Op de gemeenteraad van 24 mei 2018 wordt een stand van zaken gegeven in het dossier aankoop grond Grensstraat.

Bij de bespreking van dit agendapunt verlaat burgemeester en voorzitter van de gemeenteraad Bart Coopman (cd&v), de zitting. Hij neemt plaats in het publiek Ingevolge toepassing van artikel 27 van het Gemeentedecreet mag hij als betrokkene niet deelnemen aan de bespreking en beraadslaging van dit dossier. Bart Coopman duidt raadslid Alex Heyvaert (cd&v) aan om het voorzitterschap voor dit heikel punt over te nemen. Greta Lauwers, raadslid en fractievoorzitster Vlam, verzoekt de dienstdoende voorzitter om geen oogcontact te hebben met het publiek. Iedereen die aanwezig was op deze gemeenteraadszitting is getuige dat Bart Coopman vanuit het publiek aanwijzingen zat te geven aan o.a. de dienstdoende voorzitter. De burgemeester was eveneens bezig op zijn gsm en iedereen kon eveneens vaststellen dat ook Koen Vandermeiren (schepen cd&v) op datzelfde moment ook bezig was met gsmgebruik. Nochtans is het volgens het huishoudelijk reglement niet toegestaan dat er tijdens de zittingen gebruik gemaakt wordt van gsm.

Voorgeschiedenis

– In maart 2017 werd een verkavelingsaanvraag ingediend voor het verlengen van de Grensstraat en het verkavelen van de omliggende gronden in 19 bouwloten voor open en halfopen bebouwing. Naar aanleiding van deze aanvraag is er veel commotie ontstaan in de buurt omwille van o.a. de voorgestelde ontbossing en de gedeeltelijke ligging in overstromingsgevoelig gebied.

– In augustus 2017 werd de verkavelingsaanvraag door de verkavelaars (bestaande uit enkele particuliere eigenaars en het OCMW van Mechelen) ingetrokken.

– Gezien de complexiteit van het dossier leek het nuttig om de belangen van de verschillende betrokken partijen verder te onderzoeken en in evenwicht te brengen met de ruimtelijke randvoorwaarden in het gebied. Daarom heeft de gemeente Zemst beslist om een extern expert aan te stellen. Deze zou alle betrokken actoren in dit dossier begeleiden in een eventuele volgende fase en hij zou gelijktijdig overleg organiseren alsook transparant alle betrokkenen informeren.

– Het eindrapport van deze expert werd besproken op de vergadering van het college van burgemeester en schepenen van 14 mei jl. Het college stelde vast dat het rapport niet beantwoordde aan de opdracht.

– Aan de agenda van de gemeenteraadszitting van 26 april 2018 voegde Greta Lauwers, fractieleidster, namens de VLAM-fractie een punt toe aan de agenda waarbij zij verzoekt om het principe goed te keuren voor grondaankoop (van het ocmw-Mechelen) in het binnengebied Grensstraat/Vaartdijk in Hofstade.

Feiten/context

– Op de gemeenteraadszitting werd beslist het college de opdracht te geven om – na ontvangst van de dossierstukken over de definitieve beslissing van de het OCMW van Mechelen over de verkoop van het perceel en de modaliteiten van de verkoop – de opportuniteit van een eventuele aankoop te onderzoeken, rekening houdende met alle mogelijke factoren, onder meer onderzoek van alternatieve mogelijke pistes om zelfde doel te bereiken, invloed nieuwe wetgeving, kosten-batenafweging voor dit specifiek gebied en de invloed ervan op toekomstige vragen, …

– Aangezien de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Mechelen zijn vergadering pas op 14 mei 2018 heeft gehad, waren de stukken op het moment van opmaak van deze ontwerpbeslissing nog niet beschikbaar.

