Met de verkiezingen op komst gaat het College van Burgemeester en Schepenen plots bergen verzetten! Vooral burgemeester Coopman (bevoegd voor o.a. stedenbouw en ruimtelijke ordening) laat in allerlei media overkomen alsof “hij” voor alles zorgt in onze gemeente!! Beste Zemstenaren, laat u niet misleiden want burgemeester Coopman blaast koud en warm tegelijk! Hij wil Zemst landelijk houden maar tegelijkertijd werkt hij ijverig mee aan de omvorming van onze landelijke gemeente tot een stad. Grote verkavelingen worden aangemoedigd i.p.v. afgeremd. Mensen die een grote tuin hebben en hun eigen kinderen erin willen laten bouwen wordt het daarentegen moeilijk ja zelfs onmogelijk gemaakt! Grote winkels worden aangetrokken en flink geholpen wanneer ze willen uitbreiden. De lokale handelaars krijgen het steeds moeilijker want zij zien parkings in de onmiddellijke omgeving van hun lokale handelszaak alleen maar verdwijnen en tegelijkertijd ook hun klanten!

Het ene RUP (Ruimtelijk UitvoeringsPlan) volgt het andere op en deze RUP’s zijn niet altijd een verbetering. Integendeel, de kern van Hofstade moet aantrekkelijker worden maar bij de doortocht (herinrichting van de Tervuursesteenweg in Hofstade meer dan 10 jaar geleden) verdwenen reeds vele parkings in ‘t centrum met als resultaat dat meerdere lokale handelaars hun zaak moesten sluiten (kaaswinkel, groente- en fruitwinkel, kledingwinkel…). Onze lokale partij Vlam heeft toen meermaals gepleit (o.a. tijdens de infovergadering die destijds doorging in het Ontmoetingscentrum en nadien op de gemeenteraad) om de parkings rond de kerk in Hofstade en op de Tervuursesteenweg in ‘t centrum Hofstade, te behouden, maar cd&v vond dat ze moesten verdwijnen. Het is duidelijk dat cd&v (bevoegd voor het afleveren van stedenbouwkundige vergunningen) niet echt met de lokale middenstand begaan is maar grote warenhuisketens (zoals langsheen de Brusselsesteenweg in Zemst) graag ziet komen. Momenteel loopt in Zemst een RUP om het warenhuis Lidl te kunnen laten uitbreiden. De gemeente startte hiervoor zelfs een RUP op waardoor agrarisch gebied omgevormd wordt tot bouwzone! Het landelijke zicht op het Hammeke en de Zennevallei verdwijnt op die manier helemaal! Logisch dat de kleinhandel uit heel Zemst het moeilijker en moeilijker krijgt. De lokale handelaar ziet niet alleen parkings verdwijnen maar ook klanten! Begrijpelijk want klanten gaan nu éénmaal boodschappen doen waar ze makkelijk kunnen parkeren en daar verandert geen enkele “theorie” iets aan!

Vlam voegt een agendapunt “Voorzien van pendelbus en bijkomende parking voor fietsers en auto’s tijdens de Pinksterjaarmarkt” toe ter stemming aan de gemeenteraad van 22 februari 2018.

Motivatie:

In augustus 2017 heeft de Vlam-fractie via email een aantal voorstellen geformuleerd teneinde het parkeertekort voor fietsers en auto’s te verbeteren en veiliger te maken tijdens de Pinksterjaarmarkt in Zemst. In het reglement van de jaarmarkt voor 2018 werd geen enkele van onze suggesties meegenomen. Daarom vraagt Vlam de stemming om :

  1. a) Het parkeren opnieuw toe te laten in de Stationslaan tussen de markt en het kruispunt Stationslaan/Vredelaan/Heidestraat
  2. b) Contact op te nemen met de verantwoordelijke van de parking aan de Carrefour – Zemstbaan 242 te Mechelen – om te vragen of hun parking mag gebruikt worden de dag van de Pinksterjaarmarkt. Indien ja, dan wordt er best een pendeldienst met bussen ingelegd.
  3. c) Voldoende duidelijk aangeduide parkeerruimten voor fietsen te voorzien.
  4. d) De organisator te verzoeken om de parkeerruimten voor de standhouders bekend te maken enerzijds via plan bij de inschrijvingsdocumenten en anderzijds via bewegwijzering naar de voorbehouden parkeerruimten voor standhouders.
  5. e) Omdat bij gebrek aan voldoende toiletwagens het wildplassen toeneemt vragen wij om de uitbater op te leggen om minstens 2 bijkomende toiletwagens te voorzien.

Beslissing van de gemeenteraad van 22 februari 2018 met eenparigheid van stemmen:

  1. a) Het voorstel om parkeren opnieuw toe te laten in de Stationslaan tussen de markt en het kruispunt Stationslaan/Vredelaan/Heidestraat te bespreken op het veiligheidsoverleg.
  2. b) Akkoord te gaan om contact op te nemen met de verantwoordelijke van de parking aan de Carrefour Zemstbaan 242 in Mechelen om te vragen of hun parking mag gebruikt worden de dag van de Pinksterjaarmarkt. In voorkomend geval wordt er best een pendeldienst met bussen ingelegd.
  3. c) Akkoord te gaan om voldoende en duidelijk aangeduide parkeerruimten voor fietsen te voorzien.
  4. d) Akkoord te gaan om de organisator te verzoeken om de parkeerruimten voor de standhouders bekend te maken enerzijds via plan bij de inschrijvingsdocumenten en anderzijds via bewegwijzering naar de voorbehouden parkeerruimten voor standhouders.
  5. e) Akkoord te gaan om 1 extra toiletwagen te laten voorzien door de organisator, op kosten van de gemeente, zodat het wildplassen wordt tegengegaan.

