De gemeenteraad van 23 februari 2017 besliste om de huurovereenkomst van 7 april 2005, afgesloten tussen de gemeente Zemst en Dierenbescherming Zemst vzw, op te zeggen. De opzeggingstermijn gaat in op 1 maart 2017 en eindigt op 31 augustus 2017.

De vzw Dierenbescherming Zemst werd door de gemeente reeds tweemaal via aangetekend schrijven in gebreke gesteld. De vzw Dierenbescherming Zemst komt slechts gedeeltelijk of helemaal niet tegemoet aan de gestelde vragen en opmerkingen.

Meer bepaald:

  • zetelen er geen 7 personen in de Raad van Bestuur zoals vermeld in het ‘charter dierenasiel’ van 8 maart 2016;
  • worden geen verslagen bezorgd van de algemene ledenvergaderingen;
  • beschikt de gemeente niet over informatie over de planning en taken van de vrijwilligers;
  • is er onduidelijkheid over de openingsuren van het asiel;
  • is geen website operationeel met informatie over de dieren die voor adoptie worden aangeboden;
  • wordt geen actieplan bezorgd om te voldoen aan de bepalingen van het charter;
  • is geen informatie beschikbaar over in- en uitstroom van het aantal dieren, hoewel volgens de geldende wetgeving een register van de aanwezige dieren, afstandsverklaringen en adoptiecontracten dient beschikbaar te zijn.

Om deze redenen, en na verschillende malen overleg te hebben gepleegd met de voorzitter van de vzwDierenbescherming Zemst, is de gemeente van oordeel dat een opzegging van de huurovereenkomst de meest aangewezen manier is om uit de actuele problematische situatie te geraken. Een financieel expert werd aangesteld om de eventuele vergoeding te bepalen. Daarnaast zal door een beëdigde schatter de waarde van de bestaande gebouwen geschat worden.

Vlam ijvert al jaren voor dierenwelzijn en dierenbescherming in Zemst

Op de gemeenteraad van 14 november 2002 (15 jaar geleden) lieten wij een principe tot het oprichten van een dierenasiel goedkeuren. Nadat het asiel in gebruik werd genomen bleek na enige tijd dat de uitbating (door de vzw Dierenbescherming Zemst) helemaal niet verliep zoals het hoorde. In tegenstelling tot enkele andere politieke partijen hebben we vanuit Vlam steeds getracht om ons belangeloos in te zetten zonder dat dit in de media moest komen. Dieren hebben volgens ons nu eenmaal geen kleur. Helaas kwamen bepaalde politici maar al te graag met hun foto (genomen in het dierenasiel) in de pers, maar geen van deze politici pakte ooit de problematiek aan. Voor Vlam was de maat vol en begin 2016 begonnen we de druk op te drijven en de schepen van dierenwelzijn alsook het schepencollege tot inzicht te brengen. We brachten dit ernstige probleem meermaals ter sprake op de gemeenteraad en eindelijk werd gisteren de huurovereenkomst met de dierenbescherming van Zemst opgezegd. Het Vlaams Belang dreigde eerder dat de uitbater deze huuropzegging zal aanvechten voor het gerecht. Het Vlaams Belang neemt het duidelijk op voor de uitbater (tevens ook Vlaams Belanger) en niet meteen voor de dieren van Zemst.

We ijveren nu nog dat er een professionele doorstart kan gemaakt worden nadat de opzegperiode voorbij is. Gezien we binnen Vlam heel wat deskundige kennis en ervaring m.b.t. dierenwelzijn en dierenasielen hebben bezorgden we reeds in november 2016 een profiel waaraan een uitbater minimaal moet voldoen. Het is duidelijk dat het college momenteel niet echt bereid is om iemand met een contract voor bepaalde duur in dienst te nemen om het asiel op de rails te zetten qua uitbating. Het college zou maandag aanstaande het profiel bespreken op het college van Burgemeester en Schepenen. Vlam hoopt dat de meerderheidspartijen nog tot inzicht komen en dat dit dossier eindelijk kan afgerond worden. Intussen blijven Vlammers zich verder inzetten voor opvang van dieren die vandaag nog steeds geweigerd worden door Dierenbescherming Zemst!