Tot en met 2018 werd in de gemeente Zemst vaker geopteerd voor het voeren van rechtszaken (toen bevoegdheid cd&v) in plaats van gezond verstand en dialoog voorop te stellen. Rechtszaken kosten de gemeentekas handenvol geld, dat beter voor zinvollere dingen kan worden aangewend. Natuurlijk kan een rechtszaak niet altijd vermeden worden en is in die gevallen de gemeente genoodzaakt de rechten van de gemeente te (laten) verdedigen.

 

Voorbeeld van zinloos procederen

Een voorbeeld van zinloos procederen is het dossier “binnengebied Molenveld” in Elewijt. Hier werd in 2010 een rooilijn op percelen van privé-eigenaars gelegd met als bedoeling in de tuinen van bewoners van Molenveld, Pater Penninckxstraat en Dynastiestraat een woonwijk te ontwikkelen. Eigenaars van zowel de tuinen als de percelen waarop de rooilijn zou komen te liggen, dienden massaal bezwaar in tegen deze plannen. Ze waren massaal aanwezig op de zittingen van de gemeenteraden, waar dit dossier besproken werd. Helaas deze protesten lieten het toenmalige bestuur koud. Dit was dan ook het begin van een jarenlange rechtszaak want eigenaars trokken naar de rechtbank en haalden bij de Raad van State tot driemaal toe hun gelijk!

 

Nieuw bestuur verkiest gezond verstand

Begin 2019 besliste het nieuwe bestuur om deze rechtszaak te stoppen. De auditeur van de Raad van State had immers opnieuw (voor de derde maal) een voor de gemeente vernietigend verslag geschreven, dat even later door de rechter van de Raad van State werd gevolgd. Het nieuwe bestuur is van oordeel dat geschillen in de mate van het mogelijke moeten kunnen opgelost worden zonder te procederen.

Luc Bessems, voorzitter BCSD (bijzonder comité voor sociale diensten) en schepen van sociale zaken: “Als huisarts is het vanzelfsprekend dat ik alles wat met zorg en gezondheid te maken heeft erg belangrijk vind. Daarom dringt een aangepast woonzorgcentrum zich op. Heel wat zaken binnen het huidige woonzorgcentrum Releghem in de Lindestraat of door vele Zemstenaren nog “rusthuis” genoemd, beantwoorden niet meer aan de huidige regel- en wetgeving. Kamers zijn te klein waardoor het vaak niet mogelijk is om met een tillift bewoners in of uit bed te helpen. Allerlei hulpmiddelen zoals rollators en rolstoelen moeten wegens plaatsgebrek op de gang gezet worden wat dan weer niet mag voor de brandveiligheid, gezien de gangen moeten vrij blijven voor evacuatie bij eventuele brand. Een ander gegeven is dat de laatste jaren er opvallend meer dementie vastgesteld wordt waardoor de vraag naar opname voor deze doelgroep steeds groter wordt. Hiervoor moet er aangepaste accommodatie beschikbaar zijn wat er nu onvoldoende is.”

 

Studie op komst

Het woonzorgcentrum heeft nood aan behoorlijke renovatie en aanpassing aan de nieuwe regelgeving. Dit is al enkele jaren geweten maar er werd niet echt veel ondernomen. Met dit bestuur willen we een totaalvisie met betrekking tot zorg ontwikkelen want zorg is ruimer dan enkel een woonzorgcentrum. Dit bestuur wil niet langer opteren voor ad hoc oplossingen want die zijn steeds korte termijn oplossingen, die bovendien veel geld kosten en uiteindelijk leiden tot dweilen met de kraan open. Daarom schreven we geld in het meerjarenplan om dit door een deskundig bureau in kaart te kunnen laten brengen. Hierbij zal rekening gehouden worden met de huidige regel- en wetgeving alsook met de behoeften inzake zorg voor onze gemeente. Uit de studie moet blijken of er dient geopteerd te worden voor renovatie dan wel nieuwbouw.

