Op de gemeenteraad van 24 mei 2018 wordt een stand van zaken gegeven in het dossier aankoop grond Grensstraat.

Bij de bespreking van dit agendapunt verlaat burgemeester en voorzitter van de gemeenteraad Bart Coopman (cd&v), de zitting. Hij neemt plaats in het publiek Ingevolge toepassing van artikel 27 van het Gemeentedecreet mag hij als betrokkene niet deelnemen aan de bespreking en beraadslaging van dit dossier. Bart Coopman duidt raadslid Alex Heyvaert (cd&v) aan om het voorzitterschap voor dit heikel punt over te nemen. Greta Lauwers, raadslid en fractievoorzitster Vlam, verzoekt de dienstdoende voorzitter om geen oogcontact te hebben met het publiek. Iedereen die aanwezig was op deze gemeenteraadszitting is getuige dat Bart Coopman vanuit het publiek aanwijzingen zat te geven aan o.a. de dienstdoende voorzitter. De burgemeester was eveneens bezig op zijn gsm en iedereen kon eveneens vaststellen dat ook Koen Vandermeiren (schepen cd&v) op datzelfde moment ook bezig was met gsmgebruik. Nochtans is het volgens het huishoudelijk reglement niet toegestaan dat er tijdens de zittingen gebruik gemaakt wordt van gsm.

Voorgeschiedenis

– In maart 2017 werd een verkavelingsaanvraag ingediend voor het verlengen van de Grensstraat en het verkavelen van de omliggende gronden in 19 bouwloten voor open en halfopen bebouwing. Naar aanleiding van deze aanvraag is er veel commotie ontstaan in de buurt omwille van o.a. de voorgestelde ontbossing en de gedeeltelijke ligging in overstromingsgevoelig gebied.

– In augustus 2017 werd de verkavelingsaanvraag door de verkavelaars (bestaande uit enkele particuliere eigenaars en het OCMW van Mechelen) ingetrokken.

– Gezien de complexiteit van het dossier leek het nuttig om de belangen van de verschillende betrokken partijen verder te onderzoeken en in evenwicht te brengen met de ruimtelijke randvoorwaarden in het gebied. Daarom heeft de gemeente Zemst beslist om een extern expert aan te stellen. Deze zou alle betrokken actoren in dit dossier begeleiden in een eventuele volgende fase en hij zou gelijktijdig overleg organiseren alsook transparant alle betrokkenen informeren.

– Het eindrapport van deze expert werd besproken op de vergadering van het college van burgemeester en schepenen van 14 mei jl. Het college stelde vast dat het rapport niet beantwoordde aan de opdracht.

– Aan de agenda van de gemeenteraadszitting van 26 april 2018 voegde Greta Lauwers, fractieleidster, namens de VLAM-fractie een punt toe aan de agenda waarbij zij verzoekt om het principe goed te keuren voor grondaankoop (van het ocmw-Mechelen) in het binnengebied Grensstraat/Vaartdijk in Hofstade.

Feiten/context

– Op de gemeenteraadszitting werd beslist het college de opdracht te geven om – na ontvangst van de dossierstukken over de definitieve beslissing van de het OCMW van Mechelen over de verkoop van het perceel en de modaliteiten van de verkoop – de opportuniteit van een eventuele aankoop te onderzoeken, rekening houdende met alle mogelijke factoren, onder meer onderzoek van alternatieve mogelijke pistes om zelfde doel te bereiken, invloed nieuwe wetgeving, kosten-batenafweging voor dit specifiek gebied en de invloed ervan op toekomstige vragen, …

– Aangezien de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Mechelen zijn vergadering pas op 14 mei 2018 heeft gehad, waren de stukken op het moment van opmaak van deze ontwerpbeslissing nog niet beschikbaar.

 

De gemeenteraad neemt kennis van de uiteenzetting door schepen Veerle Geerinckx van volgende stand van zaken:

– het college wacht op de definitieve goedkeuring van het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van Mechelen van 14 mei 2018;

– er werd bij de notaris bijkomende info gevraagd over de modaliteiten van de verkoop.

– Er zal verder gerapporteerd worden over dit dossier op de gemeenteraad van 21 juni 2018.

Vlam voegt een agendapunt “Goedkeuring principe aankoop grond in het binnengebied Grensstraat/Vaartdijk Hofstade” toe ter stemming aan de gemeenteraad van 26 april 2018.

Motivatie:

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Mechelen besliste in zijn zitting van 19 maart 2018 om een perceel grond met kadasternummer 2de afdeling sectie A nr11 groot 1ha05a80ca en gelegen te Zemst-Hofstade meer bepaald in het binnengebied Grensstraat-Vaartdijk, te verkopen. Dit perceel maakt deel uit van een verkavelingsaanvraag waarbij burgemeester Coopman betrokken partij is. Deze raad wilde het voornoemd perceel verkopen aan de mede-verkavelaars. Door burgers werd een klacht ingediend bij Binnenlandse Zaken tegen deze raadsbeslissing. Voornoemde Raad voor Maatschappelijk Welzijn trok in zijn zitting van 16 april 2018 zijn raadsbeslissing van 19 maart jl. in en besliste het bovengenoemd perceel grond openbaar te verkopen.

