Iedereen die in Laar woont of er regelmatig langskomt weet dat de Humbeeksebaan onveilig is. Heel wat autobestuurders rijden er vaak veel te snel. Daardoor is het levensgevaarlijk om deze Humbeeksebaan over te steken als zwakke weggebruiker. Aquafin voert weldra rioleringswerken uit. De gemeente maakt van deze gelegenheid gebruik om verkeersproblematieken in de buurt aan te pakken.

Ieders mening werd onderzocht

Via een infomarkt in de kerk van Laar, die plaats vond op 27 september 2022, kregen de mensen van Zemst-Laar een uitgebreide toelichting over wat de plannen zijn voor meer veiligheid en beter uitgeruste wegen in het centrum van Laar. Zo werden er verkeersingrepen voorgesteld om het centrum en de schoolomgeving (Spiltstraat) veiliger te maken. De Larenaren konden tevens hun ideeën of suggesties geven. Zo waren de meeste aanwezigen het eens dat de snelheidsverlaging op de Humbeeksebaan van 50km/u naar 30km/u een goede zaak zou zijn. De oversteekplaats van de Lareveenstraat naar de Spiltstraat wordt aangepakt en veiliger gemaakt. Aan de voorkant van de kerk verdwijnen enkele parkeerplaatsen, maar de gemeente belooft na te gaan waar er in de onmiddellijke buurt een alternatief kan worden voorzien.

Veiligere schoolomgeving

De parking recht tegenover de Gemeentelijke basisschool De Pimpernel wordt beter ingericht. Eveneens in de buurt van de school kocht de gemeente intussen de woning gelegen Spiltstraat 265 aan om er het fietspad te kunnen doortrekken en de zichtbaarheid te vergroten.

Vlam staat voor Veiligheid, Leefbaarheid met Aandacht voor Mensen. Met Vlam in het bestuur is al heel wat verwezenlijkt rond verkeersveiligheid.

Meerdere straten in het centrum van Eppegem kreunden de laatste jaren meer en meer onder de toenemende verkeersdrukte. In straten waar lintbebouwing aanwezig is, hebben bewoners niet altijd een garage of oprit om er hun wagen te stallen. Bijgevolg staan er dan ook heel wat voertuigen in de straten geparkeerd, maar deze straten zijn niet altijd breed genoeg om naast geparkeerde voertuigen ook nog dubbel richtingsverkeer toe te laten.

Stijn Streuvelslaan herleeft

De Stijn Streuvelslaan, die historisch vrij smal is, kreeg dagelijks heel wat verkeer te verwerken waaronder ook veel vrachtwagens. De snelheid werd vaak niet gerespecteerd waardoor bewoners van deze straat letterlijk in hun zetel of bed daverden. Ongevallen en schade aan geparkeerde wagens waren dan ook wekelijkse kost. Om nog te zwijgen van de regelmatige verkeersagressie die dergelijke situaties meebrengen. Door het invoeren van het eenrichtingsverkeer (komende vanaf de Brusselsesteenweg) is het echt verbeterd. De bewoners kunnen weer herademen.

Eénrichtingsverkeer in meerdere straten en schoolomgeving

Naast de Stijn Streuvelslaan werd er eveneens ook éénrichtingsverkeer ingevoerd in onder andere de Cardijnstraat, de Schranslaan en het Martelarenplein. Ook daar zijn doorsnee de bewoners tevreden. De Schranslaan heeft een heel slecht wegdek en moet volledig worden vernieuwd. Op de infoavond vernamen we dat die straat gepland staat om aangepakt te worden binnen afzienbare tijd. Intussen werd een proefopstelling ingericht om deze straat als fietsstraat te gebruiken. Deze proefopstelling werd intussen al bijgestuurd en zal na verloop van tijd opnieuw geëvalueerd worden. Dit bestuur luistert echt maximaal naar zijn inwoners en handelt in het algemeen belang. Ook in de schoolomgeving werden maatregelen genomen om het veiliger te maken voor de schoolgaande kinderen.