Het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat elke gemeente tijdens het eerste jaar van de nieuwe bestuursperiode een meerjarenplan moet opmaken voor de komende zes jaar. Dus een plan dat één jaar langer loopt dan de lopende legislatuur. Dit meerjarenplan bevat de beleidskeuzes en alle acties die het bestuur wil realiseren en de financiële vertaling ervan voor de volledige periode van 2020-2025.

 

College stak zelf mee de handen uit de mouwen

Vorige legislatuur nam het toenmalige bestuur een extern (duur) bureau onder de arm om dit verplicht document op te maken. Het nieuwe bestuur opteerde om geen onnodig geld uit te geven, maar de nieuwe meerjarenplanning zelf op te maken samen met heel wat leidinggevenden binnen de gemeente en het ocmw. Er werd gedurende maanden hard en doordacht gewerkt (de burgemeester en schepenen werkten er zelfs enkele zaterdagen aan verder) om dit werk klaar te krijgen. Het plan kwam tot stand o.a. op basis van het bestuursakkoord tussen de coalitiepartijen (meerderheid) N-VA, Vlam, Groen en sp.a, een analyse van gemeente- en ocmw-patrimonium, behoeften van verenigingen en uiteraard de belangrijke input van de gemeentelijke diensten.

 

Nooit eerder gebeurd

Omdat dit bestuur inspraak vanuit oppositie belangrijk vindt, werd dit plan in de ontwerpfase reeds voorgelegd aan alle verkozenen. Alle gemeenteraadsleden kregen bijgevolg ruim de tijd om vragen te stellen en voorstellen te doen. Er werden drie gemeenteraadscommissies gewijd aan dit plan om maximale bespreking en toelichting mogelijk te maken voor alle gemeenteraadsleden. Daarnaast beantwoordde het college schriftelijk meer dan 100 vragen van de oppositie. Dit was de eerste keer dat oppositie echt inspraak kon hebben. Even ter herinnering: zolang cd&v in de meerderheid zat (nu in oppositie) werden alle zinvolle voorstellen en opmerkingen van de toenmalige oppositie automatisch van de tafel geveegd.

 

Meerjarenplan blijft dynamisch

Het meerjarenplan heeft uiteraard een dynamisch karakter en heeft niet de pretentie volledig te zijn. Nieuwe en/of andere opportuniteiten of uitdagingen kunnen zich opdringen of onverwacht voordoen, verder onderzoek of nieuwe elementen kunnen een ander en juister inzicht geven op bepaalde zaken of budgettaire redenen kunnen er voor zorgen dat een meerjarenplanning kan worden bijgestuurd (tot tweemaal per jaar) wat wettelijk dan ook mogelijk is.

 

Meerjarenplan raadplegen

Wie graag een blik wil werpen op dit plan kan altijd een kijkje nemen op de website van de gemeente, www.zemst.be/meerjarenplan-2020-2025.

Het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Heirweg had tot doel een gemengd woonproject te ontwikkelen met 32 wooneenheden op de voormalige campingsite Baarbeek-Berkenhof in Elewijt. Heel wat ambities werden vooropgesteld die uiteindelijk niet konden waargemaakt worden. Zo kon onder andere geen woonbehoefte worden aangetoond, was de bijkomende verkeersafwikkeling een probleem en bovendien was er helemaal geen draagvlak bij de buurtbewoners. Deze dienden 79 gefundeerde bezwaren in. Bijkomend wordt sinds kort meer ingezet op kwaliteitsvolle kernversterking waarbij openbaar vervoer en allerlei voorzieningen op wandelafstand erg belangrijk zijn. Voor dit nieuwe bestuur dan ook voldoende redenen om dit uitvoeringsplan stop te zetten. Daarnaast werd heel recent beslist om een beleidsplan op te maken voor alle open ruimtes in Zemst. Daarin wordt ook het gebied rond de Heirweg geïntegreerd. Het is intussen geen geheim meer dat Vlam al jaren ijvert voor het behoud van de nog resterende open ruimten in Zemst.

