Reeds bij het eerste dodelijk ongeval aan het kruispunt Brusselsesteenweg-Damstraat nam Vlam Zemst het mee op voor meer veiligheid op dit kruispunt met als resultaat dat er verkeerslichten gekomen zijn. Wij vroegen ook meermaals om het zwaar verkeer te verbieden om de af- en opritten Mechelen-Zuid en Weerde te nemen. Destijds is er immers zwaar geïnvesteerd om de Woluwelaan vanuit Machelen door te trekken en uit te rusten om zwaar verkeer mogelijk te maken tussen E19 en Cargovil te Vilvoorde/Zemst. Helaas ons voorstel werd telkens van de tafel geveegd. In oktober 2016 liet Vlam een punt stemmen op de gemeenteraad om het gevaarlijk kruispunt Brusselsesteenweg-Damstraat conflictvrij te maken. We vroegen eveneens om opnieuw wegmarkeringen aan te brengen teneinde de zwakke weggebruiker beter te beschermen ter hoogte van het oversteekpunt Zenne/Brusselsesteenweg. Beiden zijn intussen gerealiseerd. En toch raakt cd&v niet geleerd, nochtans is mobiliteit hun bevoegdheid! Zo was Vlam vragende partij om de fietsostrade langsheen de spoorwegberm aan te leggen zodat gevaarlijke oversteekplaatsen zoals Zenne/Damstraat te Weerde, Zenne/Stationslaan en Heidestraat/nieuwe brug (over Zenne) te Zemst konden vermeden worden. Toen we deze gevaarlijke situaties op de gemeenteraad brachten werd het van de tafel geveegd en lichtte Jan Verdoodt en Tom Dehaene (beide cd&v) toe dat een oplossing langsheen de spoorwegberm veel duurder was dan de fietsbrug die er intussen ligt. Voor Vlam mag veiligheid geen prijs hebben, dat hebben mensenlevens ook niet!

Vlam voegt een agendapunt “Voorzien van pendelbus en bijkomende parking voor fietsers en auto’s tijdens de Pinksterjaarmarkt” toe ter stemming aan de gemeenteraad van 22 februari 2018.

Motivatie:

In augustus 2017 heeft de Vlam-fractie via email een aantal voorstellen geformuleerd teneinde het parkeertekort voor fietsers en auto’s te verbeteren en veiliger te maken tijdens de Pinksterjaarmarkt in Zemst. In het reglement van de jaarmarkt voor 2018 werd geen enkele van onze suggesties meegenomen. Daarom vraagt Vlam de stemming om :

 1. a) Het parkeren opnieuw toe te laten in de Stationslaan tussen de markt en het kruispunt Stationslaan/Vredelaan/Heidestraat
 2. b) Contact op te nemen met de verantwoordelijke van de parking aan de Carrefour – Zemstbaan 242 te Mechelen – om te vragen of hun parking mag gebruikt worden de dag van de Pinksterjaarmarkt. Indien ja, dan wordt er best een pendeldienst met bussen ingelegd.
 3. c) Voldoende duidelijk aangeduide parkeerruimten voor fietsen te voorzien.
 4. d) De organisator te verzoeken om de parkeerruimten voor de standhouders bekend te maken enerzijds via plan bij de inschrijvingsdocumenten en anderzijds via bewegwijzering naar de voorbehouden parkeerruimten voor standhouders.
 5. e) Omdat bij gebrek aan voldoende toiletwagens het wildplassen toeneemt vragen wij om de uitbater op te leggen om minstens 2 bijkomende toiletwagens te voorzien.

Beslissing van de gemeenteraad van 22 februari 2018 met eenparigheid van stemmen:

 1. a) Het voorstel om parkeren opnieuw toe te laten in de Stationslaan tussen de markt en het kruispunt Stationslaan/Vredelaan/Heidestraat te bespreken op het veiligheidsoverleg.
 2. b) Akkoord te gaan om contact op te nemen met de verantwoordelijke van de parking aan de Carrefour Zemstbaan 242 in Mechelen om te vragen of hun parking mag gebruikt worden de dag van de Pinksterjaarmarkt. In voorkomend geval wordt er best een pendeldienst met bussen ingelegd.
 3. c) Akkoord te gaan om voldoende en duidelijk aangeduide parkeerruimten voor fietsen te voorzien.
 4. d) Akkoord te gaan om de organisator te verzoeken om de parkeerruimten voor de standhouders bekend te maken enerzijds via plan bij de inschrijvingsdocumenten en anderzijds via bewegwijzering naar de voorbehouden parkeerruimten voor standhouders.
 5. e) Akkoord te gaan om 1 extra toiletwagen te laten voorzien door de organisator, op kosten van de gemeente, zodat het wildplassen wordt tegengegaan.