 

De gemeenteraad neemt kennis van de uiteenzetting door schepen Veerle Geerinckx van volgende stand van zaken:

– het college wacht op de definitieve goedkeuring van het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van Mechelen van 14 mei 2018;

– er werd bij de notaris bijkomende info gevraagd over de modaliteiten van de verkoop.

– Er zal verder gerapporteerd worden over dit dossier op de gemeenteraad van 21 juni 2018.

Reeds bij het eerste dodelijk ongeval aan het kruispunt Brusselsesteenweg-Damstraat nam Vlam Zemst het mee op voor meer veiligheid op dit kruispunt met als resultaat dat er verkeerslichten gekomen zijn. Wij vroegen ook meermaals om het zwaar verkeer te verbieden om de af- en opritten Mechelen-Zuid en Weerde te nemen. Destijds is er immers zwaar geïnvesteerd om de Woluwelaan vanuit Machelen door te trekken en uit te rusten om zwaar verkeer mogelijk te maken tussen E19 en Cargovil te Vilvoorde/Zemst. Helaas ons voorstel werd telkens van de tafel geveegd. In oktober 2016 liet Vlam een punt stemmen op de gemeenteraad om het gevaarlijk kruispunt Brusselsesteenweg-Damstraat conflictvrij te maken. We vroegen eveneens om opnieuw wegmarkeringen aan te brengen teneinde de zwakke weggebruiker beter te beschermen ter hoogte van het oversteekpunt Zenne/Brusselsesteenweg. Beiden zijn intussen gerealiseerd. En toch raakt cd&v niet geleerd, nochtans is mobiliteit hun bevoegdheid! Zo was Vlam vragende partij om de fietsostrade langsheen de spoorwegberm aan te leggen zodat gevaarlijke oversteekplaatsen zoals Zenne/Damstraat te Weerde, Zenne/Stationslaan en Heidestraat/nieuwe brug (over Zenne) te Zemst konden vermeden worden. Toen we deze gevaarlijke situaties op de gemeenteraad brachten werd het van de tafel geveegd en lichtte Jan Verdoodt en Tom Dehaene (beide cd&v) toe dat een oplossing langsheen de spoorwegberm veel duurder was dan de fietsbrug die er intussen ligt. Voor Vlam mag veiligheid geen prijs hebben, dat hebben mensenlevens ook niet!

Vlam voegt een agendapunt “Goedkeuring principe aankoop grond in het binnengebied Grensstraat/Vaartdijk Hofstade” toe ter stemming aan de gemeenteraad van 26 april 2018.

Motivatie:

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Mechelen besliste in zijn zitting van 19 maart 2018 om een perceel grond met kadasternummer 2de afdeling sectie A nr11 groot 1ha05a80ca en gelegen te Zemst-Hofstade meer bepaald in het binnengebied Grensstraat-Vaartdijk, te verkopen. Dit perceel maakt deel uit van een verkavelingsaanvraag waarbij burgemeester Coopman betrokken partij is. Deze raad wilde het voornoemd perceel verkopen aan de mede-verkavelaars. Door burgers werd een klacht ingediend bij Binnenlandse Zaken tegen deze raadsbeslissing. Voornoemde Raad voor Maatschappelijk Welzijn trok in zijn zitting van 16 april 2018 zijn raadsbeslissing van 19 maart jl. in en besliste het bovengenoemd perceel grond openbaar te verkopen.

De Vlam-fractie vraagt de stemming om het principe tot aankoop van het perceel met kadasternummer 2de afdeling sectie A nr11 goed te keuren opdat de gemeente Zemst al het mogelijke zou kunnen doen dit perceel aan te kopen, zodra de openbare verkoop georganiseerd zou worden. De aankoop van dit perceel komt de gemeenschap ten goede. De aanschaf van dit grote perceel kan meteen een aanzet zijn om dit binnengebied te herbestemmen zoals trouwens voorzien in het GRS (Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan) van Zemst, goedgekeurd op 15 april 1998. Zodoende kan de nalatigheid van het gemeentebestuur – bij de herziening van dit GRS in 2016 – voor dit gebied rechtgezet worden.