Colruyt krijgt in- en uitrit via Brusselsesteenweg

Tot heden moeten de bezoekers van de Colruyt nog steeds de parking verlaten via de Kreupelstraat. Hier komt verandering in zo heeft AWV (Agentschap voor Wegen en Verkeer) beloofd. In de toekomst zal men via de Brusselsesteenweg de Colruyt kunnen verlaten met de wagen. Dit zal een ontzettende verbetering betekenen voor de bewoners van de Kreupelstraat, Warandeweg en Beekstraat. Deze straten zijn woonstraten en niet geschikt om veel verkeer aan te kunnen.

Verharding weg, groen in de plaats

Ter hoogte van het kruispunt met de Grimbergsesteenweg werd verharding weggehaald en in de plaats een boom geplant. Dit fleurt het centrum langsheen de drukke Brusselsesteenweg echt wel op. Eerder werden op deze Brusselsesteenweg te Eppegem ook al verkrotte gebouwen gesloopt en met groen ingezaaid.

Reeds bij het eerste dodelijk ongeval aan het kruispunt Brusselsesteenweg-Damstraat nam Vlam Zemst het mee op voor meer veiligheid op dit kruispunt met als resultaat dat er verkeerslichten gekomen zijn. Wij vroegen ook meermaals om het zwaar verkeer te verbieden om de af- en opritten Mechelen-Zuid en Weerde te nemen. Destijds is er immers zwaar geïnvesteerd om de Woluwelaan vanuit Machelen door te trekken en uit te rusten om zwaar verkeer mogelijk te maken tussen E19 en Cargovil te Vilvoorde/Zemst. Helaas ons voorstel werd telkens van de tafel geveegd. In oktober 2016 liet Vlam een punt stemmen op de gemeenteraad om het gevaarlijk kruispunt Brusselsesteenweg-Damstraat conflictvrij te maken. We vroegen eveneens om opnieuw wegmarkeringen aan te brengen teneinde de zwakke weggebruiker beter te beschermen ter hoogte van het oversteekpunt Zenne/Brusselsesteenweg. Beiden zijn intussen gerealiseerd. En toch raakt cd&v niet geleerd, nochtans is mobiliteit hun bevoegdheid! Zo was Vlam vragende partij om de fietsostrade langsheen de spoorwegberm aan te leggen zodat gevaarlijke oversteekplaatsen zoals Zenne/Damstraat te Weerde, Zenne/Stationslaan en Heidestraat/nieuwe brug (over Zenne) te Zemst konden vermeden worden. Toen we deze gevaarlijke situaties op de gemeenteraad brachten werd het van de tafel geveegd en lichtte Jan Verdoodt en Tom Dehaene (beide cd&v) toe dat een oplossing langsheen de spoorwegberm veel duurder was dan de fietsbrug die er intussen ligt. Voor Vlam mag veiligheid geen prijs hebben, dat hebben mensenlevens ook niet!

Vlam voegt een agendapunt “Voorzien van pendelbus en bijkomende parking voor fietsers en auto’s tijdens de Pinksterjaarmarkt” toe ter stemming aan de gemeenteraad van 22 februari 2018.

Motivatie:

In augustus 2017 heeft de Vlam-fractie via email een aantal voorstellen geformuleerd teneinde het parkeertekort voor fietsers en auto’s te verbeteren en veiliger te maken tijdens de Pinksterjaarmarkt in Zemst. In het reglement van de jaarmarkt voor 2018 werd geen enkele van onze suggesties meegenomen. Daarom vraagt Vlam de stemming om :

 1. a) Het parkeren opnieuw toe te laten in de Stationslaan tussen de markt en het kruispunt Stationslaan/Vredelaan/Heidestraat
 2. b) Contact op te nemen met de verantwoordelijke van de parking aan de Carrefour – Zemstbaan 242 te Mechelen – om te vragen of hun parking mag gebruikt worden de dag van de Pinksterjaarmarkt. Indien ja, dan wordt er best een pendeldienst met bussen ingelegd.
 3. c) Voldoende duidelijk aangeduide parkeerruimten voor fietsen te voorzien.
 4. d) De organisator te verzoeken om de parkeerruimten voor de standhouders bekend te maken enerzijds via plan bij de inschrijvingsdocumenten en anderzijds via bewegwijzering naar de voorbehouden parkeerruimten voor standhouders.
 5. e) Omdat bij gebrek aan voldoende toiletwagens het wildplassen toeneemt vragen wij om de uitbater op te leggen om minstens 2 bijkomende toiletwagens te voorzien.

