Tot en met 2018 werd in de gemeente Zemst vaker geopteerd voor het voeren van rechtszaken (toen bevoegdheid cd&v) in plaats van gezond verstand en dialoog voorop te stellen. Rechtszaken kosten de gemeentekas handenvol geld, dat beter voor zinvollere dingen kan worden aangewend. Natuurlijk kan een rechtszaak niet altijd vermeden worden en is in die gevallen de gemeente genoodzaakt de rechten van de gemeente te (laten) verdedigen.

 

Voorbeeld van zinloos procederen

Een voorbeeld van zinloos procederen is het dossier “binnengebied Molenveld” in Elewijt. Hier werd in 2010 een rooilijn op percelen van privé-eigenaars gelegd met als bedoeling in de tuinen van bewoners van Molenveld, Pater Penninckxstraat en Dynastiestraat een woonwijk te ontwikkelen. Eigenaars van zowel de tuinen als de percelen waarop de rooilijn zou komen te liggen, dienden massaal bezwaar in tegen deze plannen. Ze waren massaal aanwezig op de zittingen van de gemeenteraden, waar dit dossier besproken werd. Helaas deze protesten lieten het toenmalige bestuur koud. Dit was dan ook het begin van een jarenlange rechtszaak want eigenaars trokken naar de rechtbank en haalden bij de Raad van State tot driemaal toe hun gelijk!

 

Nieuw bestuur verkiest gezond verstand

Begin 2019 besliste het nieuwe bestuur om deze rechtszaak te stoppen. De auditeur van de Raad van State had immers opnieuw (voor de derde maal) een voor de gemeente vernietigend verslag geschreven, dat even later door de rechter van de Raad van State werd gevolgd. Het nieuwe bestuur is van oordeel dat geschillen in de mate van het mogelijke moeten kunnen opgelost worden zonder te procederen.

Natuur ontdekken begint in je eigen tuin. Wist je dat wanneer je de oppervlakte van alle tuinen in Vlaanderen samentelt, je een groter gebied hebt dan wanneer je de oppervlakte van alle natuurgebieden optelt? Dat is een aanzienlijke oppervlakte die kan zorgen voor biodiversiteit. Hoe groot of klein je tuin ook is en welke stijl je ook verkiest, je kunt zelf een verschil maken voor meer natuur, louter door de aanleg of het beheer van je tuin anders aan te pakken. Het resultaat is een tuin vol leven, met planten die het goed doen, met vogels, vlinders, bijen en tal van andere insecten en diertjes, met een afwisseling van bloei doorheen de seizoenen. Een natuurvriendelijke tuin is bovendien vaak ook een onderhoudsvriendelijke tuin. Dat betekent dus meer tijd om te genieten van al dat moois!

Onder het motto met elke natuurvriendelijk ingerichte tuin maak je een extra stukje natuur, organiseert Vlam op donderdag 6 februari in de zaal “In den Prins” te Elewijt om 19u30 een infoavond over natuurvriendelijke tuinen. Meer informatie, tips en ideeën worden aangereikt door spreker Ru Vercammen, een ervaringsdeskundige die bovendien lid is van Velt en van de milieuadviesraad Zemst. Iedereen is welkom en de toegang is gratis.

Luc Bessems, voorzitter BCSD (bijzonder comité voor sociale diensten) en schepen van sociale zaken: “Als huisarts is het vanzelfsprekend dat ik alles wat met zorg en gezondheid te maken heeft erg belangrijk vind. Daarom dringt een aangepast woonzorgcentrum zich op. Heel wat zaken binnen het huidige woonzorgcentrum Releghem in de Lindestraat of door vele Zemstenaren nog “rusthuis” genoemd, beantwoorden niet meer aan de huidige regel- en wetgeving. Kamers zijn te klein waardoor het vaak niet mogelijk is om met een tillift bewoners in of uit bed te helpen. Allerlei hulpmiddelen zoals rollators en rolstoelen moeten wegens plaatsgebrek op de gang gezet worden wat dan weer niet mag voor de brandveiligheid, gezien de gangen moeten vrij blijven voor evacuatie bij eventuele brand. Een ander gegeven is dat de laatste jaren er opvallend meer dementie vastgesteld wordt waardoor de vraag naar opname voor deze doelgroep steeds groter wordt. Hiervoor moet er aangepaste accommodatie beschikbaar zijn wat er nu onvoldoende is.”