Vlam voegt een agendapunt “Investeringsdossier opstarten voor 1 november 2017 om fiets- en wandelbrug te laten bouwen over E19.” toe ter stemming aan de gemeenteraad van 14 september 2017.

Motivatie:

Decennia lang is de zwakke weggebruiker in Zemst vragende partij om op een veilige manier de verbinding tussen de buurtsteden te kunnen maken over de E19. Het financiële plaatje hieraan verbonden bleek telkens opnieuw een struikelblok. Vorige maand heeft de bevoegde Vlaamse minister voor mobiliteit aangekondigd dat lokale besturen voortaan een subsidie tot 100 % kunnen bekomen voor fietsinvesteringen. De Vlam-fractie vraagt dan ook de goedkeuring aan de raad om voor 1 november een dossier op te starten om de bouw van een veilige vlotte verbinding voor de zwakke weggebruikers over de E19 eindelijk te kunnen aanvangen.

Feiten:

Een fietsbrug over de E19 tussen Weerde en Hofstade zou inderdaad een veilig alternatief kunnen vormen voor de fietspaden langs de N267 (Robert Schumanlaan). Een wandel- en fietsbrug op die locatie is ook een belangrijke ontbrekende schakel in het trage wegenplan van de gemeente. In 2008 werd daarom op vraag van de gemeente een haalbaarheidsstudie uitgevoerd door Infrabel. De studie toont aan dat het technisch wel haalbaar is om een fietsbrug aan te leggen, maar daartegenover staat wel een kostenplaatje dat afhankelijk van de materie en breedte geraamd wordt tussen één tot anderhalf miljoen euro. De provincie Vlaams-Brabant gelooft alvast in dit project, en zette hiervoor 150 000 euro aan de kant. De fietsbrug was niet subsidieerbaar door Vlaanderen, omdat de fietsoversteek van de E19 gerealiseerd zou worden door een verbetering van de fietspaden langs de Schumanlaan. Na recente uitspraken van de Vlaamse minister van Mobiliteit zou er mogelijk toch een Vlaamse subsidie komen voor alle fietsinfrastructuur. Het kader daarvoor is echter nog onbekend. Indien de bouw van een fietsbrug kan gesubsidieerd worden en de modaliteiten zijn gekend, dan kan de gemeente een studiebureau aanstellen om een noodzakelijke projectnota op te maken. In geval van gunstig advies van de kwaliteitsadviseur op deze projectnota, kunnen dan eventueel Vlaamse subsidies worden toegekend.  De gemeente wil geen financiering voorzien als de Vlaamse overheid geen middelen voorziet.

De gemeenteraad neemt kennis van het antwoord, er wordt over deze aangelegenheid niet gestemd.

Vlam voegt een agendapunt “Bijsturen van de bestaande plannen mbt deze fietsostrade teneinde veiligheid te verhogen.” toe ter stemming aan de gemeenteraad van 14 september 2017.

Motivatie:

Met de huidige plannen blijven de oversteken t.h.v. de Damstraat en Stationslaan erg gevaarlijk. Er bestaan alternatieven om deze gevaarlijke plekken weg te werken. Daarom vraagt de Vlam-fractie om met een delegatie van de gemeenteraad 1 afgevaardigde per politieke fractie en uiteraard de schepenen van trage wegen, mobiliteit en openbare werken alsook een afgevaardigde van de bruggenbouwers samen te zitten om dit te bespreken en tot een zinvol en veiliger plan te komen.

Feiten:

De fietssnelweg doorheen Zemst krijgt stilaan vorm. Het jaagpad wordt momenteel verbreed en binnenkort legt Waterwegen en Zeekanaal ook een tweede fietsbrug aan over de Zenne aan de Heidestraat in Zemst. In 2018 wordt het traject tussen het jaagpad en de gemeentegrens met Mechelen gerealiseerd. Knelpunten blijven de kruispunten van de fietssnelweg met de gemeente- en gewestwegen. Voor de kruispunten met de gewestwegen zal het Vlaams Gewest ter hoogte van de fietsoversteekplaatsen de openbare verlichting plaatselijk verhogen. Andere aanpassingen, zoals een verhoogde middenberm op de gewestwegen, werden onderzocht maar niet weerhouden, wegens onvoldoende ruimte. De gemeente gaat ook zelf na hoe de gemeentewegen het veiligst gekruist kunnen worden door de gebruikers van de fietssnelweg. Hiervoor worden adviezen van verschillende experten verzameld, waaronder binnenkort ook van Fietsberaad en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Verder worden ook alle bemerkingen en suggesties van inwoners genoteerd tijdens de infotentoonstelling over de fietssnelweg op dinsdagavond 19 september 2017 in het gemeentehuis, doorlopend tussen 19 en 21 uur. De verschillende opties zullen nadien worden bekeken en een keuze gemaakt. Ideeën, van welke aard en van welke oorsprong ook, zijn uiteraard welkom.