Beslissing van de gemeenteraad van 22 februari 2018 met eenparigheid van stemmen:

 1. a) Het voorstel om parkeren opnieuw toe te laten in de Stationslaan tussen de markt en het kruispunt Stationslaan/Vredelaan/Heidestraat te bespreken op het veiligheidsoverleg.
 2. b) Akkoord te gaan om contact op te nemen met de verantwoordelijke van de parking aan de Carrefour Zemstbaan 242 in Mechelen om te vragen of hun parking mag gebruikt worden de dag van de Pinksterjaarmarkt. In voorkomend geval wordt er best een pendeldienst met bussen ingelegd.
 3. c) Akkoord te gaan om voldoende en duidelijk aangeduide parkeerruimten voor fietsen te voorzien.
 4. d) Akkoord te gaan om de organisator te verzoeken om de parkeerruimten voor de standhouders bekend te maken enerzijds via plan bij de inschrijvingsdocumenten en anderzijds via bewegwijzering naar de voorbehouden parkeerruimten voor standhouders.
 5. e) Akkoord te gaan om 1 extra toiletwagen te laten voorzien door de organisator, op kosten van de gemeente, zodat het wildplassen wordt tegengegaan.

Vlam voegt een agendapunt “Aanleggen van bijkomende parking aan school De Regenboog Elewijt” toe ter stemming aan de gemeenteraad van 22 februari 2018.

Motivatie:

Reeds eerder bracht de Vlam-fractie het tekort aan parkeerruimte aan de school van Elewijt onder de aandacht op de gemeenteraad. Het probleem is intussen alleen maar toegenomen. Heel wat ouders en personen, die kinderen komen afhalen aan school, moeten hun auto noodgedwongen op het braakliggend perceel grond (gelegen rechts van de toegang naar de parking) parkeren. Dit perceel is eigendom van de gemeente Zemst. De Vlam-fractie vraagt de stemming om dit perceel grond in te richten als bijkomende parking.

Feiten:

Er wordt vastgesteld dat ouders en grootouders bij het brengen en halen van de kinderen momenteel parkeren op het braakliggend stuk grond, gelegen rechts van de toegang naar de parking. De vraag van VLAM om dit perceel grond in te richten als bijkomende parking werd al eerder gesteld en negatief beoordeeld. De Verkeerscel is van oordeel dat bijkomende parkeerplaatsen inrichten geen oplossing zal vormen.

Kanttekening:

In november jl. besliste diezelfde meerderheid cd&v/n-va om wel een bijkomende parking aan te leggen op een braakliggend terrein (eigendom van de gemeente) ter hoogte van de school in Eppegem. Hier heerst er eveneens een parkeerprobleem met de nodige chaos tot gevolg! In Eppegem kan dit wel, in Elewijt niet, begrijpen wie kan …

Beslissing van de gemeenteraad van 22 februari 2018:

Met 8 stemmen voor (Greta Lauwers, Linda De Coster, Tim Borteel, Jason Valgaerts, Inge Malomgré, Leen Mertens, Patrick Van Den Bosch, Carla Vandervorst), 16 stemmen tegen (Bart Coopman, Veerle Geerinckx, Koen Vandermeiren, Dirk Van Roey, Jan Verdoodt, Piet Van Grunderbeek, Kathleen Goovaerts, Alex Heyvaert, Bart Graus, Tom Dehaene, Werner Keersmaekers, Ilse Van de Velde, Marc De Fraeye, Danny Usewils, Ann Coppens, Pascale Bladt).

Het voorstel van de VLAM-fractie om een bijkomende parking aan te leggen aan de school De Regenboog in Elewijt wordt verworpen.

Vlam voegt een agendapunt “Investeringsdossier opstarten voor 1 november 2017 om fiets- en wandelbrug te laten bouwen over E19.” toe ter stemming aan de gemeenteraad van 14 september 2017.