Bij de bespreking van dit bijkomende agendapunt verlaat Bart Coopman, voorzitter-burgemeester de zitting ingevolge toepassing van artikel 27 van het Gemeentedecreet, en neemt plaats in het publiek. Raadslid Alex Heyvaert neemt het voorzitterschap waar. De buurtbewoners waren opnieuw massaal aanwezig om dit dossier op de voet te volgen! Vlam blijft de ontwikkelingen van heel nabij opvolgen en zal blijven actie nemen indien aan de orde!

Beslissing van de gemeenteraad van 26 april 2018 met éénparigheid van stemmen:

Het college de opdracht te geven om – in afwachting van een definitieve beslissing van de het OCMW van Mechelen over de verkoop van het perceel en de modaliteiten van de verkoop – de opportuniteit van een eventuele aankoop te onderzoeken, rekening houdende met alle mogelijke factoren.

Vlam voegt een agendapunt “Invoeren van een vragenkwartiertje voor elke gemeenteraad” toe ter stemming aan de gemeenteraad van 26 april 2018.

Motivatie:

Sinds 1996 vraagt de Vlam-fractie om een vragenkwartiertje in te voeren opdat de inwoners van Zemst nog meer de gelegenheid te bieden extra uitleg te krijgen over bepaalde dossiers. Een vragenkwartiertje kan de drempel naar het gemeentebestuur helpen verlagen en kadert bovendien perfect in een openbaarheid van bestuur. Het wordt reeds in verschillende gemeenten toegepast. Het vergroot tevens de inspraak van de Zemstse burgers.

Organisatorisch zou het als volgt kunnen aangepakt worden (kan uiteraard nog meer gedetailleerd uitgewerkt worden):

De vraagsteller (moet Zemstenaar zijn) meldt zich ten laatste een kwartier voor de opening van de gemeenteraad aan bij de voorzitter of de algemeen directeur (gemeentesecretaris). De vraagsteller kan maximaal 1 vraag stellen aan een lid van de gemeenteraad. Na het antwoord van deze laatste kan de vraagsteller nog kort 1 maal een wederwoord bieden of bijkomend een verduidelijking vragen. De vragen gesteld door de vraagsteller mogen maximaal 1 minuut duren. Indien er te veel vraagstellers zouden zijn en bijgevolg de tijd te kort blijkt, dan worden deze vraag met voorrang behandeld op de eerstvolgende gemeenteraad. De vraagsteller moet wel zelf aanwezig zijn. Persoonlijke aanvallen of verwijten kunnen uiteraard niet.

Dit initiatief kan enkele maanden op proef om nadien te worden geëvalueerd in een gemeenteraadscommissie alvorens al dan niet definitief in te voeren. Indien het positief wordt geëvalueerd dan dient het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad aangepast.

Feiten: Het nieuwe Decreet Lokaal Bestuur, dat in werking treedt op 1 januari 2019, in artikel 304 is voorzien dat de gemeenteraad een beleid voert op het vlak van de betrokkenheid en de inspraak van de burgers of van de doelgroepen, met inbegrip van een regeling over het recht van de inwoners om voorstellen en vragen op de agenda van de gemeenteraad te zetten. Deze bepaling zal trouwens ook van toepassing zijn op de zittingen van de raad voor maatschappelijk welzijn. Het decreet bepaalt dat de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn bij reglement de wijze bepaalt waarop concreet vormgegeven wordt aan de inspraakmogelijkheden. In dit licht is het zeker aangewezen dat men bij het begin van de volgende legislatuur de te volgen werkwijze voor beide bestuursorganen in een reglement zou vastleggen.