De gemeenteraad neemt kennis van het antwoord, er wordt over deze aangelegenheid niet gestemd.

Voorstellen verbetering verkeersveiligheid op twee cruciale punten aan de Brusselsesteenweg te Zemst.

Vlam voegt een agendapunt “Een schrijven sturen aan de bevoegde overheid met voorstellen om verkeersveiligheid dringend te laten verbeteren op twee cruciale punten aan de Brusselsesteenweg te Zemst.” toe ter stemming aan de gemeenteraad van 20 oktober 2016.

Motivatie:

Verkeersveiligheid en Koning Fietser zijn voor elke politieke fractie in deze gemeenteraad twee belangrijke thema’s, althans zo was te lezen in hun verkiezingsprogramma’s. We menen bijgevolg te kunnen rekenen op de goedkeuring door de gemeenteraad van onze volgende voorstellen.

De Vlam-fractie wil dat de verkeersituatie voor fietsers en andere zwakke weggebruikers, t.h.v. het kruispunt van de Damstraat met de Brusselsesteenweg en de oversteek t.h.v. het jaagpad naast de Zenne met eveneens de Brusselsesteenweg (N1) te Zemst, veiliger wordt.

 1. Situatie t.h.v. Damstraat met Brusselsesteenweg :

Sinds de herinrichting van dit kruispunt telden we jammer genoeg al een dramatisch verkeersslachtoffer en getuigen verschillende mensen dat ze geluk hadden en een dodehoekongeval nipt hebben kunnen vermijden. Nochtans wanneer de synchronisatie van deze verkeerslichten beter wordt geregeld kunnen ongetwijfeld heel wat gevaarlijke situaties en zelfs ongevallen worden vermeden.

Concreet stellen wij voor dat wanneer de fietsers komende van Eppegem en rijdend richting Zemst centrum groen licht krijgen, dat het voor de auto’s komende uit Eppegem die wensen af te slaan richting Weerde, rood blijft tot het voor de fietsers opnieuw rood wordt. Wanneer er geen fietsers zijn dan kan a.h.v. een detector het licht meteen op groen schakelen voor de afslaande auto’s en het licht op rood voor de eventueel aankomende fietsers.

Zelfde voorstel geldt voor :

 • fietsers en voetgangers komende uit de Damstraat en die bij groen licht de Brusselsesteenweg willen oversteken
 • fietsers en voetgangers die in de tegenovergestelde richting de N1 willen oversteken dus richting Damstraat.

Een simpele en snel te realiseren oplossing met bovendien een te verwaarloze budgettaire impact! Enkel het uurloon van de technicus.

 1. Situatie t.h.v. het jaagpad naast de Zenne en de Brusselsesteenweg :

Sinds het verdwijnen van de wegmarkeringen die het zichtbaar maakte dat fietsers de N1 dwarsten, is de situatie daar allesbehalve veiliger geworden. Ook hier kan met een minimum aan budgettaire impact de verkeersveiligheid verhoogd worden door een aangepast verkeersbord met pinklicht te plaatsen. Voor autobestuurders zal het duidelijker worden dat er een oversteekpunt is voor zwakke weggebruikers. En ja, we weten dat de N1 een gewestweg is, maar de bevoegde minister kan toch niet onverschillig blijven als het lokale bestuur een voorstel doet dat de verkeersveiligheid ten goede komt en de veiligheid van de zwakke weggebruiker verhoogt met bovendien haast geen budgettaire impact? We vragen dan ook de goedkeuring van de raad om het schrijven nog voor 1 november eerstkomend te richten aan de bevoegde minister en zijn diensten.

Beslissingvan de gemeenteraad van 20 oktober 2016:

Er wordt over deze aangelegenheid niet gestemd maar de raad dringt erop aan om het overleg met AWV hierover zo snel als mogelijk te organiseren en niet te wachten op het eerstvolgende periodieke overleg.

Kanttekening: Op het moment dat Vlam deze onveilige situatie op de gemeenteraad brengt heeft plots het college zogezegd reeds actie genomen. AWV zou de situatie al bekeken hebben en geeft toe dat de aanpassing van lichten een oplossing kan bieden. Wanneer deze beide instanties dan echt zo bekommerd zouden zijn waarom werd deze eenvoudige aanpassing (regelen lichten) nog niet uitgevoerd? Begrijpen wie kan…