Vlam voegt een agendapunt “Aanleggen van bijkomende parking t.h.v. de school De Regenboog in Elewijt” toe ter stemming aan de gemeenteraad van 28 januari 2016.

Motivatie:
Elke schooldag opnieuw doet er zich een parkeerprobleem voor tijdens de piekuren t.h.v. de school in Elewijt met verkeerschaos tot gevolg. Recent nam het CBS op vraag van de ouderraad en de school een beslissing dat er niet meer mag geparkeerd worden op de ontsluitingsweg van de nieuwe parking naar het Molenveld. Naast deze ontsluitingsweg ligt een ruim perceel dat eigendom is van de gemeente. Dit kan perfect aangewend worden om bijkomende parking te voorzien. Om de veiligheid tegemoet te komen vraagt de Vlam-fractie de stemming aan de raad om het CBS te gelasten meteen het nodige te doen opdat er een parking kan aangelegd worden. De gemeente is ontvoogd en kan perfect in een erg korte tijdspanne de nodige vergunningen in orde maken om deze bijkomende parking te realiseren.

De schepen van Mobiliteit, Jan Verdoodt, antwoordt dat het schepencollege op vraag van de ouderraad en de school een beslissing heeft genomen dat er niet meer mag geparkeerd worden op de ontsluitingsweg van de nieuwe parking naar de school. Naast deze ontsluitingsweg ligt een ruim perceel dat eigendom is van de gemeente. Dit zou kunnen worden aangewend om bijkomende parking te voorzien. Dit aspect werd ook reeds eerder door de diensten en het schepencollege onderzocht. De conclusie is dat met bijkomende parkeerplaatsen de parkeerchaos niet aangepakt wordt. Dit in de veronderstelling dat men zo dicht mogelijk bij de schoolpoort wil parkeren en dat extra parkeerplaatsen ook extra auto’ aantrekken. Dit is een standpunt dat vanuit elke mobiliteitsinstantie wordt aangehaald. Om het parkeerleed enigszins te verzachten nam het college onlangs de beslissing om bijkomende parkeerplaatsen voor de leerkrachten te voorzien achter het schoolgebouw, zodat er meer parkeerplaatsen op de parking zelf openblijven. Het verkeers- en parkeerprobleem zal door het college van burgemeester en schepenen geëvalueerd worden na het invoeren van de nieuwe maatregelen.

Beslissing: Er wordt over deze aangelegenheid niet gestemd.