Beslissing van de gemeenteraad van 26 april 2018 met éénparigheid van stemmen:

Akkoord te gaan om een gemeentelijke werkgroep (Communicatie, Secretariaat,..) de opdracht te geven om voorstellen uit te werken om te voldoen aan de decretale verplichting en deze ter bespreking voor te leggen op een gemeenteraadscommissie.

Met de verkiezingen op komst gaat het College van Burgemeester en Schepenen plots bergen verzetten! Vooral burgemeester Coopman (bevoegd voor o.a. stedenbouw en ruimtelijke ordening) laat in allerlei media overkomen alsof “hij” voor alles zorgt in onze gemeente!! Beste Zemstenaren, laat u niet misleiden want burgemeester Coopman blaast koud en warm tegelijk! Hij wil Zemst landelijk houden maar tegelijkertijd werkt hij ijverig mee aan de omvorming van onze landelijke gemeente tot een stad. Grote verkavelingen worden aangemoedigd i.p.v. afgeremd. Mensen die een grote tuin hebben en hun eigen kinderen erin willen laten bouwen wordt het daarentegen moeilijk ja zelfs onmogelijk gemaakt! Grote winkels worden aangetrokken en flink geholpen wanneer ze willen uitbreiden. De lokale handelaars krijgen het steeds moeilijker want zij zien parkings in de onmiddellijke omgeving van hun lokale handelszaak alleen maar verdwijnen en tegelijkertijd ook hun klanten!

Het ene RUP (Ruimtelijk UitvoeringsPlan) volgt het andere op en deze RUP’s zijn niet altijd een verbetering. Integendeel, de kern van Hofstade moet aantrekkelijker worden maar bij de doortocht (herinrichting van de Tervuursesteenweg in Hofstade meer dan 10 jaar geleden) verdwenen reeds vele parkings in ‘t centrum met als resultaat dat meerdere lokale handelaars hun zaak moesten sluiten (kaaswinkel, groente- en fruitwinkel, kledingwinkel…). Onze lokale partij Vlam heeft toen meermaals gepleit (o.a. tijdens de infovergadering die destijds doorging in het Ontmoetingscentrum en nadien op de gemeenteraad) om de parkings rond de kerk in Hofstade en op de Tervuursesteenweg in ‘t centrum Hofstade, te behouden, maar cd&v vond dat ze moesten verdwijnen. Het is duidelijk dat cd&v (bevoegd voor het afleveren van stedenbouwkundige vergunningen) niet echt met de lokale middenstand begaan is maar grote warenhuisketens (zoals langsheen de Brusselsesteenweg in Zemst) graag ziet komen. Momenteel loopt in Zemst een RUP om het warenhuis Lidl te kunnen laten uitbreiden. De gemeente startte hiervoor zelfs een RUP op waardoor agrarisch gebied omgevormd wordt tot bouwzone! Het landelijke zicht op het Hammeke en de Zennevallei verdwijnt op die manier helemaal! Logisch dat de kleinhandel uit heel Zemst het moeilijker en moeilijker krijgt. De lokale handelaar ziet niet alleen parkings verdwijnen maar ook klanten! Begrijpelijk want klanten gaan nu éénmaal boodschappen doen waar ze makkelijk kunnen parkeren en daar verandert geen enkele “theorie” iets aan!

Vlam voegt een agendapunt “Voorzien van pendelbus en bijkomende parking voor fietsers en auto’s tijdens de Pinksterjaarmarkt” toe ter stemming aan de gemeenteraad van 22 februari 2018.