Buurtbewoners worden gehoord

De buurtbewoners werden op 2 mei jongstleden uitgenodigd op een infomoment en kregen uitgebreide info over de stopzetting van dit RUP, maar kregen meteen ook de kans om hun ideeën, voorstellen en visie op dit gebied te formuleren op zowel korte als langere termijn. Het was mooi te zien welk een dynamiek er vanuit de aanwezigen naar voor kwam. Met hun inbreng zal zeker rekening gehouden worden. Dergelijke participatiemomenten zijn dan ook nieuw in het Zemstse beleid. Deze coalitie werkt!

Op één van onze thema-affiches tijdens onze verkiezingscampagne stond te lezen “Trek de stop niet uit het zwembad”. Hiermee bond Vlam de kat de bel aan. Amper 4 maanden na de eedaflegging van de verkozenen, zorgde de nieuwe coalitie (n-va, Vlam, Groen en sp.a) dat de Zemstenaar opnieuw kan zwemmen binnen een aanvaardbare afstand buiten Zemst. Met Kapelle o/d Bos en Vilvoorde werden afspraken gemaakt dat de Zemstse bevolking er terecht kan tegen lokaal inwonerstarief. Op eenvoudig vertoon van je identiteitskaart betaal je als Zemstenaar het verminderd tarief. De gemeente Zemst past het verschil bij. De schoolkinderen kunnen terecht in Mechelen waar intussen de nodige vergunningen bekomen werden om bijkomende kleedkamers te voorzien. 

Aan een definitieve zwemoplossing wordt intussen verder gewerkt.

Het is algemeen geweten dat de kerkgebouwen niet veel meer gebruikt worden. In de vorige legislatuur heeft Vlam al mee een aanzet gegeven om dit bespreekbaar te stellen met het doel een intensiever gebruik te bekomen. Vlam en sp.a namen in de vorige bestuursperiode het initiatief om een werkgroep samen te stellen bestaande uit een afvaardiging van alle politieke fracties en andere actoren. Helaas er was onvoldoende politieke wil aanwezig om dit een kans te geven en het dossier belandde in de ijskast. Alle kerken in Zemst zijn mooi gerestaureerd en worden nog gebruikt voor kerkelijke diensten zoals dopen, eerste en plechtige communies, huwelijken en uitvaartdiensten. Het zou zonde zijn deze gebouwen die mee beeldvormend zijn voor onze dorpskernen, niet optimaal te kunnen gebruiken. Voor Vlam is het een evidentie dat dit moet gebeuren met het nodige respect, want dat is de basis om tot resultaten te komen. 

Er zijn alvast op korte termijn, heel wat nevenbestemmingen mogelijk zonder grote aanpassingswerken. Denken we maar aan studeren in stilte tijdens de examenperioden, inrichtingen van kleinere vergaderzaaltjes, tentoonstellingen, lezingen, poëzievoordrachten, concerten van fanfare en harmonie (gebeurt reeds langer) enz.

Greta Lauwers is als schepen bevoegd voor kerkfabrieken en erediensten. Zij heeft al heel wat studiedagen en infosessies bijgewoond en prachtige realisaties gezien van neven- en herbestemmingen, die op basis van noden en in samenspraak werden gerealiseerd. In tegenstelling tot wat de vorige legislatuur werd beweerd staat men vanuit de kerkbesturen wel open om nieuwe nevenbestemmingen te bespreken. Zij heeft er dan ook goede hoop op dat weldra de eerste kunnen gerealiseerd worden.

Recent werd de aanzet gegeven om de niet-bebouwde ruimte in Zemst beter in kaart te brengen en belangrijke gebieden met elkaar trachten te verbinden waar mogelijk. Denk daarbij aan belangrijke beekvalleien (blauwe aders doorheen onze gemeente de Zenne, de Barebeek), landbouwgebieden, bossen, natuurgebieden (Vlaams Ecologisch Netwerk, Habitatrichtlijngebieden). 

