Voorstellen verbetering verkeersveiligheid op twee cruciale punten aan de Brusselsesteenweg te Zemst.

Vlam voegt een agendapunt “Een schrijven sturen aan de bevoegde overheid met voorstellen om verkeersveiligheid dringend te laten verbeteren op twee cruciale punten aan de Brusselsesteenweg te Zemst.” toe ter stemming aan de gemeenteraad van 20 oktober 2016.

Motivatie:

Verkeersveiligheid en Koning Fietser zijn voor elke politieke fractie in deze gemeenteraad twee belangrijke thema’s, althans zo was te lezen in hun verkiezingsprogramma’s. We menen bijgevolg te kunnen rekenen op de goedkeuring door de gemeenteraad van onze volgende voorstellen.

De Vlam-fractie wil dat de verkeersituatie voor fietsers en andere zwakke weggebruikers, t.h.v. het kruispunt van de Damstraat met de Brusselsesteenweg en de oversteek t.h.v. het jaagpad naast de Zenne met eveneens de Brusselsesteenweg (N1) te Zemst, veiliger wordt.

 1. Situatie t.h.v. Damstraat met Brusselsesteenweg :

Sinds de herinrichting van dit kruispunt telden we jammer genoeg al een dramatisch verkeersslachtoffer en getuigen verschillende mensen dat ze geluk hadden en een dodehoekongeval nipt hebben kunnen vermijden. Nochtans wanneer de synchronisatie van deze verkeerslichten beter wordt geregeld kunnen ongetwijfeld heel wat gevaarlijke situaties en zelfs ongevallen worden vermeden.

Concreet stellen wij voor dat wanneer de fietsers komende van Eppegem en rijdend richting Zemst centrum groen licht krijgen, dat het voor de auto’s komende uit Eppegem die wensen af te slaan richting Weerde, rood blijft tot het voor de fietsers opnieuw rood wordt. Wanneer er geen fietsers zijn dan kan a.h.v. een detector het licht meteen op groen schakelen voor de afslaande auto’s en het licht op rood voor de eventueel aankomende fietsers.

Zelfde voorstel geldt voor :

 • fietsers en voetgangers komende uit de Damstraat en die bij groen licht de Brusselsesteenweg willen oversteken
 • fietsers en voetgangers die in de tegenovergestelde richting de N1 willen oversteken dus richting Damstraat.

Een simpele en snel te realiseren oplossing met bovendien een te verwaarloze budgettaire impact! Enkel het uurloon van de technicus.

 1. Situatie t.h.v. het jaagpad naast de Zenne en de Brusselsesteenweg :

Sinds het verdwijnen van de wegmarkeringen die het zichtbaar maakte dat fietsers de N1 dwarsten, is de situatie daar allesbehalve veiliger geworden. Ook hier kan met een minimum aan budgettaire impact de verkeersveiligheid verhoogd worden door een aangepast verkeersbord met pinklicht te plaatsen. Voor autobestuurders zal het duidelijker worden dat er een oversteekpunt is voor zwakke weggebruikers. En ja, we weten dat de N1 een gewestweg is, maar de bevoegde minister kan toch niet onverschillig blijven als het lokale bestuur een voorstel doet dat de verkeersveiligheid ten goede komt en de veiligheid van de zwakke weggebruiker verhoogt met bovendien haast geen budgettaire impact? We vragen dan ook de goedkeuring van de raad om het schrijven nog voor 1 november eerstkomend te richten aan de bevoegde minister en zijn diensten.

Beslissingvan de gemeenteraad van 20 oktober 2016:

Er wordt over deze aangelegenheid niet gestemd maar de raad dringt erop aan om het overleg met AWV hierover zo snel als mogelijk te organiseren en niet te wachten op het eerstvolgende periodieke overleg.

Kanttekening: Op het moment dat Vlam deze onveilige situatie op de gemeenteraad brengt heeft plots het college zogezegd reeds actie genomen. AWV zou de situatie al bekeken hebben en geeft toe dat de aanpassing van lichten een oplossing kan bieden. Wanneer deze beide instanties dan echt zo bekommerd zouden zijn waarom werd deze eenvoudige aanpassing (regelen lichten) nog niet uitgevoerd? Begrijpen wie kan…

Goedkeuring principe om het dierenasiel van Zemst over te nemen door de gemeente Zemst

Vlam voegt een agendapunt “Goedkeuring principe om het dierenasiel van Zemst over te nemen door de gemeente Zemst” toe ter stemming aan de gemeenteraad van 20 oktober 2016.

Motivatie:

Reeds lang verkondigt de woordvoerder van de vzw Dierenbescherming Zemst in allerlei media, dat er blijkbaar financiële problemen zouden zijn om het dierenasiel van Zemst, gelegen aan de Erasmuslaan te Eppegem, naar behoren te kunnen uitbaten. Feit is dat er reeds heel lang katten in nood geweigerd worden door de vzw Dierenbescherming van Zemst. Katten die bovendien gevonden worden op het grondgebied van Zemst. Nochtans stelt het KB van 27 april 2007 in artikel 21§1, dat de verantwoordelijke van een dierenasiel de hem/haar aangeboden dieren moet opnemen voor zover het asiel; over de gepaste opvangruimte en kennis beschikt.