Motivatie:

In augustus 2017 heeft de Vlam-fractie via email een aantal voorstellen geformuleerd teneinde het parkeertekort voor fietsers en auto’s te verbeteren en veiliger te maken tijdens de Pinksterjaarmarkt in Zemst. In het reglement van de jaarmarkt voor 2018 werd geen enkele van onze suggesties meegenomen. Daarom vraagt Vlam de stemming om :

  1. a) Het parkeren opnieuw toe te laten in de Stationslaan tussen de markt en het kruispunt Stationslaan/Vredelaan/Heidestraat
  2. b) Contact op te nemen met de verantwoordelijke van de parking aan de Carrefour – Zemstbaan 242 te Mechelen – om te vragen of hun parking mag gebruikt worden de dag van de Pinksterjaarmarkt. Indien ja, dan wordt er best een pendeldienst met bussen ingelegd.
  3. c) Voldoende duidelijk aangeduide parkeerruimten voor fietsen te voorzien.
  4. d) De organisator te verzoeken om de parkeerruimten voor de standhouders bekend te maken enerzijds via plan bij de inschrijvingsdocumenten en anderzijds via bewegwijzering naar de voorbehouden parkeerruimten voor standhouders.
  5. e) Omdat bij gebrek aan voldoende toiletwagens het wildplassen toeneemt vragen wij om de uitbater op te leggen om minstens 2 bijkomende toiletwagens te voorzien.

Beslissing van de gemeenteraad van 22 februari 2018 met eenparigheid van stemmen:

  1. a) Het voorstel om parkeren opnieuw toe te laten in de Stationslaan tussen de markt en het kruispunt Stationslaan/Vredelaan/Heidestraat te bespreken op het veiligheidsoverleg.
  2. b) Akkoord te gaan om contact op te nemen met de verantwoordelijke van de parking aan de Carrefour Zemstbaan 242 in Mechelen om te vragen of hun parking mag gebruikt worden de dag van de Pinksterjaarmarkt. In voorkomend geval wordt er best een pendeldienst met bussen ingelegd.
  3. c) Akkoord te gaan om voldoende en duidelijk aangeduide parkeerruimten voor fietsen te voorzien.
  4. d) Akkoord te gaan om de organisator te verzoeken om de parkeerruimten voor de standhouders bekend te maken enerzijds via plan bij de inschrijvingsdocumenten en anderzijds via bewegwijzering naar de voorbehouden parkeerruimten voor standhouders.
  5. e) Akkoord te gaan om 1 extra toiletwagen te laten voorzien door de organisator, op kosten van de gemeente, zodat het wildplassen wordt tegengegaan.

Vlam voegt een agendapunt “Aanleggen van bijkomende parking aan school De Regenboog Elewijt” toe ter stemming aan de gemeenteraad van 22 februari 2018.

Motivatie:

Reeds eerder bracht de Vlam-fractie het tekort aan parkeerruimte aan de school van Elewijt onder de aandacht op de gemeenteraad. Het probleem is intussen alleen maar toegenomen. Heel wat ouders en personen, die kinderen komen afhalen aan school, moeten hun auto noodgedwongen op het braakliggend perceel grond (gelegen rechts van de toegang naar de parking) parkeren. Dit perceel is eigendom van de gemeente Zemst. De Vlam-fractie vraagt de stemming om dit perceel grond in te richten als bijkomende parking.

Feiten:

Er wordt vastgesteld dat ouders en grootouders bij het brengen en halen van de kinderen momenteel parkeren op het braakliggend stuk grond, gelegen rechts van de toegang naar de parking. De vraag van VLAM om dit perceel grond in te richten als bijkomende parking werd al eerder gesteld en negatief beoordeeld. De Verkeerscel is van oordeel dat bijkomende parkeerplaatsen inrichten geen oplossing zal vormen.

Kanttekening:

In november jl. besliste diezelfde meerderheid cd&v/n-va om wel een bijkomende parking aan te leggen op een braakliggend terrein (eigendom van de gemeente) ter hoogte van de school in Eppegem. Hier heerst er eveneens een parkeerprobleem met de nodige chaos tot gevolg! In Eppegem kan dit wel, in Elewijt niet, begrijpen wie kan …

Beslissing van de gemeenteraad van 22 februari 2018:

Met 8 stemmen voor (Greta Lauwers, Linda De Coster, Tim Borteel, Jason Valgaerts, Inge Malomgré, Leen Mertens, Patrick Van Den Bosch, Carla Vandervorst), 16 stemmen tegen (Bart Coopman, Veerle Geerinckx, Koen Vandermeiren, Dirk Van Roey, Jan Verdoodt, Piet Van Grunderbeek, Kathleen Goovaerts, Alex Heyvaert, Bart Graus, Tom Dehaene, Werner Keersmaekers, Ilse Van de Velde, Marc De Fraeye, Danny Usewils, Ann Coppens, Pascale Bladt).

