Vlam is echt blij met de doorstart van het dierenasiel! We willen niet negatief overkomen maar vinden dat iedereen wel mag weten dat er heel wat voorafging alvorens de doorstart kon gerealiseerd worden. In oktober 2016 bracht Vlam de slechte werking van het dierenasiel op de gemeenteraad en bekwam, niettegenstaande het dralen van cd&v en n-va, toch de verbreking van de huurovereenkomst in februari 2017. De uitbater ontving 76.000 € voor zijn persoonlijke investering in het asiel. Er werd echter geen schatting door een beëdigd landmeter of deskundige gedaan van het gebouw en ook geen boekhouding voorgelegd waaruit een dergelijk bedrag blijkt!

Vlam maakte een profiel op waaraan een uitbater dient te voldoen en bezorgde dit aan de schepen van dierenwelzijn. Onder de Vlam-mandatarissen hebben we een dierenarts, een ervaren screeningsdeskundige en meteen ook iemand die al bijna 40 jaar zwerfkatten opvangt (zonder enige vorm van subsidies). Deze mensen boden gratis hun ervaring en kennis aan om te helpen een geschikte uitbater te vinden en een goed werkend asiel mee op de rails te zetten. Helaas kennen we in Zemst een nog oude politieke cultuur waardoor positieve en zinvolle inbreng vanuit oppositie aan kant wordt geschoven. Bijgevolg verkoos het college van burgemeester en schepenen veel geld uit te geven aan de intercommunale IGEMO om dit werk te laten doen. Vlam zag dit geld liever geïnvesteerd in het asiel in plaats van uit te geven aan een intercommunale die bovendien niet eens de nodige ervaring had in deze materie.

We hopen echt dat de nieuwe uitbater een goede doorstart kan maken en wensen hem alle succes! We hopen eveneens dat het asiel ook zal gebruikt worden voor de zwerfkatten in Zemst want in de concessieovereenkomst staat hier met geen woord over gerept! Er staat enkel in dat binnengebrachte dieren moeten opgevangen, verzorgd en terugbezorgd worden aan de eigenaar of ter adoptie moeten aangeboden worden. Op basis hiervan blijven de zwerfkatten aan hun lot overgelaten en wordt het grootste probleem binnen Zemst niet eens aangepakt!

Onze ervaring en hulp kunnen we echter niet ter beschikking stellen want het College van Burgemeester en Schepenen liet in de concessieovereenkomst zetten dat de medewerkers in het asiel zich niet politiek mogen engageren!

De gemeenteraad van 23 februari 2017 besliste om de huurovereenkomst van 7 april 2005, afgesloten tussen de gemeente Zemst en Dierenbescherming Zemst vzw, op te zeggen. De opzeggingstermijn gaat in op 1 maart 2017 en eindigt op 31 augustus 2017.

De vzw Dierenbescherming Zemst werd door de gemeente reeds tweemaal via aangetekend schrijven in gebreke gesteld. De vzw Dierenbescherming Zemst komt slechts gedeeltelijk of helemaal niet tegemoet aan de gestelde vragen en opmerkingen.

Meer bepaald:

 • zetelen er geen 7 personen in de Raad van Bestuur zoals vermeld in het ‘charter dierenasiel’ van 8 maart 2016;
 • worden geen verslagen bezorgd van de algemene ledenvergaderingen;
 • beschikt de gemeente niet over informatie over de planning en taken van de vrijwilligers;
 • is er onduidelijkheid over de openingsuren van het asiel;
 • is geen website operationeel met informatie over de dieren die voor adoptie worden aangeboden;
 • wordt geen actieplan bezorgd om te voldoen aan de bepalingen van het charter;
 • is geen informatie beschikbaar over in- en uitstroom van het aantal dieren, hoewel volgens de geldende wetgeving een register van de aanwezige dieren, afstandsverklaringen en adoptiecontracten dient beschikbaar te zijn.

Om deze redenen, en na verschillende malen overleg te hebben gepleegd met de voorzitter van de vzwDierenbescherming Zemst, is de gemeente van oordeel dat een opzegging van de huurovereenkomst de meest aangewezen manier is om uit de actuele problematische situatie te geraken. Een financieel expert werd aangesteld om de eventuele vergoeding te bepalen. Daarnaast zal door een beëdigde schatter de waarde van de bestaande gebouwen geschat worden.

