Werk maken van de beloofde herstellingen en werken om Tervuursesteenweg (N227) in Elewijt veiliger te maken.

Vlam voegt een agendapunt “Schrijven te richten aan AWV en de bevoegde minister om eindelijk de beloofde herstellingen en werken om de baan veiliger te maken uit te voeren aan Tervuursesteenweg (N227) in Elewijt.” toe ter stemming aan de gemeenteraad van 28 januari 2016.

Motivatie:
De in 2014 vernieuwde Tervuursesteenweg te Elewijt vertoont meerdere erg gevaarlijke punten. Zo is de ruimte tussen de rijbaan en de diepe brede grachten op meerdere plaatsen onverantwoord smal. Dit werd reeds meermaals aangekaart door de Vlam-fractie op meerdere gemeenteraden. Op 5 maart 2014 gebeurde er dan een ernstig ongeval. Het CBS beloofde de zaak aan te pakken en enkele gesprekken vonden plaats tussen AWV en het CBS. Helaas zonder resultaat. Op de gemeenteraad van 14 maart 2014 vroeg de Vlam-fractie om zowel AWV als de bevoegde Minister aan te schrijven teneinde een veiligere Tervuursesteenweg te bekomen. Tot heden is er niks veranderd ter verbetering.
Daarom vragen wij de goedkeuring van de gemeenteraad opdat:

  • het CBS meteen het nodige zou doen om deze onveilige weg veiliger te laten maken d.w.z. een laatste maal een schrijven richten aan AWV en de bevoegde minister.
  • het CBS de nodige juridische stappen zou zetten indien er geen oplossing komt voor 1 mei 2016

Beslissing van de gemeenteraad van 28 januari 2016 met eenparigheid van stemmen:
Een schrijven te richten aan AWV met kopie aan de minister om de ernst van de situatie te benadrukken en de bezorgdheid van het gemeentebestuur over de veiligheid voor de weggebruikers nogmaals te uiten.

Na jaren ijveren eindelijk slimme camera’s op de Zemstse wegen!
Op de gemeenteraad van 22 november 2012 liet Vlam een punt aan de agenda van de gemeenteraad agenderen teneinde ANPR-camera’s (slimme camera’s) te bekomen op de invalswegen naar Zemst (zie ook de Vlam-publicatie van februari 2014). We argumenteerden en onderbouwden onze vraagstelling met voorbeelden van succesverhalen onder andere in Mechelen. De kostprijs van deze camera’s en werkingskosten zou kunnen gedeeld worden met buurgemeenten en –steden. De gemeenteraad stemde uiteindelijk in dat een delegatie van het College van Burgemeester en Schepenen dit succesvolle cameraproject zou gaan bekijken in Mechelen. Het resultaat was een bevestiging van wat Vlam reeds had toegelicht. Toch bleef het Zemstse College van Burgemeester en Schepenen dit dossier op de lange baan schuiven.

Camera’s komen de veiligheid ten goede
Vlam nam elke gelegenheid in de gemeenteraad en politieraad te baat om dit dossier onder de aandacht te houden omdat we overtuigd waren en nog steeds zijn, dat deze camera’s de veiligheid zullen ten goede komen. Zo keurden we eind 2012 de politiebegroting niet mee goed omdat er geen geld werd voorzien voor dergelijke camera’s. Alleen Vlam vond de plaatsing van dergelijke camera’s belangrijk.

Dat deze camera’s hun nut al hebben bewezen staat als een paal boven water. Sinds begin dit jaar is burgemeester Coopman niet langer voorzitter van de politieraad en stellen we vast dat het dossier in een stroomversnelling is gekomen. Op 28 oktober 2015 werd op de politieraad de aankoop van ANPR-camera’s voor onze politiezone Kastze goedgekeurd. De kostprijs voor deze aankoop bedraagt 442.000 € inclusief btw.

Velen kennen wellicht ‘Het Gulderijtje’ in Zemst, waar het leuk is om naar dieren te gaan kijken. Helaas blijkt een leuk project niet te moeten beantwoorden aan stedenbouwkundige voorschriften. Zo werden er allerlei schuilhokken gebouwd zonder stedenbouwkundige vergunning. Voor Vlam mag dit project er heus zijn en we dragen het beslist een warm hart toe. Voorwaarde voor ons is wel dat de initiatiefnemers in orde zijn met de vereiste regelgeving ter zake op zowel het vlak van stedenbouw, als dierenwelzijn. Het is fout van het College van Burgemeester en Schepenen om toe te laten dat de regelgeving niet wordt nageleefd. Meer nog, in een artikel van Het Nieuwsblad van 22 april 2012 stond te lezen dat dit project tot stand kwam mede dankzij de steun van burgemeester Bart Coopman (nota bene bevoegd voor stedenbouw) en schepen Jan Verdoodt.

Klachten ingediend bij de gouverneur
Als kers op de taart wil de gemeente kost wat kost een aanpalend perceel gemeentegrond doorverkopen – onder de vorm van erfpacht voor 27 jaar – aan één van de oprichters om er zogezegd een conciërgewoning te kunnen bouwen. Deze verkoop stond voor het eerst geagendeerd op de dagorde van de gemeenteraad van 24 oktober 2013. Er werden klachten ingediend bij de gouverneur en de gemeente Zemst moest haar gemeenteraadsbeslissing intrekken. De klachten handelde onder andere over het feit dat er geen grondig stedenbouwkundig onderzoek had plaatsgevonden en het bewuste perceel grond niet aan de openbare weg lag. De intrekking gebeurde op de gemeenteraad van 23 januari 2014, maar zowel cd&Vv als n-va maakte ter zitting meteen duidelijk dat ze alles in het werk zouden stellen opdat het perceel grond alsnog aan de medeoprichter van Het Gulderijtje zou kunnen verkocht worden.