Motivatie:

Decennia lang is de zwakke weggebruiker in Zemst vragende partij om op een veilige manier de verbinding tussen de buurtsteden te kunnen maken over de E19. Het financiële plaatje hieraan verbonden bleek telkens opnieuw een struikelblok. Vorige maand heeft de bevoegde Vlaamse minister voor mobiliteit aangekondigd dat lokale besturen voortaan een subsidie tot 100 % kunnen bekomen voor fietsinvesteringen. De Vlam-fractie vraagt dan ook de goedkeuring aan de raad om voor 1 november een dossier op te starten om de bouw van een veilige vlotte verbinding voor de zwakke weggebruikers over de E19 eindelijk te kunnen aanvangen.

Feiten:

Een fietsbrug over de E19 tussen Weerde en Hofstade zou inderdaad een veilig alternatief kunnen vormen voor de fietspaden langs de N267 (Robert Schumanlaan). Een wandel- en fietsbrug op die locatie is ook een belangrijke ontbrekende schakel in het trage wegenplan van de gemeente. In 2008 werd daarom op vraag van de gemeente een haalbaarheidsstudie uitgevoerd door Infrabel. De studie toont aan dat het technisch wel haalbaar is om een fietsbrug aan te leggen, maar daartegenover staat wel een kostenplaatje dat afhankelijk van de materie en breedte geraamd wordt tussen één tot anderhalf miljoen euro. De provincie Vlaams-Brabant gelooft alvast in dit project, en zette hiervoor 150 000 euro aan de kant. De fietsbrug was niet subsidieerbaar door Vlaanderen, omdat de fietsoversteek van de E19 gerealiseerd zou worden door een verbetering van de fietspaden langs de Schumanlaan. Na recente uitspraken van de Vlaamse minister van Mobiliteit zou er mogelijk toch een Vlaamse subsidie komen voor alle fietsinfrastructuur. Het kader daarvoor is echter nog onbekend. Indien de bouw van een fietsbrug kan gesubsidieerd worden en de modaliteiten zijn gekend, dan kan de gemeente een studiebureau aanstellen om een noodzakelijke projectnota op te maken. In geval van gunstig advies van de kwaliteitsadviseur op deze projectnota, kunnen dan eventueel Vlaamse subsidies worden toegekend.  De gemeente wil geen financiering voorzien als de Vlaamse overheid geen middelen voorziet.

De gemeenteraad neemt kennis van het antwoord, er wordt over deze aangelegenheid niet gestemd.

Vlam voegt een agendapunt “Bijsturen van de bestaande plannen mbt deze fietsostrade teneinde veiligheid te verhogen.” toe ter stemming aan de gemeenteraad van 14 september 2017.

Motivatie:

Met de huidige plannen blijven de oversteken t.h.v. de Damstraat en Stationslaan erg gevaarlijk. Er bestaan alternatieven om deze gevaarlijke plekken weg te werken. Daarom vraagt de Vlam-fractie om met een delegatie van de gemeenteraad 1 afgevaardigde per politieke fractie en uiteraard de schepenen van trage wegen, mobiliteit en openbare werken alsook een afgevaardigde van de bruggenbouwers samen te zitten om dit te bespreken en tot een zinvol en veiliger plan te komen.

Feiten:

De fietssnelweg doorheen Zemst krijgt stilaan vorm. Het jaagpad wordt momenteel verbreed en binnenkort legt Waterwegen en Zeekanaal ook een tweede fietsbrug aan over de Zenne aan de Heidestraat in Zemst. In 2018 wordt het traject tussen het jaagpad en de gemeentegrens met Mechelen gerealiseerd. Knelpunten blijven de kruispunten van de fietssnelweg met de gemeente- en gewestwegen. Voor de kruispunten met de gewestwegen zal het Vlaams Gewest ter hoogte van de fietsoversteekplaatsen de openbare verlichting plaatselijk verhogen. Andere aanpassingen, zoals een verhoogde middenberm op de gewestwegen, werden onderzocht maar niet weerhouden, wegens onvoldoende ruimte. De gemeente gaat ook zelf na hoe de gemeentewegen het veiligst gekruist kunnen worden door de gebruikers van de fietssnelweg. Hiervoor worden adviezen van verschillende experten verzameld, waaronder binnenkort ook van Fietsberaad en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Verder worden ook alle bemerkingen en suggesties van inwoners genoteerd tijdens de infotentoonstelling over de fietssnelweg op dinsdagavond 19 september 2017 in het gemeentehuis, doorlopend tussen 19 en 21 uur. De verschillende opties zullen nadien worden bekeken en een keuze gemaakt. Ideeën, van welke aard en van welke oorsprong ook, zijn uiteraard welkom.