Vlam ijvert al jaren voor dierenwelzijn en dierenbescherming in Zemst

Op de gemeenteraad van 14 november 2002 (15 jaar geleden) lieten wij een principe tot het oprichten van een dierenasiel goedkeuren. Nadat het asiel in gebruik werd genomen bleek na enige tijd dat de uitbating (door de vzw Dierenbescherming Zemst) helemaal niet verliep zoals het hoorde. In tegenstelling tot enkele andere politieke partijen hebben we vanuit Vlam steeds getracht om ons belangeloos in te zetten zonder dat dit in de media moest komen. Dieren hebben volgens ons nu eenmaal geen kleur. Helaas kwamen bepaalde politici maar al te graag met hun foto (genomen in het dierenasiel) in de pers, maar geen van deze politici pakte ooit de problematiek aan. Voor Vlam was de maat vol en begin 2016 begonnen we de druk op te drijven en de schepen van dierenwelzijn alsook het schepencollege tot inzicht te brengen. We brachten dit ernstige probleem meermaals ter sprake op de gemeenteraad en eindelijk werd gisteren de huurovereenkomst met de dierenbescherming van Zemst opgezegd. Het Vlaams Belang dreigde eerder dat de uitbater deze huuropzegging zal aanvechten voor het gerecht. Het Vlaams Belang neemt het duidelijk op voor de uitbater (tevens ook Vlaams Belanger) en niet meteen voor de dieren van Zemst.

We ijveren nu nog dat er een professionele doorstart kan gemaakt worden nadat de opzegperiode voorbij is. Gezien we binnen Vlam heel wat deskundige kennis en ervaring m.b.t. dierenwelzijn en dierenasielen hebben bezorgden we reeds in november 2016 een profiel waaraan een uitbater minimaal moet voldoen. Het is duidelijk dat het college momenteel niet echt bereid is om iemand met een contract voor bepaalde duur in dienst te nemen om het asiel op de rails te zetten qua uitbating. Het college zou maandag aanstaande het profiel bespreken op het college van Burgemeester en Schepenen. Vlam hoopt dat de meerderheidspartijen nog tot inzicht komen en dat dit dossier eindelijk kan afgerond worden. Intussen blijven Vlammers zich verder inzetten voor opvang van dieren die vandaag nog steeds geweigerd worden door Dierenbescherming Zemst!

Goedkeuring principe om het dierenasiel van Zemst over te nemen door de gemeente Zemst

Vlam voegt een agendapunt “Goedkeuring principe om het dierenasiel van Zemst over te nemen door de gemeente Zemst” toe ter stemming aan de gemeenteraad van 20 oktober 2016.

Motivatie:

Reeds lang verkondigt de woordvoerder van de vzw Dierenbescherming Zemst in allerlei media, dat er blijkbaar financiële problemen zouden zijn om het dierenasiel van Zemst, gelegen aan de Erasmuslaan te Eppegem, naar behoren te kunnen uitbaten. Feit is dat er reeds heel lang katten in nood geweigerd worden door de vzw Dierenbescherming van Zemst. Katten die bovendien gevonden worden op het grondgebied van Zemst. Nochtans stelt het KB van 27 april 2007 in artikel 21§1, dat de verantwoordelijke van een dierenasiel de hem/haar aangeboden dieren moet opnemen voor zover het asiel; over de gepaste opvangruimte en kennis beschikt.

De gemeente Zemst gaf reeds meer dan 100.000 € belastinggeld van de Zemstenaar als subsidie voor de bouw van dit asiel. Ook de provincie Vlaams-Brabant subsidieerde mee, dus onrechtstreeks nogmaals mede met geld van de Zemstenaar. Bijkomend worden er elk jaar waardebons voor een bedrag van 1.250 € gegeven aan de vzw Dierenbescherming Zemst om katteneten en kattenzand aan te kopen voor de dieren verblijvend in het asiel. Het gebouw staat voor een groot stuk leeg en kan beslist meer capaciteit aan. Ook het lang beloofde deel voor honden laat al lang op zich wachten. We lezen in de media dat de woordvoerder van deze dierenbescherming vreest voor het voortbestaan van het dierenasiel van Zemst.

Sinds meer dan een jaar verwijst de vzw Dierenbescherming Zemst, mensen met gevonden katten in nood door, voor opvang en verzorging naar privé-initiatieven. Recent nog 2 x in 1 maand tijd wat resulteerde in een totaal van 7 katten of m.a.w. de helft als het aantal dat in het dierenasiel te Eppegem zit. Deze dieren worden privé opgevangen, verzorgd (dierenartsbezoek inbegrepen) en gevoed. En last but not least er wordt geprobeerd om deze dieren te plaatsen wat meestal lukt. Pittig detail dit alles gebeurt zonder enige subsidie van wie dan ook!!!

Dit kan niet langer. De grond waarop het asiel gebouwd werd is eigendom van de gemeente en wordt sinds 1 mei 2005 verhuurd aan de vzw Dierenbescherming Zemst. Deze verhuurovereenkomst eindigt contractueel op 30 april 2025. Wettelijk kan dit verhuurcontract ten allen tijden verbroken worden volgens de voorwaarden voorzien in de verhuurovereenkomst. Begin dit jaar deed de schepen van dierenwelzijn een oproep in de gemeenteraad dat alle goede ideeën en voorstellen met betrekking tot dierenwelzijn, welkom waren.