Ruimtelijke planning heeft zich de voorbije decennia in Zemst voornamelijk afgespeeld op het niveau van de bebouwde ruimte zoals dorpskernen, harde bestemmingen zoals wonen, recreatie, gemeenschapsvoorzieningen, industrie… 

Tijd voor een andere kijk op Zemst

Tijd dus om onze gemeente vanuit een andere invalshoek te bekijken want Zemst bezit heel wat mogelijkheden om dingen te doen vanuit de nog resterende open ruimte. Als verbindingsgemeente tussen Mechelen en Vilvoorde heeft Zemst beslist een uitdaging om de open ruimtecorridor niet alleen te bewaken maar ook te versterken. De opmaak van het strategisch project ‘Open Ruimte In Zemst’ is dus bedoeld om een open ruimte-visie voor onze gemeente op te maken. Bij de opmaak van deze visie zal er een ruime participatie en communicatie georganiseerd worden.

Bevolking kan meewerken

Dit project zal gepaard gaan met inspraak en medewerking van de bevolking. Participatie is belangrijk want het is intussen al gebleken dat er heel wat zinvolle, nuttige en constructieve medewerking vanuit de bevolking kan komen.

In Eppegem werden begin maart bomen voor een nieuw speelbos geplant. Na de aanleg van de fietssnelweg door Zemst ging heel wat groen verloren. Om dat te compenseren werd nu een speelbos aangeplant vlak naast de fietssnelweg.

De fietssnelweg Mechelen-Vilvoorde op de Zennedijk is een belangrijke fietsverbinding. Vlam zag liever deze fietssnelweg aangelegd naast de spoorwegberm omdat zo 4 gevaarlijke oversteekpunten konden vermeden worden, maar helaas vorige legislatuur (toen zat Vlam nog in de oppositie) werd er anders beslist. Zemstenaars kunnen via die groene as naar Vilvoorde, en op termijn naar Mechelen en zelfs Antwerpen en Brussel. Een vier meter brede groene strook moest daarvoor wel verhard worden en doorkruist bovendien ook een groenzone. Om dat te compenseren, kocht de gemeente enkele terreinen in o.a. Eppegem aan om deze ecologisch in te richten. 

Natuur en buurt tevreden

Op één van deze terreinen, naast de Spoorwegstraat in Eppegem, werden 530 boompjes aangeplant door buurtbewoners, leden van de Chiro van Eppegem wiens lokalen vlakbij liggen. Ook onze 1ste Schepen Greta Lauwers hielp een handje mee. Chiro en buurt werden ook betrokken bij de opmaak van het inrichtingsplan. 

Wanneer de bomen zullen volgroeid zijn, vind je er een speelveld, een rij hoogstammige lindes, een fruitboomgaard, waterpartijen, een amfitheater, speelheuvels, klimbalken en een speelbos. De inrichting is er op gericht de natuur te ondersteunen. Er wordt bv. ook een bloemenweide met insectenhotel aangelegd en hiermee wordt een verkiezingsbelofte van Vlam waargemaakt nl. meer inzetten om de bijenpopulatie te verhogen. Het filmpje waarop kinderen deze bezorgdheid uitspraken is nog steeds te bekijken op onze website en op de Vlam-facebookpagina. 

Een tweede terrein, in de omgeving van de Heidestraat in Zemst, komt later aan de beurt.

In december 2007 werd het RUP 7 RWZI (Rioolwaterzuiveringsinstallatie) Hofstade goedgekeurd door een meerderheid van de gemeenteraad niettegenstaande er 69 gefundeerde bezwaren waren. Vlam keurde dit RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) niet mee goed. De problemen die toen werden aangekaart zijn 11 jaar later nog altijd een feit!

Het constante geluid van de waterzuiveringsinstallatie is niet alleen irritant maar is zelfs hoger dan de toegelaten normen. Experten deden metingen die telkens uitkwamen boven de toegelaten norm, die op zich al veel te hoog is om van “niet storend” te kunnen spreken. Kortom deze situatie is niet leefbaar voor de buurtbewoners. Nergens in Vlaanderen heeft Aquafin een waterzuiveringsinstallatie zo dicht bij woningen gebouwd dan in Hofstade. Vlam heeft 11 jaar geleden alternatieve locaties voorgesteld maar helaas de toenmalige meerderheid (= huidige meerderheid) vond dit niet belangrijk. De Vlam-fractie vraagt dan ook dat het College van Burgemeester en Schepenen onmiddellijk optreedt en Aquafin oplegt de nodige maatregelen te laten nemen opdat eindelijk de rust kan terugkeren voor de buurtbewoners. De gemeente kan optreden of laten optreden tegen overtredingen.