De gemeenteraad neemt kennis van het antwoord, er wordt over deze aangelegenheid niet gestemd.

Voorstellen verbetering verkeersveiligheid op twee cruciale punten aan de Brusselsesteenweg te Zemst.

Vlam voegt een agendapunt “Een schrijven sturen aan de bevoegde overheid met voorstellen om verkeersveiligheid dringend te laten verbeteren op twee cruciale punten aan de Brusselsesteenweg te Zemst.” toe ter stemming aan de gemeenteraad van 20 oktober 2016.

Motivatie:

Verkeersveiligheid en Koning Fietser zijn voor elke politieke fractie in deze gemeenteraad twee belangrijke thema’s, althans zo was te lezen in hun verkiezingsprogramma’s. We menen bijgevolg te kunnen rekenen op de goedkeuring door de gemeenteraad van onze volgende voorstellen.

De Vlam-fractie wil dat de verkeersituatie voor fietsers en andere zwakke weggebruikers, t.h.v. het kruispunt van de Damstraat met de Brusselsesteenweg en de oversteek t.h.v. het jaagpad naast de Zenne met eveneens de Brusselsesteenweg (N1) te Zemst, veiliger wordt.

 1. Situatie t.h.v. Damstraat met Brusselsesteenweg :

Sinds de herinrichting van dit kruispunt telden we jammer genoeg al een dramatisch verkeersslachtoffer en getuigen verschillende mensen dat ze geluk hadden en een dodehoekongeval nipt hebben kunnen vermijden. Nochtans wanneer de synchronisatie van deze verkeerslichten beter wordt geregeld kunnen ongetwijfeld heel wat gevaarlijke situaties en zelfs ongevallen worden vermeden.

Concreet stellen wij voor dat wanneer de fietsers komende van Eppegem en rijdend richting Zemst centrum groen licht krijgen, dat het voor de auto’s komende uit Eppegem die wensen af te slaan richting Weerde, rood blijft tot het voor de fietsers opnieuw rood wordt. Wanneer er geen fietsers zijn dan kan a.h.v. een detector het licht meteen op groen schakelen voor de afslaande auto’s en het licht op rood voor de eventueel aankomende fietsers.

Zelfde voorstel geldt voor :

 • fietsers en voetgangers komende uit de Damstraat en die bij groen licht de Brusselsesteenweg willen oversteken
 • fietsers en voetgangers die in de tegenovergestelde richting de N1 willen oversteken dus richting Damstraat.

Een simpele en snel te realiseren oplossing met bovendien een te verwaarloze budgettaire impact! Enkel het uurloon van de technicus.

 1. Situatie t.h.v. het jaagpad naast de Zenne en de Brusselsesteenweg :

Sinds het verdwijnen van de wegmarkeringen die het zichtbaar maakte dat fietsers de N1 dwarsten, is de situatie daar allesbehalve veiliger geworden. Ook hier kan met een minimum aan budgettaire impact de verkeersveiligheid verhoogd worden door een aangepast verkeersbord met pinklicht te plaatsen. Voor autobestuurders zal het duidelijker worden dat er een oversteekpunt is voor zwakke weggebruikers. En ja, we weten dat de N1 een gewestweg is, maar de bevoegde minister kan toch niet onverschillig blijven als het lokale bestuur een voorstel doet dat de verkeersveiligheid ten goede komt en de veiligheid van de zwakke weggebruiker verhoogt met bovendien haast geen budgettaire impact? We vragen dan ook de goedkeuring van de raad om het schrijven nog voor 1 november eerstkomend te richten aan de bevoegde minister en zijn diensten.