 

Studie op komst

Het woonzorgcentrum heeft nood aan behoorlijke renovatie en aanpassing aan de nieuwe regelgeving. Dit is al enkele jaren geweten maar er werd niet echt veel ondernomen. Met dit bestuur willen we een totaalvisie met betrekking tot zorg ontwikkelen want zorg is ruimer dan enkel een woonzorgcentrum. Dit bestuur wil niet langer opteren voor ad hoc oplossingen want die zijn steeds korte termijn oplossingen, die bovendien veel geld kosten en uiteindelijk leiden tot dweilen met de kraan open. Daarom schreven we geld in het meerjarenplan om dit door een deskundig bureau in kaart te kunnen laten brengen. Hierbij zal rekening gehouden worden met de huidige regel- en wetgeving alsook met de behoeften inzake zorg voor onze gemeente. Uit de studie moet blijken of er dient geopteerd te worden voor renovatie dan wel nieuwbouw.

Op zondag 16 februari verwent Vlam de Zemstenaren met een heerlijk vers Valentijnsontbijt en dit reeds voor het elfde jaar op rij! Je hoeft er niet eens de deur voor uit want onze ontbijtkoeriers leveren de ontbijtpakketten thuis tussen 8u en 11u. Je kan het ontbijtpakket ook zelf afhalen in één van onze ophaalpunten. Bij afhaling wordt een extra attentie voorzien. Romantische zielen maar ook mensen die zichzelf of iemand anders eens willen verwennen, hebben de keuze uit een standaard, een luxe (met bubbels) of een kinderontbijt. Bestellen kan voor 7 februari via deze link of via het inschrijvingsformulier die de Zemstenaren met de Vlampublicatie van januari in de bus kregen.

De nieuwe Vlam-publicatie valt binnenkort in de Zemstse brievenbussen. In dit nummer vindt u de volgende artikels:

  • Het voorwoord van onze voorzitter
  • Meerjarenplan of wat en hoe met belastinggeld in 2020-2025
  • Huidig woonzorgcentrum Releghem voldoet niet meer
  • Nieuwjaarsreceptie, iedereen welkom
  • Valentijnsontbijt op 16 februari
  • Minder juridische rechtszaken, meer gelukkige Zemstenaren
  • Eerste stap naar behoud open ruimte in Zemst
  • Infoavond “Natuurvriendelijke tuin” op 6 februari

Veel leesgenot!

Het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat elke gemeente tijdens het eerste jaar van de nieuwe bestuursperiode een meerjarenplan moet opmaken voor de komende zes jaar. Dus een plan dat één jaar langer loopt dan de lopende legislatuur. Dit meerjarenplan bevat de beleidskeuzes en alle acties die het bestuur wil realiseren en de financiële vertaling ervan voor de volledige periode van 2020-2025.

 

College stak zelf mee de handen uit de mouwen

Vorige legislatuur nam het toenmalige bestuur een extern (duur) bureau onder de arm om dit verplicht document op te maken. Het nieuwe bestuur opteerde om geen onnodig geld uit te geven, maar de nieuwe meerjarenplanning zelf op te maken samen met heel wat leidinggevenden binnen de gemeente en het ocmw. Er werd gedurende maanden hard en doordacht gewerkt (de burgemeester en schepenen werkten er zelfs enkele zaterdagen aan verder) om dit werk klaar te krijgen. Het plan kwam tot stand o.a. op basis van het bestuursakkoord tussen de coalitiepartijen (meerderheid) N-VA, Vlam, Groen en sp.a, een analyse van gemeente- en ocmw-patrimonium, behoeften van verenigingen en uiteraard de belangrijke input van de gemeentelijke diensten.

 

Nooit eerder gebeurd

Omdat dit bestuur inspraak vanuit oppositie belangrijk vindt, werd dit plan in de ontwerpfase reeds voorgelegd aan alle verkozenen. Alle gemeenteraadsleden kregen bijgevolg ruim de tijd om vragen te stellen en voorstellen te doen. Er werden drie gemeenteraadscommissies gewijd aan dit plan om maximale bespreking en toelichting mogelijk te maken voor alle gemeenteraadsleden. Daarnaast beantwoordde het college schriftelijk meer dan 100 vragen van de oppositie. Dit was de eerste keer dat oppositie echt inspraak kon hebben. Even ter herinnering: zolang cd&v in de meerderheid zat (nu in oppositie) werden alle zinvolle voorstellen en opmerkingen van de toenmalige oppositie automatisch van de tafel geveegd.

 

Meerjarenplan blijft dynamisch

Het meerjarenplan heeft uiteraard een dynamisch karakter en heeft niet de pretentie volledig te zijn. Nieuwe en/of andere opportuniteiten of uitdagingen kunnen zich opdringen of onverwacht voordoen, verder onderzoek of nieuwe elementen kunnen een ander en juister inzicht geven op bepaalde zaken of budgettaire redenen kunnen er voor zorgen dat een meerjarenplanning kan worden bijgestuurd (tot tweemaal per jaar) wat wettelijk dan ook mogelijk is.

 

Meerjarenplan raadplegen

Wie graag een blik wil werpen op dit plan kan altijd een kijkje nemen op de website van de gemeente, www.zemst.be/meerjarenplan-2020-2025.