Vlam voegt een agendapunt “Invoeren van een vragenkwartiertje voor elke gemeenteraad” toe ter stemming aan de gemeenteraad van 26 april 2018.

Motivatie:

Sinds 1996 vraagt de Vlam-fractie om een vragenkwartiertje in te voeren opdat de inwoners van Zemst nog meer de gelegenheid te bieden extra uitleg te krijgen over bepaalde dossiers. Een vragenkwartiertje kan de drempel naar het gemeentebestuur helpen verlagen en kadert bovendien perfect in een openbaarheid van bestuur. Het wordt reeds in verschillende gemeenten toegepast. Het vergroot tevens de inspraak van de Zemstse burgers.

Organisatorisch zou het als volgt kunnen aangepakt worden (kan uiteraard nog meer gedetailleerd uitgewerkt worden):

De vraagsteller (moet Zemstenaar zijn) meldt zich ten laatste een kwartier voor de opening van de gemeenteraad aan bij de voorzitter of de algemeen directeur (gemeentesecretaris). De vraagsteller kan maximaal 1 vraag stellen aan een lid van de gemeenteraad. Na het antwoord van deze laatste kan de vraagsteller nog kort 1 maal een wederwoord bieden of bijkomend een verduidelijking vragen. De vragen gesteld door de vraagsteller mogen maximaal 1 minuut duren. Indien er te veel vraagstellers zouden zijn en bijgevolg de tijd te kort blijkt, dan worden deze vraag met voorrang behandeld op de eerstvolgende gemeenteraad. De vraagsteller moet wel zelf aanwezig zijn. Persoonlijke aanvallen of verwijten kunnen uiteraard niet.

Dit initiatief kan enkele maanden op proef om nadien te worden geëvalueerd in een gemeenteraadscommissie alvorens al dan niet definitief in te voeren. Indien het positief wordt geëvalueerd dan dient het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad aangepast.

Feiten: Het nieuwe Decreet Lokaal Bestuur, dat in werking treedt op 1 januari 2019, in artikel 304 is voorzien dat de gemeenteraad een beleid voert op het vlak van de betrokkenheid en de inspraak van de burgers of van de doelgroepen, met inbegrip van een regeling over het recht van de inwoners om voorstellen en vragen op de agenda van de gemeenteraad te zetten. Deze bepaling zal trouwens ook van toepassing zijn op de zittingen van de raad voor maatschappelijk welzijn. Het decreet bepaalt dat de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn bij reglement de wijze bepaalt waarop concreet vormgegeven wordt aan de inspraakmogelijkheden. In dit licht is het zeker aangewezen dat men bij het begin van de volgende legislatuur de te volgen werkwijze voor beide bestuursorganen in een reglement zou vastleggen.

Beslissing van de gemeenteraad van 26 april 2018 met éénparigheid van stemmen:

Akkoord te gaan om een gemeentelijke werkgroep (Communicatie, Secretariaat,..) de opdracht te geven om voorstellen uit te werken om te voldoen aan de decretale verplichting en deze ter bespreking voor te leggen op een gemeenteraadscommissie.