Vlam voegt een agendapunt “Aanleggen van bijkomende parking aan school De Regenboog Elewijt” toe ter stemming aan de gemeenteraad van 22 februari 2018.

Motivatie:

Reeds eerder bracht de Vlam-fractie het tekort aan parkeerruimte aan de school van Elewijt onder de aandacht op de gemeenteraad. Het probleem is intussen alleen maar toegenomen. Heel wat ouders en personen, die kinderen komen afhalen aan school, moeten hun auto noodgedwongen op het braakliggend perceel grond (gelegen rechts van de toegang naar de parking) parkeren. Dit perceel is eigendom van de gemeente Zemst. De Vlam-fractie vraagt de stemming om dit perceel grond in te richten als bijkomende parking.

Feiten:

Er wordt vastgesteld dat ouders en grootouders bij het brengen en halen van de kinderen momenteel parkeren op het braakliggend stuk grond, gelegen rechts van de toegang naar de parking. De vraag van VLAM om dit perceel grond in te richten als bijkomende parking werd al eerder gesteld en negatief beoordeeld. De Verkeerscel is van oordeel dat bijkomende parkeerplaatsen inrichten geen oplossing zal vormen.

Kanttekening:

In november jl. besliste diezelfde meerderheid cd&v/n-va om wel een bijkomende parking aan te leggen op een braakliggend terrein (eigendom van de gemeente) ter hoogte van de school in Eppegem. Hier heerst er eveneens een parkeerprobleem met de nodige chaos tot gevolg! In Eppegem kan dit wel, in Elewijt niet, begrijpen wie kan …

Beslissing van de gemeenteraad van 22 februari 2018:

Met 8 stemmen voor (Greta Lauwers, Linda De Coster, Tim Borteel, Jason Valgaerts, Inge Malomgré, Leen Mertens, Patrick Van Den Bosch, Carla Vandervorst), 16 stemmen tegen (Bart Coopman, Veerle Geerinckx, Koen Vandermeiren, Dirk Van Roey, Jan Verdoodt, Piet Van Grunderbeek, Kathleen Goovaerts, Alex Heyvaert, Bart Graus, Tom Dehaene, Werner Keersmaekers, Ilse Van de Velde, Marc De Fraeye, Danny Usewils, Ann Coppens, Pascale Bladt).

Het voorstel van de VLAM-fractie om een bijkomende parking aan te leggen aan de school De Regenboog in Elewijt wordt verworpen.

Vlam voegt een agendapunt “Aanleggen van bijkomende parking t.h.v. de school De Regenboog in Elewijt” toe ter stemming aan de gemeenteraad van 28 januari 2016.

Motivatie:
Elke schooldag opnieuw doet er zich een parkeerprobleem voor tijdens de piekuren t.h.v. de school in Elewijt met verkeerschaos tot gevolg. Recent nam het CBS op vraag van de ouderraad en de school een beslissing dat er niet meer mag geparkeerd worden op de ontsluitingsweg van de nieuwe parking naar het Molenveld. Naast deze ontsluitingsweg ligt een ruim perceel dat eigendom is van de gemeente. Dit kan perfect aangewend worden om bijkomende parking te voorzien. Om de veiligheid tegemoet te komen vraagt de Vlam-fractie de stemming aan de raad om het CBS te gelasten meteen het nodige te doen opdat er een parking kan aangelegd worden. De gemeente is ontvoogd en kan perfect in een erg korte tijdspanne de nodige vergunningen in orde maken om deze bijkomende parking te realiseren.

De schepen van Mobiliteit, Jan Verdoodt, antwoordt dat het schepencollege op vraag van de ouderraad en de school een beslissing heeft genomen dat er niet meer mag geparkeerd worden op de ontsluitingsweg van de nieuwe parking naar de school. Naast deze ontsluitingsweg ligt een ruim perceel dat eigendom is van de gemeente. Dit zou kunnen worden aangewend om bijkomende parking te voorzien. Dit aspect werd ook reeds eerder door de diensten en het schepencollege onderzocht. De conclusie is dat met bijkomende parkeerplaatsen de parkeerchaos niet aangepakt wordt. Dit in de veronderstelling dat men zo dicht mogelijk bij de schoolpoort wil parkeren en dat extra parkeerplaatsen ook extra auto’ aantrekken. Dit is een standpunt dat vanuit elke mobiliteitsinstantie wordt aangehaald. Om het parkeerleed enigszins te verzachten nam het college onlangs de beslissing om bijkomende parkeerplaatsen voor de leerkrachten te voorzien achter het schoolgebouw, zodat er meer parkeerplaatsen op de parking zelf openblijven. Het verkeers- en parkeerprobleem zal door het college van burgemeester en schepenen geëvalueerd worden na het invoeren van de nieuwe maatregelen.

Beslissing: Er wordt over deze aangelegenheid niet gestemd.

Op de gemeenteraad van 7 september 2006 liet Vlam een punt stemmen om het kerkplein te Hofstade opnieuw in te richten. Bedoeling hiervan was om bijkomende parkeerplaatsen te creëren wat de handelszaken in de dorpskern ten goede zou komen. We stelden bijkomend voor om rond de kerk tussen 9 en 18 uur – maximum 1 uur parkeren toe te laten. Cd&v en n-va, die toen ook al in de meerderheid zaten, stemden ons voorstel weg. Recent deelden deze partijen echter mee dat er bijkomende parkeerplaatsen gaan komen rond de kerk in Hofstade. Intussen hebben sommige handelszaken al de deuren moeten sluiten omdat klanten wegens parkeergebrek elders gingen winkelen.