Het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat elke gemeente tijdens het eerste jaar van de nieuwe bestuursperiode een meerjarenplan moet opmaken voor de komende zes jaar. Dus een plan dat één jaar langer loopt dan de lopende legislatuur. Dit meerjarenplan bevat de beleidskeuzes en alle acties die het bestuur wil realiseren en de financiële vertaling ervan voor de volledige periode van 2020-2025.

 

College stak zelf mee de handen uit de mouwen

Vorige legislatuur nam het toenmalige bestuur een extern (duur) bureau onder de arm om dit verplicht document op te maken. Het nieuwe bestuur opteerde om geen onnodig geld uit te geven, maar de nieuwe meerjarenplanning zelf op te maken samen met heel wat leidinggevenden binnen de gemeente en het ocmw. Er werd gedurende maanden hard en doordacht gewerkt (de burgemeester en schepenen werkten er zelfs enkele zaterdagen aan verder) om dit werk klaar te krijgen. Het plan kwam tot stand o.a. op basis van het bestuursakkoord tussen de coalitiepartijen (meerderheid) N-VA, Vlam, Groen en sp.a, een analyse van gemeente- en ocmw-patrimonium, behoeften van verenigingen en uiteraard de belangrijke input van de gemeentelijke diensten.

 

Nooit eerder gebeurd

Omdat dit bestuur inspraak vanuit oppositie belangrijk vindt, werd dit plan in de ontwerpfase reeds voorgelegd aan alle verkozenen. Alle gemeenteraadsleden kregen bijgevolg ruim de tijd om vragen te stellen en voorstellen te doen. Er werden drie gemeenteraadscommissies gewijd aan dit plan om maximale bespreking en toelichting mogelijk te maken voor alle gemeenteraadsleden. Daarnaast beantwoordde het college schriftelijk meer dan 100 vragen van de oppositie. Dit was de eerste keer dat oppositie echt inspraak kon hebben. Even ter herinnering: zolang cd&v in de meerderheid zat (nu in oppositie) werden alle zinvolle voorstellen en opmerkingen van de toenmalige oppositie automatisch van de tafel geveegd.

 

Meerjarenplan blijft dynamisch

Het meerjarenplan heeft uiteraard een dynamisch karakter en heeft niet de pretentie volledig te zijn. Nieuwe en/of andere opportuniteiten of uitdagingen kunnen zich opdringen of onverwacht voordoen, verder onderzoek of nieuwe elementen kunnen een ander en juister inzicht geven op bepaalde zaken of budgettaire redenen kunnen er voor zorgen dat een meerjarenplanning kan worden bijgestuurd (tot tweemaal per jaar) wat wettelijk dan ook mogelijk is.

 

Meerjarenplan raadplegen

Wie graag een blik wil werpen op dit plan kan altijd een kijkje nemen op de website van de gemeente, www.zemst.be/meerjarenplan-2020-2025.