De Vlam-fractie vraagt de stemming om het principe tot aankoop van het perceel met kadasternummer 2de afdeling sectie A nr11 goed te keuren opdat de gemeente Zemst al het mogelijke zou kunnen doen dit perceel aan te kopen, zodra de openbare verkoop georganiseerd zou worden. De aankoop van dit perceel komt de gemeenschap ten goede. De aanschaf van dit grote perceel kan meteen een aanzet zijn om dit binnengebied te herbestemmen zoals trouwens voorzien in het GRS (Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan) van Zemst, goedgekeurd op 15 april 1998. Zodoende kan de nalatigheid van het gemeentebestuur – bij de herziening van dit GRS in 2016 – voor dit gebied rechtgezet worden.

Bij de bespreking van dit bijkomende agendapunt verlaat Bart Coopman, voorzitter-burgemeester de zitting ingevolge toepassing van artikel 27 van het Gemeentedecreet, en neemt plaats in het publiek. Raadslid Alex Heyvaert neemt het voorzitterschap waar. De buurtbewoners waren opnieuw massaal aanwezig om dit dossier op de voet te volgen! Vlam blijft de ontwikkelingen van heel nabij opvolgen en zal blijven actie nemen indien aan de orde!

Beslissing van de gemeenteraad van 26 april 2018 met éénparigheid van stemmen:

Het college de opdracht te geven om – in afwachting van een definitieve beslissing van de het OCMW van Mechelen over de verkoop van het perceel en de modaliteiten van de verkoop – de opportuniteit van een eventuele aankoop te onderzoeken, rekening houdende met alle mogelijke factoren.

Vlam voegt een agendapunt “Niet goedkeuren van de verkavelingsaanvraag met kenmerk VK/15/2017 binnengebied Grensstraat/Vaartdijk te Hofstade, noch van een eventueel komend rooi- en onteigeningsplan ter ontsluiting van dit binnengebied” toe ter stemming aan de gemeenteraad van 18 mei 2017.

Motivatie:

Op de gemeenteraadszitting van 25 oktober 2007 liet het College van Burgemeester en Schepenen een voorlopig rooi- en onteigeningsplan ter ontsluiting voor het in rubriek genoemde binnengebied goedkeuren. Het verplichte openbaar onderzoek werd georganiseerd en omwonenden dienden massaal goed geargumenteerde bezwaren in. Op de collegezitting van 14 april 2008 werd beslist de voorgestelde voorlopige rooilijn niet definitief goed te keuren uit hoofde van de bezwaarschriften. Op de gemeenteraad van 29 mei 2008 werd het voorlopig goedkeurde rooi- en onteigeningsplan definitief verworpen. Op 13 maart 2017 werd een verkavelingsaanvraag ingediend bij de gemeente Zemst voor ditzelfde binnengebied Grensstraat/Vaartdijk. Nochtans kan men ervan uitgaan dat de verkavelaars heel goed weten wat de problematiek in dit binnengebied inhoudt. De situatie is immers dezelfde gebleven dan in 2008. Uit de massaal ingediende bezwaren (117) in dit dossier komen dezelfde argumenten opnieuw naar voor.

Samengevat :

  • Deze verkavelingsaanvraag is niet verenigbaar met de goede ruimtelijke ordening van de onmiddellijke omgeving.
  • Het vergunnen van deze verkaveling staat gelijk met nog meer wateroverlast in regenperioden.
  • Het dossier is onzorgvuldig ingediend. Er wordt o.a. niet vermeld dat er zich een probleem zal stellen onder de vaart met de afvoer van de waterhuishouding, wat nochtans geweten is; er wordt niet aangeduid dat het hier om een oud bos gaat; e.a.
  • Er werd geen mobiliteitsstudie, noch een omgevingsstudie gemaakt.
  • Het verdwijnen van het bestaande oude bos met belangrijke fauna en flora kan nooit door het ophoesten van geld vergoelijkt worden.
  • De leefbaarheid van de omwonenden van meerdere straten wordt behoorlijk aangetast en de overdruk zal erg toenemen.
  • Er is hier geen openbaar nut aan de orde, maar enkelingen worden bevoordeeld ten koste van vele langsbewoners. Het gelijkheidsbeginsel wordt dus met de voeten getreden.
  • De beslissing van de gemeenteraad dd 29 mei 2008 wordt hier niet gerespecteerd.

