Vlam voegt een agendapunt “Investeringsdossier opstarten voor 1 november 2017 om fiets- en wandelbrug te laten bouwen over E19.” toe ter stemming aan de gemeenteraad van 14 september 2017.

Motivatie:

Decennia lang is de zwakke weggebruiker in Zemst vragende partij om op een veilige manier de verbinding tussen de buurtsteden te kunnen maken over de E19. Het financiële plaatje hieraan verbonden bleek telkens opnieuw een struikelblok. Vorige maand heeft de bevoegde Vlaamse minister voor mobiliteit aangekondigd dat lokale besturen voortaan een subsidie tot 100 % kunnen bekomen voor fietsinvesteringen. De Vlam-fractie vraagt dan ook de goedkeuring aan de raad om voor 1 november een dossier op te starten om de bouw van een veilige vlotte verbinding voor de zwakke weggebruikers over de E19 eindelijk te kunnen aanvangen.

Feiten:

Een fietsbrug over de E19 tussen Weerde en Hofstade zou inderdaad een veilig alternatief kunnen vormen voor de fietspaden langs de N267 (Robert Schumanlaan). Een wandel- en fietsbrug op die locatie is ook een belangrijke ontbrekende schakel in het trage wegenplan van de gemeente. In 2008 werd daarom op vraag van de gemeente een haalbaarheidsstudie uitgevoerd door Infrabel. De studie toont aan dat het technisch wel haalbaar is om een fietsbrug aan te leggen, maar daartegenover staat wel een kostenplaatje dat afhankelijk van de materie en breedte geraamd wordt tussen één tot anderhalf miljoen euro. De provincie Vlaams-Brabant gelooft alvast in dit project, en zette hiervoor 150 000 euro aan de kant. De fietsbrug was niet subsidieerbaar door Vlaanderen, omdat de fietsoversteek van de E19 gerealiseerd zou worden door een verbetering van de fietspaden langs de Schumanlaan. Na recente uitspraken van de Vlaamse minister van Mobiliteit zou er mogelijk toch een Vlaamse subsidie komen voor alle fietsinfrastructuur. Het kader daarvoor is echter nog onbekend. Indien de bouw van een fietsbrug kan gesubsidieerd worden en de modaliteiten zijn gekend, dan kan de gemeente een studiebureau aanstellen om een noodzakelijke projectnota op te maken. In geval van gunstig advies van de kwaliteitsadviseur op deze projectnota, kunnen dan eventueel Vlaamse subsidies worden toegekend.  De gemeente wil geen financiering voorzien als de Vlaamse overheid geen middelen voorziet.

De gemeenteraad neemt kennis van het antwoord, er wordt over deze aangelegenheid niet gestemd.

Vlam voegt een agendapunt “Bijsturen van de bestaande plannen mbt deze fietsostrade teneinde veiligheid te verhogen.” toe ter stemming aan de gemeenteraad van 14 september 2017.

Motivatie:

Met de huidige plannen blijven de oversteken t.h.v. de Damstraat en Stationslaan erg gevaarlijk. Er bestaan alternatieven om deze gevaarlijke plekken weg te werken. Daarom vraagt de Vlam-fractie om met een delegatie van de gemeenteraad 1 afgevaardigde per politieke fractie en uiteraard de schepenen van trage wegen, mobiliteit en openbare werken alsook een afgevaardigde van de bruggenbouwers samen te zitten om dit te bespreken en tot een zinvol en veiliger plan te komen.

Feiten:

De fietssnelweg doorheen Zemst krijgt stilaan vorm. Het jaagpad wordt momenteel verbreed en binnenkort legt Waterwegen en Zeekanaal ook een tweede fietsbrug aan over de Zenne aan de Heidestraat in Zemst. In 2018 wordt het traject tussen het jaagpad en de gemeentegrens met Mechelen gerealiseerd. Knelpunten blijven de kruispunten van de fietssnelweg met de gemeente- en gewestwegen. Voor de kruispunten met de gewestwegen zal het Vlaams Gewest ter hoogte van de fietsoversteekplaatsen de openbare verlichting plaatselijk verhogen. Andere aanpassingen, zoals een verhoogde middenberm op de gewestwegen, werden onderzocht maar niet weerhouden, wegens onvoldoende ruimte. De gemeente gaat ook zelf na hoe de gemeentewegen het veiligst gekruist kunnen worden door de gebruikers van de fietssnelweg. Hiervoor worden adviezen van verschillende experten verzameld, waaronder binnenkort ook van Fietsberaad en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Verder worden ook alle bemerkingen en suggesties van inwoners genoteerd tijdens de infotentoonstelling over de fietssnelweg op dinsdagavond 19 september 2017 in het gemeentehuis, doorlopend tussen 19 en 21 uur. De verschillende opties zullen nadien worden bekeken en een keuze gemaakt. Ideeën, van welke aard en van welke oorsprong ook, zijn uiteraard welkom.

De gemeenteraad neemt kennis van het antwoord, er wordt over deze aangelegenheid niet gestemd.