Het voorstel van de VLAM-fractie om een bijkomende parking aan te leggen aan de school De Regenboog in Elewijt wordt verworpen.

Vlam is echt blij met de doorstart van het dierenasiel! We willen niet negatief overkomen maar vinden dat iedereen wel mag weten dat er heel wat voorafging alvorens de doorstart kon gerealiseerd worden. In oktober 2016 bracht Vlam de slechte werking van het dierenasiel op de gemeenteraad en bekwam, niettegenstaande het dralen van cd&v en n-va, toch de verbreking van de huurovereenkomst in februari 2017. De uitbater ontving 76.000 € voor zijn persoonlijke investering in het asiel. Er werd echter geen schatting door een beëdigd landmeter of deskundige gedaan van het gebouw en ook geen boekhouding voorgelegd waaruit een dergelijk bedrag blijkt!

Vlam maakte een profiel op waaraan een uitbater dient te voldoen en bezorgde dit aan de schepen van dierenwelzijn. Onder de Vlam-mandatarissen hebben we een dierenarts, een ervaren screeningsdeskundige en meteen ook iemand die al bijna 40 jaar zwerfkatten opvangt (zonder enige vorm van subsidies). Deze mensen boden gratis hun ervaring en kennis aan om te helpen een geschikte uitbater te vinden en een goed werkend asiel mee op de rails te zetten. Helaas kennen we in Zemst een nog oude politieke cultuur waardoor positieve en zinvolle inbreng vanuit oppositie aan kant wordt geschoven. Bijgevolg verkoos het college van burgemeester en schepenen veel geld uit te geven aan de intercommunale IGEMO om dit werk te laten doen. Vlam zag dit geld liever geïnvesteerd in het asiel in plaats van uit te geven aan een intercommunale die bovendien niet eens de nodige ervaring had in deze materie.

We hopen echt dat de nieuwe uitbater een goede doorstart kan maken en wensen hem alle succes! We hopen eveneens dat het asiel ook zal gebruikt worden voor de zwerfkatten in Zemst want in de concessieovereenkomst staat hier met geen woord over gerept! Er staat enkel in dat binnengebrachte dieren moeten opgevangen, verzorgd en terugbezorgd worden aan de eigenaar of ter adoptie moeten aangeboden worden. Op basis hiervan blijven de zwerfkatten aan hun lot overgelaten en wordt het grootste probleem binnen Zemst niet eens aangepakt!

Onze ervaring en hulp kunnen we echter niet ter beschikking stellen want het College van Burgemeester en Schepenen liet in de concessieovereenkomst zetten dat de medewerkers in het asiel zich niet politiek mogen engageren!

Vlam voegt een agendapunt “Aankoop chiplezer voor gevonden dieren.” toe ter stemming aan de gemeenteraad van 21 december 2017.

Motivatie:

Dieren die op straat aangetroffen worden (vaak doodgereden) worden meermaals door de gemeentediensten opgehaald. Deze diensten beschikken niet over een chiplezer waardoor het niet mogelijk is om onmiddellijk na te gaan of het gevonden dier gechipt is of niet. Er kan altijd een lezer opgehaald worden bij de politie, maar deze is niet altijd meteen beschikbaar. Bovendien is dit niet efficiënt werken. Daarom stelt de Vlam-fractie voor om een dergelijk toestel aan te kopen (raming aankoopprijs tussen de 100 en de 200 €) en ter beschikking te stellen van de gemeentelijke diensten die belast zijn met het ophalen van dieren.