Gemeenteraad van 13 september

Vlam zette een bijkomend agendapunt op de dagorde van de gemeenteraad van 13 september. Ter zitting beloofde de burgemeester contact op te nemen met Aquafin en uiterlijk 24 september een antwoord mee te delen. Tot op heden hebben nog niets gehoord van de burgemeester!

Na meer dan 15 jaar wachten werd eindelijk de Hoogstraat aangepakt om de riolering te ontdubbelen en de straat deftig aan te leggen. Erg veel huizen in deze straat liepen door de jaren heen grote schade op door de trillingen van het slechte wegdek. Bewoners hebben jaren actiegevoerd en Vlam bracht dit dossier meermaals op de tafel van de gemeenteraad. Voor dergelijke werken is er een centrale werfplek nodig waar onder andere grond en beton worden af- en aangevoerd. Grond werd er gezeefd en beton gebroken met een mobiele breekwerf. Voor een dergelijke werfplek moet een vergunning afgeleverd worden door de burgemeester. Deze laatste leverde een vergunning af om de werf op enkele meters van de woningen te laten inplanten en dit voor ongeveer twee jaar!

Bewoners worden gepest!

Vele bewoners vragen zich af of de burgemeester bewust een dergelijke vergunning aflevert naast hun woningen? Het is inderdaad niet te vatten dat een burgervader een vergunning voor dergelijke werfplek aflevert te midden van een woonstraat. Het regende klachten over onhoudbare trillingen, stof, lawaai en dit alles van ’s morgens voor 6u tot vaak heel laat meermaals zelfs tot een stuk na 22u. Vlam-mandatarissen zijn zelfs ’s avonds om 22u30 ter plekke gaan kijken!

Vlam vroeg verplaatsing van de werf buiten woonzone

Omdat de bewoners geen gehoor kregen bij de burgemeester die verantwoordelijk is voor deze vergunning vroegen ze Vlam om hulp. Maar helaas de burgemeester heeft niet de minste beleefdheid om zelfs maar te antwoorden op onze vele emailberichten met als vraag de werf te verplaatsen naar een andere plek. Nochtans mag een bestuur geen bestuursdaden stellen die burgers onnodig stresseren of irriteren. De heer Coopman trekt zich daar blijkbaar niets van aan. Ongelooflijk maar waar.

Burgemeester en gevolg ging lopen op infovergadering

Op 30 augustus jongstleden had er een infovergadering plaats over fase 2 van deze werken. Fase 2 begon echter 4 dagen na de infovergadering! De burgemeester en zijn cd&v-schepenen waren aanwezig maar op het ogenblik dat de presentatie gedaan was en de mensen uit het publiek (bewoners van Hoogstraat, Beekveldstraat, Kleempoelstraat, Lindestraat, Kleine Lindestraat en Grote Molenweg) mochten vragen stellen, stapten Bart Coopman en de cd&v schepenen op. De aanwezigen konden hem zelfs niet vragen waarom hij die vergunning afleverde vlak naast hun woning.

Gemeenteraad van 13 september

Vlam zette een bijkomend agendapunt op de dagorde van de gemeenteraad van 13 september. Tijdens de infovergadering op 30 augustus deelde de nieuwe aannemer mee dat er geen breekwerken meer zullen gebeuren maar dat de centrale werf zal blijven liggen. De werken zullen minstens nog tot eind 2019 duren waardoor het onverantwoord is om de centrale werf al die tijd in de onmiddellijke buurt van de langsbewoners te laten liggen. Vlam vroeg de stemming op de gemeenteraad van 13 september om onmiddellijk het nodige te doen om de centrale werf te verplaatsen. Helaas de meerderheid zag dit niet zitten!