Vlam voegt een agendapunt “Goedkeuring principe aankoop grond in het binnengebied Grensstraat/Vaartdijk Hofstade” toe ter stemming aan de gemeenteraad van 26 april 2018.

Motivatie:

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Mechelen besliste in zijn zitting van 19 maart 2018 om een perceel grond met kadasternummer 2de afdeling sectie A nr11 groot 1ha05a80ca en gelegen te Zemst-Hofstade meer bepaald in het binnengebied Grensstraat-Vaartdijk, te verkopen. Dit perceel maakt deel uit van een verkavelingsaanvraag waarbij burgemeester Coopman betrokken partij is. Deze raad wilde het voornoemd perceel verkopen aan de mede-verkavelaars. Door burgers werd een klacht ingediend bij Binnenlandse Zaken tegen deze raadsbeslissing. Voornoemde Raad voor Maatschappelijk Welzijn trok in zijn zitting van 16 april 2018 zijn raadsbeslissing van 19 maart jl. in en besliste het bovengenoemd perceel grond openbaar te verkopen.

De Vlam-fractie vraagt de stemming om het principe tot aankoop van het perceel met kadasternummer 2de afdeling sectie A nr11 goed te keuren opdat de gemeente Zemst al het mogelijke zou kunnen doen dit perceel aan te kopen, zodra de openbare verkoop georganiseerd zou worden. De aankoop van dit perceel komt de gemeenschap ten goede. De aanschaf van dit grote perceel kan meteen een aanzet zijn om dit binnengebied te herbestemmen zoals trouwens voorzien in het GRS (Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan) van Zemst, goedgekeurd op 15 april 1998. Zodoende kan de nalatigheid van het gemeentebestuur – bij de herziening van dit GRS in 2016 – voor dit gebied rechtgezet worden.

Bij de bespreking van dit bijkomende agendapunt verlaat Bart Coopman, voorzitter-burgemeester de zitting ingevolge toepassing van artikel 27 van het Gemeentedecreet, en neemt plaats in het publiek. Raadslid Alex Heyvaert neemt het voorzitterschap waar. De buurtbewoners waren opnieuw massaal aanwezig om dit dossier op de voet te volgen! Vlam blijft de ontwikkelingen van heel nabij opvolgen en zal blijven actie nemen indien aan de orde!

Beslissing van de gemeenteraad van 26 april 2018 met éénparigheid van stemmen:

Het college de opdracht te geven om – in afwachting van een definitieve beslissing van de het OCMW van Mechelen over de verkoop van het perceel en de modaliteiten van de verkoop – de opportuniteit van een eventuele aankoop te onderzoeken, rekening houdende met alle mogelijke factoren.

Vlam voegt een agendapunt “Invoeren van een vragenkwartiertje voor elke gemeenteraad” toe ter stemming aan de gemeenteraad van 26 april 2018.

Motivatie:

Sinds 1996 vraagt de Vlam-fractie om een vragenkwartiertje in te voeren opdat de inwoners van Zemst nog meer de gelegenheid te bieden extra uitleg te krijgen over bepaalde dossiers. Een vragenkwartiertje kan de drempel naar het gemeentebestuur helpen verlagen en kadert bovendien perfect in een openbaarheid van bestuur. Het wordt reeds in verschillende gemeenten toegepast. Het vergroot tevens de inspraak van de Zemstse burgers.

Organisatorisch zou het als volgt kunnen aangepakt worden (kan uiteraard nog meer gedetailleerd uitgewerkt worden):

De vraagsteller (moet Zemstenaar zijn) meldt zich ten laatste een kwartier voor de opening van de gemeenteraad aan bij de voorzitter of de algemeen directeur (gemeentesecretaris). De vraagsteller kan maximaal 1 vraag stellen aan een lid van de gemeenteraad. Na het antwoord van deze laatste kan de vraagsteller nog kort 1 maal een wederwoord bieden of bijkomend een verduidelijking vragen. De vragen gesteld door de vraagsteller mogen maximaal 1 minuut duren. Indien er te veel vraagstellers zouden zijn en bijgevolg de tijd te kort blijkt, dan worden deze vraag met voorrang behandeld op de eerstvolgende gemeenteraad. De vraagsteller moet wel zelf aanwezig zijn. Persoonlijke aanvallen of verwijten kunnen uiteraard niet.

Dit initiatief kan enkele maanden op proef om nadien te worden geëvalueerd in een gemeenteraadscommissie alvorens al dan niet definitief in te voeren. Indien het positief wordt geëvalueerd dan dient het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad aangepast.

Feiten: Het nieuwe Decreet Lokaal Bestuur, dat in werking treedt op 1 januari 2019, in artikel 304 is voorzien dat de gemeenteraad een beleid voert op het vlak van de betrokkenheid en de inspraak van de burgers of van de doelgroepen, met inbegrip van een regeling over het recht van de inwoners om voorstellen en vragen op de agenda van de gemeenteraad te zetten. Deze bepaling zal trouwens ook van toepassing zijn op de zittingen van de raad voor maatschappelijk welzijn. Het decreet bepaalt dat de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn bij reglement de wijze bepaalt waarop concreet vormgegeven wordt aan de inspraakmogelijkheden. In dit licht is het zeker aangewezen dat men bij het begin van de volgende legislatuur de te volgen werkwijze voor beide bestuursorganen in een reglement zou vastleggen.

Beslissing van de gemeenteraad van 26 april 2018 met éénparigheid van stemmen:

Akkoord te gaan om een gemeentelijke werkgroep (Communicatie, Secretariaat,..) de opdracht te geven om voorstellen uit te werken om te voldoen aan de decretale verplichting en deze ter bespreking voor te leggen op een gemeenteraadscommissie.