Hierbij doet de Vlam-fractie opnieuw enkele constructieve voorstellen:

 • het asiel overnemen door de gemeente Zemst
 • minstens 1 VTE aan vast personeel voorzien wat voldoende moet zijn gezien er een ploeg enthousiaste vrijwilligers klaarstaat om mee de handen uit de mouwen te steken
 • een degelijke structuur met een doorzichtige administratie, boekhouding en adoptiebeleid opzetten
 • dagelijkse openingsuren voorzien
 • vlotte bereikbaarheid van het asiel organiseren o.a. via email en telefoon
 • een degelijk website voorzien die heel regelmatig onderhouden wordt
 • een communicatieplan opmaken
 • een samenwerking opzetten met bestaande vzw’s die dieren opvangen en met privéinitiatieven uit Zemst en de onmiddellijke omgeving
 • indien na verloop van tijd blijkt dat er nog capaciteit in het asiel is dan een intergemeentelijk beleid nastreven zodat kosten maximaal zouden kunnen gedeeld worden

De groep vrijwilligers kan een nog grotere rol gaan spelen in dit geheel wanneer er een aangepast beleid wordt gevoerd. De Vlam-fractie kan buigen op erg veel ervaring in deze materie en biedt alvast haar belangeloze medewerking aan om mee te helpen aan het opzetten van een degelijke transparante structuur en een diervriendelijk beleid van het dierenasiel van Zemst.

De schepen van Dierenwelzijn, Piet Van Grunderbeek, antwoordt dat in maart 2016 een charter ondertekend werd tussen de gemeente en het dierenasiel waarin afspraken werden gemaakt over de werking, bereikbaarheid, financiële regelingen, … van het asiel. Aangezien een aantal elementen niet worden nageleefd en de gemeente niet de nodige informatie verkreeg, werd op 11 oktober 2016 een ingebrekestelling verstuurd. In deze brief wordt het asiel gevraagd om tegen eind oktober de nodige informatie te bezorgen. Wenselijk wordt deze einddatum afgewacht alvorens eventuele maatregelen te treffen. In het verleden heeft een werkgroepvergadering plaatsgehad om de werkwijze van de zwerfkattencampagne te evalueren. De aangehaalde voorstellen over het dierenasiel zullen worden voorgelegd aan de werkgroep.

Beslissingvan de gemeenteraad van 20 oktober 2016:

Er wordt over deze aangelegenheid niet gestemd maar er wordt aan de raad beloofd om een plan van aanpak op te stellen en dit klaar te hebben tegen het eind van dit jaar. De raadsleden zullen tijdig op de hoogte gebracht worden van de vooruitgang in het dossier.

Oprichten van een werkgroep voor een meer diervriendelijke aanpak van het zwerfkattenprobleem

Vlam voegt een agendapunt “Oprichten van een werkgroep die zich buigt over een meer diervriendelijke aanpak van het zwerfkattenprobleem” toe ter stemming aan de gemeenteraad van 24 maart 2016.

Motivatie:
De gemeente voert al jaren een beleid om de problematiek van zwerfkatten in onze gemeente proberen terug te dringen. Op zich zeker een heel goede zaak. Helaas kan de manier waarop dit gebeurt heel wat diervriendelijker. Zowel het vangen van de zwerfkatten als het behandelen ervan.

Eerder deed de schepen van dierenwelzijn een plausibele oproep in de gemeenteraad dat alle goede ideeën en voorstellen welkom waren. Daarom doet de Vlam-fractie een constructief voorstel om over de partijgrenzen heen een werkgroep op te richten bestaande uit max 1 verkozene (in de gemeenteraad) per fractie en een medewerker van de dienst milieu. Een te grote werkgroep werkt niet efficiënt. Het is wenselijk dat er raadsleden afgevaardigd worden die enige affiniteit en/of ervaring hebben met zwerfkatten of dierenwelzijn. Deze werkgroep kan deskundigen uitnodigen om advies te bekomen. Het kittenseizoen staat voor de deur en de problematiek zal weer erger worden. Daarom moet er snel gehandeld worden.

De Vlam-fractie vraagt aan de gemeenteraad de goedkeuring om:

 • deze werkgroep op te richten
 • een personeelslid van de dienst milieu aan te stellen die de vergaderingen kan bijwonen en o.a. de uitnodigingen voor de vergaderingen en de verslaggeving kan verzorgen.
 • kandidaturen om te participeren in deze werkgroep binnen te sturen bij bvb. de schepen van dierenwelzijn voor 1 april 2016
 • de medewerker van de dienst milieu een startvergadering te laten samenroepen bij voorkeur in de week van 4 april ek.

De voorgestelde data zijn onder voorbehoud gezien het komende verlof maar kunnen geen weken vooruitgeschoven worden.

Beslissing van de gemeenteraad van 24 maart 2016:
Er wordt over deze aangelegenheid niet gestemd maar er wordt afgesproken om met enkele mensen bij elkaar te komen om de aanpak te bespreken.