Vlam voegt een agendapunt “Investeringsdossier opstarten voor 1 november 2017 om fiets- en wandelbrug te laten bouwen over E19.” toe ter stemming aan de gemeenteraad van 14 september 2017.

Motivatie:

Decennia lang is de zwakke weggebruiker in Zemst vragende partij om op een veilige manier de verbinding tussen de buurtsteden te kunnen maken over de E19. Het financiële plaatje hieraan verbonden bleek telkens opnieuw een struikelblok. Vorige maand heeft de bevoegde Vlaamse minister voor mobiliteit aangekondigd dat lokale besturen voortaan een subsidie tot 100 % kunnen bekomen voor fietsinvesteringen. De Vlam-fractie vraagt dan ook de goedkeuring aan de raad om voor 1 november een dossier op te starten om de bouw van een veilige vlotte verbinding voor de zwakke weggebruikers over de E19 eindelijk te kunnen aanvangen.

Feiten:

Een fietsbrug over de E19 tussen Weerde en Hofstade zou inderdaad een veilig alternatief kunnen vormen voor de fietspaden langs de N267 (Robert Schumanlaan). Een wandel- en fietsbrug op die locatie is ook een belangrijke ontbrekende schakel in het trage wegenplan van de gemeente. In 2008 werd daarom op vraag van de gemeente een haalbaarheidsstudie uitgevoerd door Infrabel. De studie toont aan dat het technisch wel haalbaar is om een fietsbrug aan te leggen, maar daartegenover staat wel een kostenplaatje dat afhankelijk van de materie en breedte geraamd wordt tussen één tot anderhalf miljoen euro. De provincie Vlaams-Brabant gelooft alvast in dit project, en zette hiervoor 150 000 euro aan de kant. De fietsbrug was niet subsidieerbaar door Vlaanderen, omdat de fietsoversteek van de E19 gerealiseerd zou worden door een verbetering van de fietspaden langs de Schumanlaan. Na recente uitspraken van de Vlaamse minister van Mobiliteit zou er mogelijk toch een Vlaamse subsidie komen voor alle fietsinfrastructuur. Het kader daarvoor is echter nog onbekend. Indien de bouw van een fietsbrug kan gesubsidieerd worden en de modaliteiten zijn gekend, dan kan de gemeente een studiebureau aanstellen om een noodzakelijke projectnota op te maken. In geval van gunstig advies van de kwaliteitsadviseur op deze projectnota, kunnen dan eventueel Vlaamse subsidies worden toegekend.  De gemeente wil geen financiering voorzien als de Vlaamse overheid geen middelen voorziet.

De gemeenteraad neemt kennis van het antwoord, er wordt over deze aangelegenheid niet gestemd.