De gemeente Zemst gaf reeds meer dan 100.000 € belastinggeld van de Zemstenaar als subsidie voor de bouw van dit asiel. Ook de provincie Vlaams-Brabant subsidieerde mee, dus onrechtstreeks nogmaals mede met geld van de Zemstenaar. Bijkomend worden er elk jaar waardebons voor een bedrag van 1.250 € gegeven aan de vzw Dierenbescherming Zemst om katteneten en kattenzand aan te kopen voor de dieren verblijvend in het asiel. Het gebouw staat voor een groot stuk leeg en kan beslist meer capaciteit aan. Ook het lang beloofde deel voor honden laat al lang op zich wachten. We lezen in de media dat de woordvoerder van deze dierenbescherming vreest voor het voortbestaan van het dierenasiel van Zemst.

Sinds meer dan een jaar verwijst de vzw Dierenbescherming Zemst, mensen met gevonden katten in nood door, voor opvang en verzorging naar privé-initiatieven. Recent nog 2 x in 1 maand tijd wat resulteerde in een totaal van 7 katten of m.a.w. de helft als het aantal dat in het dierenasiel te Eppegem zit. Deze dieren worden privé opgevangen, verzorgd (dierenartsbezoek inbegrepen) en gevoed. En last but not least er wordt geprobeerd om deze dieren te plaatsen wat meestal lukt. Pittig detail dit alles gebeurt zonder enige subsidie van wie dan ook!!!

Dit kan niet langer. De grond waarop het asiel gebouwd werd is eigendom van de gemeente en wordt sinds 1 mei 2005 verhuurd aan de vzw Dierenbescherming Zemst. Deze verhuurovereenkomst eindigt contractueel op 30 april 2025. Wettelijk kan dit verhuurcontract ten allen tijden verbroken worden volgens de voorwaarden voorzien in de verhuurovereenkomst. Begin dit jaar deed de schepen van dierenwelzijn een oproep in de gemeenteraad dat alle goede ideeën en voorstellen met betrekking tot dierenwelzijn, welkom waren.

Hierbij doet de Vlam-fractie opnieuw enkele constructieve voorstellen:

 • het asiel overnemen door de gemeente Zemst
 • minstens 1 VTE aan vast personeel voorzien wat voldoende moet zijn gezien er een ploeg enthousiaste vrijwilligers klaarstaat om mee de handen uit de mouwen te steken
 • een degelijke structuur met een doorzichtige administratie, boekhouding en adoptiebeleid opzetten
 • dagelijkse openingsuren voorzien
 • vlotte bereikbaarheid van het asiel organiseren o.a. via email en telefoon
 • een degelijk website voorzien die heel regelmatig onderhouden wordt
 • een communicatieplan opmaken
 • een samenwerking opzetten met bestaande vzw’s die dieren opvangen en met privéinitiatieven uit Zemst en de onmiddellijke omgeving
 • indien na verloop van tijd blijkt dat er nog capaciteit in het asiel is dan een intergemeentelijk beleid nastreven zodat kosten maximaal zouden kunnen gedeeld worden

De groep vrijwilligers kan een nog grotere rol gaan spelen in dit geheel wanneer er een aangepast beleid wordt gevoerd. De Vlam-fractie kan buigen op erg veel ervaring in deze materie en biedt alvast haar belangeloze medewerking aan om mee te helpen aan het opzetten van een degelijke transparante structuur en een diervriendelijk beleid van het dierenasiel van Zemst.

De schepen van Dierenwelzijn, Piet Van Grunderbeek, antwoordt dat in maart 2016 een charter ondertekend werd tussen de gemeente en het dierenasiel waarin afspraken werden gemaakt over de werking, bereikbaarheid, financiële regelingen, … van het asiel. Aangezien een aantal elementen niet worden nageleefd en de gemeente niet de nodige informatie verkreeg, werd op 11 oktober 2016 een ingebrekestelling verstuurd. In deze brief wordt het asiel gevraagd om tegen eind oktober de nodige informatie te bezorgen. Wenselijk wordt deze einddatum afgewacht alvorens eventuele maatregelen te treffen. In het verleden heeft een werkgroepvergadering plaatsgehad om de werkwijze van de zwerfkattencampagne te evalueren. De aangehaalde voorstellen over het dierenasiel zullen worden voorgelegd aan de werkgroep.

Beslissingvan de gemeenteraad van 20 oktober 2016:

Er wordt over deze aangelegenheid niet gestemd maar er wordt aan de raad beloofd om een plan van aanpak op te stellen en dit klaar te hebben tegen het eind van dit jaar. De raadsleden zullen tijdig op de hoogte gebracht worden van de vooruitgang in het dossier.

Op de gemeenteraad van 20 oktober 2016 legde Carla Vandervorst haar eed af als gemeenteraadslid voor Vlam. Zij volgt hiermee Sanne Verlinden op die verhuisde buiten de gemeentegrenzen waardoor hij zijn mandaat niet langer kon opnemen. Vlam wenst Carla alle succes en bedankt Sanne van harte voor zijn grote inzet.