De Vlam-fractie vraagt de stemming aan de raad om:

  1. niet akkoord te gaan met het afleveren van een verkavelingsvergunning.
  2. een eventueel komend rooi- en onteigeningsplan voor dit binnengebied met als doel het gebied te ontsluiten of de Grensstraat door te trekken tot aan de Vaartdijk, niet goed te keuren

Bij de bespreking van dit bijkomende agendapunt verlaat Bart Coopman, voorzitter-burgemeester de zitting ingevolge toepassing van artikel 27 van het Gemeentedecreet. Schepen Piet Van Grunderbeek neemt het voorzitterschap waar.

Beslissing van de gemeenteraad van 18 mei 2017:

Het al dan niet afkeuren van de verkavelingsvergunning artikel 4.7.12 van de Vlaamse Codex Ruimtelijk ordening bepaalt dat het afleveren van een vergunning behoort tot de bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen. Aangezien de gemeenteraad onbevoegd is om te beslissen over het al dan niet afleveren van een verkavelingsvergunning wordt dit punt niet gestemd. De gemeenteraad heeft wel het recht om advies uit te brengen maar de meerderheid (cd&v en n-va) wil dit niet! Bijgevolg kondigt de Vlam-fractie aan haar negatief advies officieel over te maken aan alle andere fracties in de raad.

De vraag om een ‘eventueel komend rooi- en onteigeningsplan’ af te keuren wordt, na debat, wel ter stemming voorgelegd:

met 9 stemmen voor (Greta Lauwers, Linda De Coster, Tim Borteel, Inge Malomgré, Bruno Lesage, Leen Mertens, Patrick Van Den Bosch, Karin Schelfout, Carla Vandervorst) en 15 stemmen tegen (Veerle Geerinckx, Koen Vandermeiren, Dirk Van Roey, Piet Van Grunderbeek, Kathleen Goovaerts, Alex Heyvaert, Bart Graus, Tom Dehaene, Karin Andries, Werner Keersmaekers, Ilse Van de Velde, Marc De Fraeye, Danny Usewils, Ann Coppens, Pascale Bladt) wordt de vraag tot afkeuren van een toekomstige rooi- en onteigeningsplan verworpen.

Velen kennen wellicht ‘Het Gulderijtje’ in Zemst, waar het leuk is om naar dieren te gaan kijken. Helaas blijkt een leuk project niet te moeten beantwoorden aan stedenbouwkundige voorschriften. Zo werden er allerlei schuilhokken gebouwd zonder stedenbouwkundige vergunning. Voor Vlam mag dit project er heus zijn en we dragen het beslist een warm hart toe. Voorwaarde voor ons is wel dat de initiatiefnemers in orde zijn met de vereiste regelgeving ter zake op zowel het vlak van stedenbouw, als dierenwelzijn. Het is fout van het College van Burgemeester en Schepenen om toe te laten dat de regelgeving niet wordt nageleefd. Meer nog, in een artikel van Het Nieuwsblad van 22 april 2012 stond te lezen dat dit project tot stand kwam mede dankzij de steun van burgemeester Bart Coopman (nota bene bevoegd voor stedenbouw) en schepen Jan Verdoodt.

Klachten ingediend bij de gouverneur
Als kers op de taart wil de gemeente kost wat kost een aanpalend perceel gemeentegrond doorverkopen – onder de vorm van erfpacht voor 27 jaar – aan één van de oprichters om er zogezegd een conciërgewoning te kunnen bouwen. Deze verkoop stond voor het eerst geagendeerd op de dagorde van de gemeenteraad van 24 oktober 2013. Er werden klachten ingediend bij de gouverneur en de gemeente Zemst moest haar gemeenteraadsbeslissing intrekken. De klachten handelde onder andere over het feit dat er geen grondig stedenbouwkundig onderzoek had plaatsgevonden en het bewuste perceel grond niet aan de openbare weg lag. De intrekking gebeurde op de gemeenteraad van 23 januari 2014, maar zowel cd&Vv als n-va maakte ter zitting meteen duidelijk dat ze alles in het werk zouden stellen opdat het perceel grond alsnog aan de medeoprichter van Het Gulderijtje zou kunnen verkocht worden.

Verkaveling op maat
En zo gezegd zo gedaan. Op de gemeenteraad van 23 april 2015 stond als eerste punt op de agenda ‘Het bepalen van de rooilijn voor een verkaveling in de Gulderij’. Via deze verkaveling komt het perceel grond aan de openbare weg te liggen en kan het gemeentelijk perceel ontvreemd worden. Bijgevolg kan men de medeoprichter tegemoetkomen. Tijdens het voorafgaand openbaar onderzoek m.b.t. dit rooilijndossier, dienden 7 gezinnen een gefundeerd bezwaarschrift in. Helaas cd&v en n-va legden dit naast zich neer en keurden de rooilijn goed.

Goesting in onbehoorlijk bestuur?
Vlam stemde tegen, omdat dit dossier een onaangenaam geurtje heeft en deze gang van zaken getuigt van onbehoorlijk bestuur.