niet thuis in een woonstraat. Ook hiervoor zou geen vergunning afgeleverd zijn. De Vlam-fractie vraagt dit alles te onderzoeken en de nodige maatregelen te nemen teneinde de terreinen in de oorspronkelijke staat te herstellen en de vrachtwagens te bannen uit de woonomgeving.

Beslissing van de gemeenteraad van 18 mei 2017 met eenparigheid van stemmen:

De gemeenteraad beslist om een onderzoek te laten instellen door de gewestelijke bouwinspectie naar eventuele stedenbouwkundige inbreuken.

Vlam voegt een agendapunt “Niet goedkeuren van de verkavelingsaanvraag met kenmerk VK/15/2017 binnengebied Grensstraat/Vaartdijk te Hofstade, noch van een eventueel komend rooi- en onteigeningsplan ter ontsluiting van dit binnengebied” toe ter stemming aan de gemeenteraad van 18 mei 2017.

Motivatie:

Op de gemeenteraadszitting van 25 oktober 2007 liet het College van Burgemeester en Schepenen een voorlopig rooi- en onteigeningsplan ter ontsluiting voor het in rubriek genoemde binnengebied goedkeuren. Het verplichte openbaar onderzoek werd georganiseerd en omwonenden dienden massaal goed geargumenteerde bezwaren in. Op de collegezitting van 14 april 2008 werd beslist de voorgestelde voorlopige rooilijn niet definitief goed te keuren uit hoofde van de bezwaarschriften. Op de gemeenteraad van 29 mei 2008 werd het voorlopig goedkeurde rooi- en onteigeningsplan definitief verworpen. Op 13 maart 2017 werd een verkavelingsaanvraag ingediend bij de gemeente Zemst voor ditzelfde binnengebied Grensstraat/Vaartdijk. Nochtans kan men ervan uitgaan dat de verkavelaars heel goed weten wat de problematiek in dit binnengebied inhoudt. De situatie is immers dezelfde gebleven dan in 2008. Uit de massaal ingediende bezwaren (117) in dit dossier komen dezelfde argumenten opnieuw naar voor.

Samengevat :

  • Deze verkavelingsaanvraag is niet verenigbaar met de goede ruimtelijke ordening van de onmiddellijke omgeving.
  • Het vergunnen van deze verkaveling staat gelijk met nog meer wateroverlast in regenperioden.
  • Het dossier is onzorgvuldig ingediend. Er wordt o.a. niet vermeld dat er zich een probleem zal stellen onder de vaart met de afvoer van de waterhuishouding, wat nochtans geweten is; er wordt niet aangeduid dat het hier om een oud bos gaat; e.a.
  • Er werd geen mobiliteitsstudie, noch een omgevingsstudie gemaakt.
  • Het verdwijnen van het bestaande oude bos met belangrijke fauna en flora kan nooit door het ophoesten van geld vergoelijkt worden.
  • De leefbaarheid van de omwonenden van meerdere straten wordt behoorlijk aangetast en de overdruk zal erg toenemen.
  • Er is hier geen openbaar nut aan de orde, maar enkelingen worden bevoordeeld ten koste van vele langsbewoners. Het gelijkheidsbeginsel wordt dus met de voeten getreden.
  • De beslissing van de gemeenteraad dd 29 mei 2008 wordt hier niet gerespecteerd.

De Vlam-fractie vraagt de stemming aan de raad om:

  1. niet akkoord te gaan met het afleveren van een verkavelingsvergunning.
  2. een eventueel komend rooi- en onteigeningsplan voor dit binnengebied met als doel het gebied te ontsluiten of de Grensstraat door te trekken tot aan de Vaartdijk, niet goed te keuren

Bij de bespreking van dit bijkomende agendapunt verlaat Bart Coopman, voorzitter-burgemeester de zitting ingevolge toepassing van artikel 27 van het Gemeentedecreet. Schepen Piet Van Grunderbeek neemt het voorzitterschap waar.

Beslissing van de gemeenteraad van 18 mei 2017:

Het al dan niet afkeuren van de verkavelingsvergunning artikel 4.7.12 van de Vlaamse Codex Ruimtelijk ordening bepaalt dat het afleveren van een vergunning behoort tot de bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen. Aangezien de gemeenteraad onbevoegd is om te beslissen over het al dan niet afleveren van een verkavelingsvergunning wordt dit punt niet gestemd. De gemeenteraad heeft wel het recht om advies uit te brengen maar de meerderheid (cd&v en n-va) wil dit niet! Bijgevolg kondigt de Vlam-fractie aan haar negatief advies officieel over te maken aan alle andere fracties in de raad.

De vraag om een ‘eventueel komend rooi- en onteigeningsplan’ af te keuren wordt, na debat, wel ter stemming voorgelegd:

met 9 stemmen voor (Greta Lauwers, Linda De Coster, Tim Borteel, Inge Malomgré, Bruno Lesage, Leen Mertens, Patrick Van Den Bosch, Karin Schelfout, Carla Vandervorst) en 15 stemmen tegen (Veerle Geerinckx, Koen Vandermeiren, Dirk Van Roey, Piet Van Grunderbeek, Kathleen Goovaerts, Alex Heyvaert, Bart Graus, Tom Dehaene, Karin Andries, Werner Keersmaekers, Ilse Van de Velde, Marc De Fraeye, Danny Usewils, Ann Coppens, Pascale Bladt) wordt de vraag tot afkeuren van een toekomstige rooi- en onteigeningsplan verworpen.