Beslissingvan de gemeenteraad van 20 oktober 2016:

Er wordt over deze aangelegenheid niet gestemd maar de raad dringt erop aan om het overleg met AWV hierover zo snel als mogelijk te organiseren en niet te wachten op het eerstvolgende periodieke overleg.

Kanttekening: Op het moment dat Vlam deze onveilige situatie op de gemeenteraad brengt heeft plots het college zogezegd reeds actie genomen. AWV zou de situatie al bekeken hebben en geeft toe dat de aanpassing van lichten een oplossing kan bieden. Wanneer deze beide instanties dan echt zo bekommerd zouden zijn waarom werd deze eenvoudige aanpassing (regelen lichten) nog niet uitgevoerd? Begrijpen wie kan…

De politieraad van de politiezone Kastze besloot op 28 oktober 2015 een opdracht voor de aankoop van ANPR-camera’s uit te schrijven. De gemeenteraad van 19 mei 2016 besliste met eenparigheid van stemmen om positief advies uit te brengen over het voorstel van de politiezone Kastze om bewakingscamera’s met nummerplaatherkenning te plaatsen op volgende plaatsen op het grondgebied van de gemeente Zemst:

 • Robert Schumanlaan-Ketelveldweg
 • Robert Schumanlaan-Broekstraat
 • Grimbergsesteenweg aan huisnummer 234

Sinds 2012 ijverde Vlam in de gemeenteraad en politieraad om ANPR-camera’s (slimme camera’s) te bekomen op de invalswegen naar Zemst. Onze inzet wordt nu eindelijk beloond! Maar dit dossier moest sneller politiek afgehandeld geweest zijn ook al komt dit voorstel van de oppositie. Want de veiligheid van de burger mag niet het slachtoffer zijn van een politiek machtsspel!

Vlam voegt een agendapunt “Aanleggen van bijkomende parking t.h.v. de school De Regenboog in Elewijt” toe ter stemming aan de gemeenteraad van 28 januari 2016.

Motivatie:
Elke schooldag opnieuw doet er zich een parkeerprobleem voor tijdens de piekuren t.h.v. de school in Elewijt met verkeerschaos tot gevolg. Recent nam het CBS op vraag van de ouderraad en de school een beslissing dat er niet meer mag geparkeerd worden op de ontsluitingsweg van de nieuwe parking naar het Molenveld. Naast deze ontsluitingsweg ligt een ruim perceel dat eigendom is van de gemeente. Dit kan perfect aangewend worden om bijkomende parking te voorzien. Om de veiligheid tegemoet te komen vraagt de Vlam-fractie de stemming aan de raad om het CBS te gelasten meteen het nodige te doen opdat er een parking kan aangelegd worden. De gemeente is ontvoogd en kan perfect in een erg korte tijdspanne de nodige vergunningen in orde maken om deze bijkomende parking te realiseren.

De schepen van Mobiliteit, Jan Verdoodt, antwoordt dat het schepencollege op vraag van de ouderraad en de school een beslissing heeft genomen dat er niet meer mag geparkeerd worden op de ontsluitingsweg van de nieuwe parking naar de school. Naast deze ontsluitingsweg ligt een ruim perceel dat eigendom is van de gemeente. Dit zou kunnen worden aangewend om bijkomende parking te voorzien. Dit aspect werd ook reeds eerder door de diensten en het schepencollege onderzocht. De conclusie is dat met bijkomende parkeerplaatsen de parkeerchaos niet aangepakt wordt. Dit in de veronderstelling dat men zo dicht mogelijk bij de schoolpoort wil parkeren en dat extra parkeerplaatsen ook extra auto’ aantrekken. Dit is een standpunt dat vanuit elke mobiliteitsinstantie wordt aangehaald. Om het parkeerleed enigszins te verzachten nam het college onlangs de beslissing om bijkomende parkeerplaatsen voor de leerkrachten te voorzien achter het schoolgebouw, zodat er meer parkeerplaatsen op de parking zelf openblijven. Het verkeers- en parkeerprobleem zal door het college van burgemeester en schepenen geëvalueerd worden na het invoeren van de nieuwe maatregelen.

Beslissing: Er wordt over deze aangelegenheid niet gestemd.