Beslissing van de gemeenteraad van 21 december 2017:

Na een debat van maar liefst 20 minuten voor een luttig bedrag van maximum 200 euro (vooral Bart Coopman vond dit niet nodig) haalde Vlam de stemming binnen. Met 24 stemmen voor (Bart Coopman, Veerle Geerinckx, Koen Vandermeiren, Dirk Van Roey, Jan Verdoodt, Kathleen Goovaerts, Greta Lauwers, Alex Heyvaert, Linda De Coster, Tim Borteel, Jason Valgaerts, Inge Malomgré, Bart Graus, Tom Dehaene, Karin Andries, Werner Keersmaekers, Patrick Van Den Bosch, Ilse Van de Velde, Marc De Fraeye, Danny Usewils, Karin Schelfout, Ann Coppens, Pascale Bladt, Carla Vandervorst), 1 onthouding Open VLD (Bruno Lesage).

De raad gaat akkoord met het voorstel van de Vlam-fractie om een chiplezer aan te kopen voor het identificeren van gevonden dieren.

Vlam voegt een agendapunt “Investeringsdossier opstarten voor 1 november 2017 om fiets- en wandelbrug te laten bouwen over E19.” toe ter stemming aan de gemeenteraad van 14 september 2017.

Motivatie:

Decennia lang is de zwakke weggebruiker in Zemst vragende partij om op een veilige manier de verbinding tussen de buurtsteden te kunnen maken over de E19. Het financiële plaatje hieraan verbonden bleek telkens opnieuw een struikelblok. Vorige maand heeft de bevoegde Vlaamse minister voor mobiliteit aangekondigd dat lokale besturen voortaan een subsidie tot 100 % kunnen bekomen voor fietsinvesteringen. De Vlam-fractie vraagt dan ook de goedkeuring aan de raad om voor 1 november een dossier op te starten om de bouw van een veilige vlotte verbinding voor de zwakke weggebruikers over de E19 eindelijk te kunnen aanvangen.

Feiten:

Een fietsbrug over de E19 tussen Weerde en Hofstade zou inderdaad een veilig alternatief kunnen vormen voor de fietspaden langs de N267 (Robert Schumanlaan). Een wandel- en fietsbrug op die locatie is ook een belangrijke ontbrekende schakel in het trage wegenplan van de gemeente. In 2008 werd daarom op vraag van de gemeente een haalbaarheidsstudie uitgevoerd door Infrabel. De studie toont aan dat het technisch wel haalbaar is om een fietsbrug aan te leggen, maar daartegenover staat wel een kostenplaatje dat afhankelijk van de materie en breedte geraamd wordt tussen één tot anderhalf miljoen euro. De provincie Vlaams-Brabant gelooft alvast in dit project, en zette hiervoor 150 000 euro aan de kant. De fietsbrug was niet subsidieerbaar door Vlaanderen, omdat de fietsoversteek van de E19 gerealiseerd zou worden door een verbetering van de fietspaden langs de Schumanlaan. Na recente uitspraken van de Vlaamse minister van Mobiliteit zou er mogelijk toch een Vlaamse subsidie komen voor alle fietsinfrastructuur. Het kader daarvoor is echter nog onbekend. Indien de bouw van een fietsbrug kan gesubsidieerd worden en de modaliteiten zijn gekend, dan kan de gemeente een studiebureau aanstellen om een noodzakelijke projectnota op te maken. In geval van gunstig advies van de kwaliteitsadviseur op deze projectnota, kunnen dan eventueel Vlaamse subsidies worden toegekend.  De gemeente wil geen financiering voorzien als de Vlaamse overheid geen middelen voorziet.

De gemeenteraad neemt kennis van het antwoord, er wordt over deze aangelegenheid niet gestemd.