Verkaveling op maat
En zo gezegd zo gedaan. Op de gemeenteraad van 23 april 2015 stond als eerste punt op de agenda ‘Het bepalen van de rooilijn voor een verkaveling in de Gulderij’. Via deze verkaveling komt het perceel grond aan de openbare weg te liggen en kan het gemeentelijk perceel ontvreemd worden. Bijgevolg kan men de medeoprichter tegemoetkomen. Tijdens het voorafgaand openbaar onderzoek m.b.t. dit rooilijndossier, dienden 7 gezinnen een gefundeerd bezwaarschrift in. Helaas cd&v en n-va legden dit naast zich neer en keurden de rooilijn goed.

Goesting in onbehoorlijk bestuur?
Vlam stemde tegen, omdat dit dossier een onaangenaam geurtje heeft en deze gang van zaken getuigt van onbehoorlijk bestuur.

Op de gemeenteraad van 7 september 2006 liet Vlam een punt stemmen om het kerkplein te Hofstade opnieuw in te richten. Bedoeling hiervan was om bijkomende parkeerplaatsen te creëren wat de handelszaken in de dorpskern ten goede zou komen. We stelden bijkomend voor om rond de kerk tussen 9 en 18 uur – maximum 1 uur parkeren toe te laten. Cd&v en n-va, die toen ook al in de meerderheid zaten, stemden ons voorstel weg. Recent deelden deze partijen echter mee dat er bijkomende parkeerplaatsen gaan komen rond de kerk in Hofstade. Intussen hebben sommige handelszaken al de deuren moeten sluiten omdat klanten wegens parkeergebrek elders gingen winkelen.

Op de politieraad van 23 oktober 2013 werd het politiebudget 2014 (nieuw woord voor de vroegere begroting) gestemd. Vlam onthield zich omdat er geen geld wordt uitgetrokken om te starten met intelligente camera’s binnen KASTZE.

In heel wat steden en gemeenten zijn de lokale overheden er zich van bewust dat deze camera’s een erg grote hulp kunnen betekenen in het bestrijden van onder andere niet-verzekerde voertuigen, ordehandhaving, het helpen oplossen van lopende gerechtelijke dossiers, het terugvinden van gestolen en geseinde voertuigen, …

Privacy
Een ANPR-camera is een camera die automatisch nummerplaten herkent. Deze camera’s zijn verbonden aan een database waardoor onder meer niet-verzekerde en gestolen auto’s of voertuigen die gelinkt zijn aan een ongeval of gerechtelijk dossier kunnen worden opgespoord. Uiteraard hebben enkel politiediensten toegang tot het bekijken van de camerabeelden. Trouwens wie niets te verbergen heeft kan er toch geen probleem mee hebben dat een ANPR-camera als technologisch hulpmiddel ingezet wordt om wantoestanden en wangedrag te bestrijden?

Kostenplaatje
Omdat er op de invalswegen van en naar Mechelen reeds camera’s staan hoeven er daar geen meer bij te komen maar kan er een samenwerkingsovereenkomst afgesproken worden met Mechelen om alzo de werkingskosten voor beide gemeenten te drukken. Het nut van deze camera’s werd onderschreven door Vlaams minister Crevits (cd&v). Steden en gemeenten kunnen aan voordeligere tarieven compatibele intelligente camera’s aankopen.

Enkele cijfers
In Mechelen staan er 58 actieve vaste ANPR-camera’s opgesteld op de in- en uitvalswegen en rijden er een handvol mobiele camera’s rond. Van januari tot en met oktober 2013 scoorden de voornoemde camera’s maar liefst 10.807 positieve, gevalideerde ‘hits’. Dit aantal hits bevatte op het eerste zicht 4.821 niet-verzekerde voertuigen waarvan – na verder nazicht – er effectief 80 % niet verzekerd waren. Verder 1.686 hits betroffen gestolen en geseinde voertuigen. Bij 216 hits konden de nummerplaten gelinkt worden aan lopende gerechtelijke dossiers. (Cijfers afkomstig van Polinfo.be, Mechelse ANPR-camera’s, nieuws van 6/11/2013 door Tom Depla). In de politiezone KASTZE rijdt 1 mobiele camera rond. Dus dweilen met de kraan open.

En-en-verhaal
In Weerde worden de BuurtInformatieNetwerken nieuw leven ingeblazen en binnen de politiezone KASTZE ging de Darkcampagne opnieuw van start. Dit alles is zeker positief maar het blijven initiatieven op kleinere schaal. Toch kunnen ze een mooie aanvulling betekenen aan de intelligente camera’s. Wanneer men de strijd tegen diefstal, criminaliteit en wantoestanden wil aanbinden dan moet men als overheid inzetten op verschillende middelen om zo tot een maximale aanpak te kunnen komen. Niemand in de politieraad steunde het Vlam-voorstel om geld te voorzien voor dergelijke camera’s en blijft Vlam– tot hiertoe – de enige voorstander om dit soort intelligente camera’s te plaatsen.